Stanowisko OZRSS ws. regulaminu FIO

Informujemy że 15 listopada br. OZRSS przedstawił do Narodowego Instytutu Wolności uwagi w sprawie regulaminu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2019 rok. Uwagi zostały zugodnione na IX Ogólnopolskim Forum Spółdzielni Socjalnych z przedstawicielami obecnych tam spółdzielni. Głównym autorem była Agnieszka Deja ekspert Związku.
Uwagi przedstawiamy w załaczeniu: Formularz-konsultacyjny-FIO-2019_OZRSS (2)

Spółdzielnie budują lepszy świat – relacja z IX Ogólnopolskiego Forum Spółdzielni Socjalnych

W dniach 8-9 listopada 2018 r. w Warszawie odbyło się IX Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych z udziałem ponad stu spółdzielców i zaproszonych gości. Pierwszego dnia realizowany był w formie spotkań plenarnych.

minister Bojanowska

minister Bojanowska

Jako pierwsza zabrała głos goszcząca na forum podsekretarz stanu w MRPiPS Elżbieta Bojanowska. Pani minister podkreśliła, że takie działania Ministerstwa jak nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych czy ustalenie – korzystnych dla wszystkich przedsiębiorstw społecznych – priorytetów Krajowego Funduszu Szkoleniowego mają na celu uwolnienie potencjału spółdzielni. Pani Minister zaznaczyła też, że głos spółdzielni jest ważny dla Ministerstwa w dyskusji o nowej perspektywie finansowej.

Wyzwania na przyszłość

Następnie głos zabrał prezes Zarządu OZRSS Cezary Miżejewski, który z jednej strony przypomniał idee i tradycje spółdzielcze, w tym powołanie 7 listopada 1918 w Tymczasowym Rządzie Ludowym Republiki Polskiej ministerstwa kooperacji, z drugiej zaś omówił stan bieżący obecnie funkcjonujących spółdzielni, oraz wyzwania na przyszłość dla całej spółdzielczości socjalnej. Wyzwania zostały podzielone na wyzwania o charakterze: politycznym, finansowym i organizacyjnym. Niektóre wyzwania zostały rozwinięte w poszczególnych panelach i warsztatach. Na przykład: kwestia systemu wsparcia, budowy konsorcjów, czy też działań spółdzielni w sferze pożytku publicznego. Niektóre kwestie znalazły oddźwięk już bezpośrednio na sali. W przypadku niedopuszczania spółdzielni socjalnych do ministerialnego programu „Bezdomność”, została złożona deklaracja przez Panią Minister Bojanowską o zmianie tego zapisu.

Nagrody Spółdzielcze

W drugiej części rozpoczęto od miłej uroczystości. Nagrody Przyjaciela spółdzielczości socjalnej otrzymali w tym roku:

Ponadto na 10 lecie powstania Związku uhonorowano działających w Związku od początku dotychczasowych prezesów Jacka ImiołęMarcina Juszczyka, wiceprezes Anetę Englot oraz wieloletniego przewodniczącego Rady Nadzorczej Jerzego Lamprechta.

System wsparcia dla spółdzielni socjalnych

Kolejnym panelem prowadzonym przez Piotra Stronkowskiego była kwestia systemu wsparcia. W panelu wzięli Jarek Pilecki z Arte Spółdzielni Socjalnej z Bielawy Piotr Stobniak ze spółdzielni socjalnej Negocjator z Liksajn (znana z Pijalni Ziół oraz Mazurskich Słoików), Urszula Błaziak ze spółdzielni socjalnej Proedus z Chełma, prowadzącą klub malucha „Bajkowy Ogród”, Waldemar Hyla ze spółdzielni socjalnej „Poznanianka” z Poznania, oraz Małgorzata Dębecka z warszawskiej spółdzielni socjalnej „Pogłos” prowadzącej klub muzyczny w Warszawie. Dyskusja z udziałem całej sali była burzliwa ale bardzo konstruktywnie przełożyła się na warsztaty następnego dnia.

