Projekt: Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej

Logo projektu "Energia społeczna"Od stycznia 2019 roku Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych rozpoczął jako partner realizację projektu Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej. 

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Łączna kwota dofinansowania projektu wynosi: 6 416 803,80 zł.

Czas trwania projektu: styczeń 2019 – grudzień 2021.

W ramach projektu zostaną wypracowane i wdrożone nowe rozwiązania w rozwoju systemu wsparcia dla PES poprzez opracowanie i wdrożenie 5 modeli przedsiębiorstw społecznych w zakresie świadczenia usług na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznych. Przy tworzeniu i wdrażaniu modeli planuje się zaangażowanie społeczności lokalnych, JST oraz OWES.

W ramach projektu zostaną opracowane:

  • 4 modele przedsiębiorstw społecznych o charakterze usługowym, realizujące tzw. wiązki usług skierowane do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, osób w wieku 60+ i ich rodzin
  • 1 model przedsiębiorstwa społecznego realizującego zadania użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego
  • 5 podręczników opisujących szczegółowo założenia i proces wdrożenia modeli.

Celem projektu jest profesjonalizacja i budowa potencjału przedsiębiorstw społecznych w świadczeniu kompleksowych usług na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zidentyfikowanie, przygotowanie i pilotażowe wdrożenie 5 modeli przedsiębiorstw społecznych.

Modele zostaną przetestowane wśród 25 przedsiębiorstw społecznych. Projekt zakłada, że modele będą wykorzystywane na szeroką skalę po zakończeniu projektu przez innych użytkowników. Przygotowany zostanie nowy standard usługi Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w obszarze wsparcia przedsiębiorstwa społecznego w zakresie modeli (ich upowszechniania i wdrażania).

Grupa docelowa projektu:

logo_oznaczenie_projektu_energia_spol

 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach koncepcji dot. ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027

Zaproszenie do udziału w konsultacjach koncepcji dot. ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027
Trwają prace nad koncepcją umiejscowienia tematyki ekonomii społecznej i solidarnej w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach wspólnych prac Departamentu Ekonomii Społecznej Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz ekspertów projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”, powstał dokument pn. „EKONOMIA SPOŁECZNA W POLSCE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2021+ WNIOSKI I REKOMENDOWANE ROZWIĄZANIA”. Podczas posiedzenia KKRES w dn. 18 czerwca br. opracowanie zostało jednogłośnie rekomendowane do dalszej dyskusji i konsultacji z przedstawicielami zainteresowanych środowisk.

Zapraszamy zatem do lektury i analizy powstałego opracowania oraz zgłaszanie opinii, uwag i propozycji na załączonym formularzu do 16 lipca br. na adresy poczty elektronicznej: Jakub.Szewczyk@mrpips.gov.pl, Andrzej.Radniecki@mrpips.gov.pl oraz a.bugalska@ozrss.pl

Jednocześnie zapraszamy do udziału w makroregionalnych spotkaniach konsultacyjnych nad całością materiału, które odbędą się w następujących lokalizacjach i terminach:

Poznań, 1-2 lipca 2019 (województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie)
Katowice, 4-5 lipca 2019 (województwa: podkarpackie, śląskie, małopolskie, opolskie);
Warszawa, 8-9 lipca 2019 (województwa: świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie, łódzkie);
Toruń, 11-12 lipca 2019 (województwa kujawsko-pomorskie, mazowieckie, pomorskie, warmińsko-mazurskie).

Uczestnicy: przedstawiciele Instytucji Zarządzających RPO, Regionalnych Ośrodków Ekonomii Społecznej, członkowie Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, regionalnych ciał konsultacyjnych (WRDPP, WRRP, WRKON etc.).
Szczegółowe informacje i rejestracja: k.plowiec@ozrss.pl, a.deja@ozrss.pl, tel. 535 404 880.
http://ozrss.pl/projekt-ozrss-spojna-integracja-regionalna-ekonomii-spolecznej/

ES 2021-2027

Stanowisko OZRSS do projektu ustawy o zatrudnieniu wspomaganym

Rząd przedstawił długo oczekiwany projekt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym. OZRSS uważa ten projekt za ważny i potrzebny. Jednak zwracamy uwagę, że w przypadku tworzenia AGencji Zatrudnienia Wspomaganego pomija się możliwość tworzenia takich agencji przez spółdzielnie socjalne. Poniżej prezentujemy stanowisko Związku, które skierowaliśmy do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
StanowiskoOZRSS_zatrudnieniewspomagane

Stanowisko OZRSS, Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych, WRZOS w sprawie projektu Wytycznych CT9

ozrss_znakstownrSSwrzos
Przedstawiamy stanowisko Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych w sprawie projektu zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
Stnowisko dostępne jest tutaj: OZRSS, SNRSS, WRZOS STANOWISKO WYTYCZNE CT9 – 9 KWIETNIA 2019 (1)

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

Program-Rozwoju-Organizacji-Obywatelskich-e1544699898559-300x167

PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych. W 2019 roku ogłoszono konkurs w ramach Priorytetu 1a na działania których celem jest:

1. Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego.

2. Wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie
perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.

3. Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji
środowisk organizacji sektora pozarządowego

Dotacja może zostać przyznana na realizację działań misyjnych oraz wzmocnienie instytucjonalne Beneficjenta. Projekt mogą składać również spółdzielnie socjalne. Dotacja udzielana jest na okres od 2 do 3 lat (od 24 do 36 miesięcy) i będzie przekazywana w formie transz obejmujących wydatki zaplanowane na kolejne lata realizacji działań. Dodatkowo, dla uproszczenia formalności wprowadzono innowacyjny system naboru wniosków – najpierw wnioskodawcy wypełniają online wnioski wstępne, a dopiero później wnioski pełne!

