OZRSS wnosi o zmianę programu PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami”

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych po raz kolejny zwrócił się do Pełnomocnika rządu ds. Osób Niepełnosprawnych o zmianę programu PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami”. W programie tym narusza się przepisy prawa eliminując spółdzielnie socjalne z możliwości aplikowania o środki PFRON.
„Uważamy to za istotną dyskryminację, nie mającą żadnego uzasadnienia w działaniach prawnych oraz programowych. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573, 1981), w art. 2 pkt. 5 definiując pojęcie organizacji pozarządowej określa jednoznacznie, iż przez to pojęcie rozumie się „organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Tym samym wnioskujemy o pilną zmianę zapisów programu, oraz dokonanie przeglądu innych programów zawierających podobne nieścisłości tworzące nierówne traktowanie” – czytamy w piśmie.

Całość listu w załączeniu List_DoministraWdowika.07.2022.docx

Na pomoc osobom uchodźczym z Ukrainy: Ekonomia Społeczna!

maseczka

O tym, że działania minimalizujące kryzys uchodźczy są niezbędne, a ich koordynacja powinna być jednym z głównych zadań państwa wie dziś każdy. O tym jaką rolę odegrały samorządy lokalne i ich mieszkańcy także słychać. Organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne także gremialnie włączyły się w pomoc osobom, które przybyły do nas z Ukrainy. Co dalej?

Pora na ekonomię społeczną

Dziś, gdy przybywa już stosunkowo mniej osób z Ukrainy zaczynają być mocno widoczne potrzeby uchodźczyń i uchodźców wojennych, którzy są już w Polsce i nie wiedzą, kiedy będą mogli wrócić do swojego kraju bądź chcą budować swoje życie tu, gdzie obecnie mieszkają. Na te potrzeby może odpowiedzieć ekonomia społeczna – podmioty ekonomii społecznej (działające nie dla zysku, dostarczające usługi i towary, zatrudniające ludzi) oraz przedsiębiorstwa społeczne (podmioty ekonomii społecznej, które dodatkowo zatrudniają osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy i dają możliwość współzarządzania przedsiębiorstwem).
W kryzysie uchodźczym z jakim mamy do czynienia w Polsce (w sytuacji masowego napływu osób uciekających przed wojną w Ukrainie) ekonomia społeczna powinna pełnić dwie ważne funkcje, jako:

 1. dostarczyciel produktów i usług, w tym usług społecznych, na rzecz osób uchodźczych,
 2. pracodawca dla osób, które były zmuszone opuścić swój kraj.
  Dodatkowo poprzez umocowanie ekonomii społecznej w społecznościach lokalnych daje ona szansę na wzmacnianie integracji i korzystanie z potencjałów lokalnych oraz zasobów jakimi dysponują sami uchodźcy, a głównie uchodźczynie z Ukrainy.

Czytaj dalej

Nowy instrument płynnosciowy dla spółdzielni i innych podmiotów w związku z pomocą dla osób z Ukrainy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o uruchomieniu w ramach instrumentu płynnościowego dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych nowego produktu, którego wprowadzenie wynika ze wzmożonego napływu osób przybywających z terenu Ukrainy.

Jesteśmy z Wami!

Z inicjatywy BGK, za zgodą MFiPR, została w trybie bardzo pilnym wprowadzona częściowo umarzalna pożyczka mająca na celu pomoc osobom uciekającym z Ukrainy („pożyczka misyjna”). Pożyczka może być przeznaczona dla podmiotów ekonomii społecznej w tym spółdzielni socjalnych na:

 • pomoc dla osób, które przybyły z Ukrainy (dla tych PES, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką), lub
 • utworzenie miejsca pracy dla osób, które przybyły z Ukrainy.

Szczególne parametry pożyczki:

 • maksymalna wartość pożyczki – 100 000 zł (pożyczkobiorca, który korzysta już z pożyczki płynnościowej dla PES może skorzystać z pożyczki misyjnej)
 • oprocentowanie – 0%
 • okres spłaty – do 60 miesięcy
 • karencja w spłacie kapitału – do 12 miesięcy
 • umorzenie – 25% wartości kapitału z tytułu pomocy osobom uciekającym z Ukrainy pod warunkiem rozliczenia pożyczki

Pożyczka jest wprowadzana w ramach dotychczasowych umów z pośrednikami finansowymi, którzy udzielają jeszcze pożyczek płynnościowych, jest więc dostępna już teraz.