Panel dotyczący systemu wsparcia

Panel dotyczący systemu wsparcia

Możliwości wsparcia finansowego

Kolejnym panelem byłą dyskusja „W poszukiwaniu możliwości finansowych (od beneficjenta, poprzez dostarczyciela usług, do partnera merytorycznego projektów systemowych) – moderowany przez Karolinę Cyran-Juraszek.
W panelu wzięli udział Zbigniew Prałat jako reprezentant OWES z Konina, przedstawiający formy wsparcia bezzwrotnego (dotacje i wsparcie pomostowe), Teresa Zagrodzka z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, przedstawiająca możliwości pożyczkowo-poręczeniowe, Krzysztof Pilecki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, przedstawiający możliwości spółdzielni jako podwykonawcy projektów EFS. Ponadto wystąpili Bartek Kostecki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Instytucji Pośredniczącej RPO województwa podkarpackiego, EFS, pokazujący możliwości spółdzielni w różnych projektach w Regionalnych Programach Operacyjnych, oraz Jakub Schimanek z Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS, przedstawiający możliwości programu POWER. Panel skatalogował rożne możliwości finansowania działań o charakterze społecznym i gospodarczym.
Sala1

Konsorcja spółdzielcze

Ostatnim panelem był prowadzony przez Paulinę Ograbisz ze Spółdzielni Socjalnej PANATO z Wrocławia „Konsorcja spółdzielcze – jak wykorzystać możliwości ustawowe i rynkowe”. Przedstawione zostały dotychczasowe doświadczenia Panato w tworzeniu konsorcjów, oraz ukazanie procesu tworzenia i funkcjonowania konsorcjów jako nowej możliwości, która pojawiła się wraz z nowelizacją ustawy w grudniu 2017 roku.

Walne zebranie OZRSS

Już po zakończeniu pierwszego dnia forum odbyło się Wlane Zebranie OZRSS, które skwitowało pozytywnie dotychczasowe władze: Zarząd i Radę Nadzorczą. Wybrano nowy skład Rady Nadzorczej na dwuletnią kadencję w składzie:

  • Jerzy Lamprecht (Spółdzielnia Socjalna Wwwpromotion z Wrocławia) – przewodniczący;
  • Damian Staniszewski (Spółdzielnia Socjalna „Kreatywni” z Bydgoszczy) – wiceprzewodniczący;
  • Mariusz Tywoniuk (Spółdzielnia Socjalna ESTRO z Rzeszowa) – sekretarz;
  • Izabela Brywczyńska (Spółdzielnia Socjalna Bydgoszczanka z Bydgoszczy) – członek;
  • Marcin Juszczyk – PROFES Spółdzielnia Socjalna z Kluczborka;
  • Bartosz Łowczynowski – Spółdzielnia Socjalna Poznanianka z Poznania;
  • Adam Polak – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Gorliczanin” z Gorlic.

Rada wyłoniła nowy Zarząd w składzie:

  • Cezary Miżejewski (Prezes) – Spółdzielnia Socjalna „Opoka” – Klucze;
  • Aneta Englot (Zastępca Prezesa) – Spółdzielnia Socjalna „Konar” z Tarnobrzega;
  • Zbigniew Prałat (członek) – Spółdzielnia Socjalna „Herakles” z Poznania.

10lat
Zarząd wyłoni ponadto pełnomocnika lub pełnomocników wspierających go w działaniach.
Ponadto Zjazd dokonał zmian w statucie podnosząc wysokość wpisowego do 200 zł, zaś składki do 300 zł. z jednoczesnym przeznaczeniem tych wpłat na fundusz wzajemnościowy, finansujących działania dla członków Związku.

Warsztaty

Drugiego dnia w ramach forum zorganizowano dwie tury warsztatów (tak aby jak największa ilość osób mogła wziąć w więcej niż jednym warsztacie).
Pierwszy warsztat „Jaki powinien być system wsparcia dla spółdzielni socjalnych, aby zaspakajał potrzeby przedsiębiorstw społecznych? Rekomendacje dla OWES” – moderowany przez Piotra Stronkowskiego. W ramach warsztatu postawiono zadanie wypracować koncepcję niezbędnych zmian oczekiwanych przez spółdzielnie w działaniach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wnioski wypracowane w tym warsztacie zostało przekazane w formie pisemnej ministerstwu oraz OWES-om.
Drugi warsztat dotyczył standardów formalno – prawnych w dobrze funkcjonującej spółdzielni socjalnej. Warsztat ten moderowali Rafał PłoskiAneta Englot. Jak zwykle się okazało, że z pozoru nieciekawe kwestie przyciągnęły całkiem spore grono, zwłaszcza w kontekście różnych urzędowych wymagań i obowiązków.
Trzeci warsztat „Co słychać w pożytku publicznym – nowe konkursy w świetle aktualnych przepisów prawa” moderowany był przez Karolinę Cyran-JuraszekAgnieszkę Deję. W ramach warsztatów mówiono o działalności pożytku publicznego przez spółdzielnie socjalne, a także przedstawiono możliwości aplikowania przez spółdzielnie socjalne w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2019. Przedstawicielki OZRSS zadeklarowały możliwość konsultowania przez Związek projektów składanych przez spółdzielnie.