Termin składania wniosków wstępnych upływa 12 marca 2019 r. o godz. 12.00.

Więcej informacji o konkursie dostępne jest na stronie Narodowego Instytutu Wolności Informacje o konkursie PROO 2019

Spotkanie o przyszłości EFS

Konferencja Dotyczaca EFS+. Występuje Cezary Miżejewski

Konferencja Dotyczaca EFS+. Występuje Cezary Miżejewski

W dniach 12-13 lutego w Warszawie z udziałem ponad 70 przedstawicieli Instytucji Zarządzających RPO, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, oraz przy teleinformatycznym udziale przedstawicieli Komisji Europejskiej odbyło się spotkanie oragnizowane przez OZRSS w ramach projektu Spójna Integracja Rozwoju Ekonomii SPołecznej (SIRES) o przyszłości Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedyskutowano propozycje rozwiązań na okres 2021-2027. Propozycje niebawem będą omawiane na Krajowym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej

Uwagi do projektu Prawa zamówień publicznych

13 lutego br. Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS oraz Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych skierowały do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz Prezesa Urządu Zmaówień Publicznych uwagi odnośnie porjektu nowej ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Uwagi przedstawiamy w załączeniu: UwagiPZP_ostateczne

Odpowiedż posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba na apel w sprawie EFS+

Otrzymaliśmy odpowiedż od Pana Andrzeja Grzyba posłą do Parlamentu Euroepjskiego w sprawie apelu w sprawie rozporządzenia o Europejskim Funduszu Społecznym EFS+. Poniżej zamieszczamy tekst odpowiedzi:

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękuję za Państwa wiadomość oraz zainteresowanie kwestią negocjacji rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Zgadzam się z Państwem, że Fundusz EFS+ jest niezwykle ważny częścią polityki spójności, pozwalającym na dalsze wzmocnienie socjalnego wymiaru Unii. Niezwykle ważnym elementem tego wymiaru są kwestie związane z rozwojem gospodarki społecznej, dlatego ze szczególnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa postulany.

Niestety jednak, z przykrością muszę poinformować, że czas prac nad tym dokumentem w Parlamencie Europejskim już minął. Termin składania poprawek do tego dokumentu na poziomie odpowiedzialnej za prace nad nim Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych minął w dniu 25 września 2018, natomiast podczas ostatniej sesji plenarnej w Strasburgu Parlament Europejski zaakceptował tekst dokumentu jako stanowisko Parlamentu do negocjacji międzyinstytucjonalnych.

W interesujących Państwa sprawach chciałbym jednak poinformować, że wierzę, że zaproponowane przez Parlament zmiany odpowiednio oddają znaczenie gospodarki i przedsiębiorczości społecznej i spotkają się z Państwa przychylnością.

W odniesieniu do pierwszej poruszanej przez Państwa kwestii, art.4 pkt 1 podkreśla znaczenie gospodarki i przedsiębiorczości społecznej:

(i) improving access to quality employment and activation measures of all jobseekers, in particular specific measures for young people, especially though the implementation of the Youth Guarantee, long-term unemployed, economically inactive people and disadvantaged groups, with focus on persons furthest away from the labour market, promoting employment, self-employment, entrepreneurship and the social economy

W nawiązaniu do drugiego ważnego dla Państwa zagadnienia, chciałbym poinformować, że wspomniany przez państwa art 2 ust 1 pkt 15 został poddany pewnym nieznacznym modyfikacjom, wierzę jednak, że w nowej formie jeszcze lepiej oddaje on istotę przedsiębiorstwa społecznego:

(15) ‚social enterprise’ means a social economy undertaking, regardless of its legal form, or a natural person who:
(a) in accordance with its Articles of Association, Statutes or with any other legal document that may result in liability under the rules of the Member State where it is located, has as its primary social objective the achievement of measurable, positive social, including environmental, impacts rather than generating profit for other purposes, and which provides services or goods that generate a social return, and/or employs methods of production of goods or services that embodies social objectives;
(b) reinvests most of its profits first and foremost to achieve its primary social objective, and has predefined procedures and rules covering any distribution of profits that ensure that such distribution does not undermine the primary social objective;
(c) is managed in an entrepreneurial, democratic, participatory, accountable and transparent way, in particular by involving workers, customers and stakeholders impacted by its business activities;
(15a) ‚social economy enterprise’ means different types of enterprises and entities falling within the social economy, such as cooperatives, mutuals, associations, foundations, social enterprises and other forms of enterprises regulated by the laws of the individual Member States and based on the primacy of the individual and social objectives over capital, democratic governance, solidarity and the reinvestment of the majority of profits or surpluses;

Proszę wybaczyć, że poruszone fragmenty przytaczam po angielsku, ale nie dysponujemy jeszcze polską wersją dokumentu.

Mam nadzieję, że udało mi się w sposób wyczerpujący rozwiać Państwa wątpliwości dotyczące rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W przypadku dalszych pytań, proszę o kontakt.

z wyrazami szacunku

Andrzej Grzyb

Pan Andrzej Grzyb wybrany został z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, zaś w Parlamencie Europejskim należy do Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci).

Uwagi OZRSS i WRZOS do projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych oraz Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych skierowały do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju uwagi do projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. To jednen z najważniejszych dokumentów programowych obok Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozowju i programu Dostępność +
Zainteresowanych projektem dokumentu odsyłamy do strony MiR Konsultacje KSRR

Poniżej zamieszczamy uwagi OZRSS i WRZOS OZRSSuwagidoKSRR1

Ogłoszono konkurs FIO2019!

Więcej informacji można znaleźć tutaj – w ogłoszeniu o konkursie.