Zobowiązania na rok 2019

Ostatnim punktem było podsumowanie efektów paneli i warsztatów w trakcie forum oraz zapowiedzianych działań w roku 2019. Dotyczą one zarówno działań o charakterze rzeczniczym, jak również budowy profesjonalnego i systemowego programu członkowskiego, służącemu członkom OZRSS. O tym czy te zamierzenia się udały, dowiemy się na kolejnym forum spółdzielni socjalnych w 2019 roku.

W trakcie forum możliwa była konsultacja prawna, lustracyjna lub w zakresie pozyczek przygotowana przez TISE.

Informujemy, że materiały z Forum będą do pobrania poniżej. Listę materiałów będziemy stopniowo uzupełniać.

Spółdzielnie socjalne wyróżnione w Konkursie [eS] im. Jacka Kuronia!

Jest nam niezwykle miło zakomunikować, że wśród laureatów i wyróżnionych podmiotów w 8. edycji Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia na Przedsiębiorstwo Społeczne Roku znalazło się aż sześć spółdzielni socjalnych!

Nagroda publiczności w konkursie [eS] dla ARTE, fot. FISE

ARTE oferuje usługi budowlane, remontowe i porządkowe, wykonuje także nadruki na ceramice i tekstyliach, a od niedawna produkuje też meble na wymiar. Jak sami mówią: inwestują w ludzi z „niewygodną przeszłością”. Dając prace, pomagają w wychodzeniu z nałogów, biedy i bezdomności. Pracownicy Spółdzielni Arte to świetni fachowcy, prawdziwe „złote rączki” i to dzięki nim usługi spółdzielni są najwyższej jakości.

Nagrody Mentoringu PwC dla spółdzielni socjalnych, fot. FISE

Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym Spółdzielniom!

Gala wręczenia nagród odbyła się 15 października 2018 roku w Krakowie w Małopolskim Ogrodzie Sztuki.

Konkurs [eS] organizowany jest od 8 lat przez Fundację Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych.

Konkurs – Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

znak_jakosci_ekonomii_spolecznej_i_solidarnej
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
zaprasza
spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz podmioty ekonomii społecznej korzystające ze zwrotnego wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu
Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018
Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. Uroczyste wręczenie nagród i prezentacja laureatów podczas dużego, ogólnopolskiego wydarzenia, będzie stanowić doskonałą okazję dla podmiotów ekonomii społecznej do promocji swojej działalności.

1. Kategorie konkursowe
W ramach pierwszej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w dwóch kategoriach:
a) Kategoria I. Spółdzielnia socjalna osób fizycznych;
b) Kategoria II. Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapraszamy wszystkie spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz podmioty ekonomii społecznej, które zrealizowały przedsięwzięcie sfinansowane ze środków zwrotnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do przesłania zgłoszenia.
W Konkursie startować mogą wyłącznie podmioty, posiadające osobowość prawną, które prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i zamknęły jeden pełny rok obrotowy. Dodatkowo, podmioty startujące w Kategorii II nie mogą zalegać ze spłatą zobowiązania, przy pomocy którego zrealizowały przedsięwzięcie.

2. Nagrody
Dla laureatów Konkursu w obydwu kategoriach w edycji 2018 przewidziano następujące nagrody:
a) za zajęcie 1 – 3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł
b) za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł
W ramach puli przewidzianej dla danego pakietu laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania usług, dostosowanych do potrzeb certyfikowanych podmiotów. Mogą to być szkolenia lub doradztwo, ale także m.in. usługi prawne lub księgowe.

3. Zgłoszenia
Wszystkich zainteresowanych udziałem zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego razem z ewentualnymi załącznikami i przesłania go:
w formie plików edytowalnych oraz skanów na adres poczty elektronicznej znakijakosci2018@mrpips.gov.pl z podaniem nazwy aplikującego podmiotu w tytule e-maila w formie papierowych, podpisanych dokumentów na adres:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Nabór wniosków trwa do 12 września 2018 r.

Szczegóły, formularze zgłoszeniowe i regulamin konkursu dostępne są pod adresem Ogłoszenie konkursowe

Stanowisko OZRSS do rozporządzenia MRPiPS o dotacjach dla spółdzielni z Funduszu Pracy

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przekazał do Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej stanowisko związku w sprawie w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy w spółdzielni socjalnej oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby. Zgłosiliśmy szereg uwag szczegółowych, któe przedstawiamy w załączeniu OZRSS_rozporz

Stanowisko OZRSS wobec koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych

PZP
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przygotował uwagi do nowej koncepcji Prawa Zamówień Publicznych, szczególnie ważnych dla spółdzielczości socjalnej. Zwracamy szczególnie uwagę na kwestie społecznie odpowiedzialnych zamówień, klauzul społecznych. Nie aprobujemy obniżenia tzw. progu bagatelności z 30 ty.s do 14 tys. Euro. Zwracamy uwagę, że w wielu krajach UE próg ten jest wyższy niż 30 tys. euro (np. Szwecja, Czechy – ponad dwukrotnie, Włochy).

Stanowisko OZRSS przedstawiamy w załączeniu OZRSS_uwagi_pzp (1)

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych przyjęta przez Sejm

24 listopada br. Sejm prawie jednogłośnie uchwalił ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw. Co zawiera ta nowelizacja (podajemy za stroną MRPiPS):

Liczba założycieli i nowy profil spółdzielni
Zmiany w dotychczasowych przepisach mają na celu ułatwienie zakładania spółdzielni socjalnych dzięki warunkowemu zmniejszeniu liczby założycieli z pięciu do trzech osób, o ile pozostały skład członkowski zostanie uzupełniony w ciągu 12 miesięcy. Co ważne, członkami spółdzielni muszą być co najmniej dwie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Na uwagę zasługuje też wprowadzenie nowego profilu spółdzielni socjalnej. Chodzi o spółdzielnię socjalną o charakterze usługowym.

Konsorcjum spółdzielcze
Kolejne zmiany dotyczą umożliwienia spółdzielniom socjalnym tworzenia konsorcjum spółdzielczego w formie umowy. Regulacja pozwoli spółdzielniom wspólnie organizować sieć produkcji, handlu i usług, promować działania spółdzielcze oraz wspólnie występować w zamówieniach publicznych.

Środki na utworzenie stanowiska pracy
Projekt nowelizacji ustawy przewiduje również wprowadzenie nowego instrumentu wsparcia. Chodzi tu o środki na utworzenie stanowiska pracy w wysokości do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Finansowanie kosztów wynagrodzenia
Dzięki zmianie ustawy spółdzielnie socjalne będą mogły ubiegać się o środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej bądź też poszukujących pracy bez zatrudnienia lub niewykonujących innej pracy zarobkowej. Utworzenie stanowiska pracy dla ww. kategorii osób może zostać objęte wsparciem w wysokości do kwoty minimalnego wynagrodzenia przez 6 miesięcy.

Pieniądze z PFRON
W myśl dotychczasowych przepisów osoby niepełnosprawne mogły otrzymać środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Po zmianach istniejąca forma wsparcia została zastąpiona możliwością ubiegania się w PFRON o środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej, a dodane zostały nowe instrumenty wsparcia na utworzenie stanowiska pracy w spółdzielni socjalnej dla skierowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy będących jednocześnie osobami niepełnosprawnymi.

Wzmocnienie reintegracji społecznej i zawodowej
W projekcie nowelizacji został ponadto doprecyzowany cel działania spółdzielni socjalnej. Wskazano, że spółdzielnia socjalna działa na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej nie tylko członków spółdzielni, ale również na rzecz pracowników spółdzielni zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Refundacja składek i kosztów pracodawcy
Nowe przepisy przewidują również możliwość refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz części kosztów pracodawcy opłacanych za pracowników spółdzielni socjalnej niebędących jej członkami, ale jednocześnie będących osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Praktyki zawodowe
Kolejną nowością jest możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk zawodowych u pracodawcy, w tym spółdzielni socjalnej, przez osobę niepełnosprawną realizującą indywidualny program rehabilitacji zawodowej w ramach warsztatu terapii zajęciowej.

Spółdzielcy będą mieli sześć miesięcy na zmiany statutów na dostosowanie ich do wymogów określonych w nowych przepisach. Prawdopodobny termin wejścia w życie ustawy to marzec 2018 roku, tym samym zmiany należy przeprowadzić do ok. sierpnia 2018.

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych po zakończeniu procesu legislacyjnego, co powinno nastapić do końca grudnia, rozpocznie cykl szkoleń odnoszących się do zmian w ustawie. Warto zatem śledzić stronę, gdzie będziemy informować o terminach i miejscach.

 

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych skierowana do Sejmu RP

21 sierpnia br. Rada Ministrów skierowała do Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych. W projekcie znajdziemy wiele ważnych zmian dla naszej działalności. Warto się z nim zapoznać. Projekt nowelizacji dostępny pod linkiem projekt nowelizacji

 

Projekt OZRSS: Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej

PO WER_UE

Projekt: Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej

Okres realizacji: 01.03.2017 – 29.02.2020

Lider partnerstwa: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS)

Partnerzy:

Celem głównym projektu jest trwały i kompleksowy system wsparcia ekonomii społecznej poprzez prowadzenie działań doradczych i rzeczniczych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w zakresie spójności polityk publicznych.

Cel projektu jest realizowany przy pełnej współpracy i partycypacji z głównymi aktorami odpowiedzialnymi za spójność polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej (ES), przede wszystkim z:

 • Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • koordynatorów regionalnych ekonomii społecznej w Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej (ROPS)
 • instytucje zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi (RPO) w zakresie Działania 9.3 oraz członków ciał konsultacyjnych wspierających rozwój ekonomii społecznej na poziomie regionalnym, jak i krajowym.

Głównymi metodami realizacji celów szczegółowych są działania oparte na diagnozie, z której zostanie opracowany szczegółowy zakres doradztwa dla każdego z regionów (ROPS), rzecznictwa i szkoleń.

Projekt ma zasięg ogólnopolski i jest skierowany do:

 • pracowników ROPS – osób odpowiedzialnych za wdrażanie regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej oraz zaangażowane we wsparcie ekonomii społecznej
 • członków Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej i innych regionalnych ciał doradczo-opiniodawczych (rady, komitety, zespoły), które w zakresie merytorycznym obejmują obszary związane z ekonomią społeczną (wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego, Komitet Monitorujący RPO)
 • przedstawicieli działów Urzędów Marszałkowskich odpowiedzialnych za planowanie strategiczne (głównie w zakresie wsparcia rozwoju ekonomii społecznej, finansowania tych działań z EFS).

Działania projektu mają przyczynić się do:

 • efektywnej i spójnej polityki regionów na rzecz rozwoju sektora ES i przedsiębiorstw społecznych (w tym w oparciu o transpozycję KPRES) tak aby promować jak najlepsze praktyki i spójność działań w różnych priorytetach inwestycyjnych
 • wsparcia kompetencyjnego pracowników instytucji regionalnych zajmujących się polityką rozwoju, w tym polityką społeczną oraz zarządzaniem funduszami strukturalnymi w obszarze Celu Tematycznego 9 i innych CT, tak aby zwiększyć trafność i trwałość regionalnych polityk ekonomii społecznej powiązanej z politykami rozwoju usług w interesie ogólnym, aktywnej integracji, rewitalizacji czy działań edukacyjno-opiekuńczych (opieka nad dziećmi do lat 3, opieka przedszkolna).

Planowane efekty:

 • pracownicy 16 Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej odpowiedzialni za regionalną koordynację ekonomii społecznej nabędą kompetencje w ramach doradztwa w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej
 • 260 przedstawicieli: działów Urzędów Marszałkowskich odpowiedzialnych za planowanie strategiczne w regionie, przedstawiciele ROPS, członkowie Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej i innych ciał opiniodawczo-doradczych na poziomie regionu nabędzie kompetencje w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej.

 Wartość projektu: 6.791.950,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 5.724.255,46 zł

Kontakt z biurem projektu w OZRSS: Aneta Englot, koordynatorka, e-mail: a.englot(@)ozrss.pl, tel. do biura projektu: 535 404 880

Dokumenty rekrutacyjne:

Instytucjonalni uczestnicy projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” – wyniki rekrutacji (06.06.2017):

 1. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, 50-501, ul. Hubska 7, Wrocław, woj. dolnośląskie
 2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 87-100, ul. Słowackiego 114, Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
 3. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, 20-447, ul. Diamentowa 2, Lublin, woj. lubelskie
 4. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, 65-042, Al. Niepodległości 36, Zielona Góra. woj. lubuskie
 5. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 91-302, ul. Snycerska 8, Łódź woj. łódzkie
 6. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, 30-070, ul. Piastowska 32, Kraków, woj. małopolskie
 7. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, 02-002, ul. Nowogrodzka 62a, Warszawa, woj. mazowieckie
 8. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, 45-315, ul. Głogowska 25c, Opole, woj. opolskie
 9. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, 35-078, ul. Hetmańska 120, Rzeszów, woj. podkarpackie
 10. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, 15-110, ul. Kombatantów 7, Białystok, woj. podlaskie
 11. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 80-810, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk, woj. pomorskie
 12. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, 40-142, ul. Modelarska 10, Katowice, woj. śląskie
 13. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 25-516, Al. IX Wieków Kielc 3, Kielce, woj. świętokrzyskie
 14. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 10-562, ul. Plater 1, Olsztyn, woj. warmińsko-Mazurskie
 15. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, 61-731, ul. Nowowiejskiego 11, Poznań, woj. wielkopolskie
 16. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 70-540, ul. Korsarzy 34, Szczecin, woj. zachodniopomorskie