Na pomoc osobom uchodźczym z Ukrainy: Ekonomia Społeczna!

maseczka

O tym, że działania minimalizujące kryzys uchodźczy są niezbędne, a ich koordynacja powinna być jednym z głównych zadań państwa wie dziś każdy. O tym jaką rolę odegrały samorządy lokalne i ich mieszkańcy także słychać. Organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne także gremialnie włączyły się w pomoc osobom, które przybyły do nas z Ukrainy. Co dalej?

Pora na ekonomię społeczną

Dziś, gdy przybywa już stosunkowo mniej osób z Ukrainy zaczynają być mocno widoczne potrzeby uchodźczyń i uchodźców wojennych, którzy są już w Polsce i nie wiedzą, kiedy będą mogli wrócić do swojego kraju bądź chcą budować swoje życie tu, gdzie obecnie mieszkają. Na te potrzeby może odpowiedzieć ekonomia społeczna – podmioty ekonomii społecznej (działające nie dla zysku, dostarczające usługi i towary, zatrudniające ludzi) oraz przedsiębiorstwa społeczne (podmioty ekonomii społecznej, które dodatkowo zatrudniają osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy i dają możliwość współzarządzania przedsiębiorstwem).
W kryzysie uchodźczym z jakim mamy do czynienia w Polsce (w sytuacji masowego napływu osób uciekających przed wojną w Ukrainie) ekonomia społeczna powinna pełnić dwie ważne funkcje, jako:

 1. dostarczyciel produktów i usług, w tym usług społecznych, na rzecz osób uchodźczych,
 2. pracodawca dla osób, które były zmuszone opuścić swój kraj.
  Dodatkowo poprzez umocowanie ekonomii społecznej w społecznościach lokalnych daje ona szansę na wzmacnianie integracji i korzystanie z potencjałów lokalnych oraz zasobów jakimi dysponują sami uchodźcy, a głównie uchodźczynie z Ukrainy.

Czytaj dalej

Nowy instrument płynnosciowy dla spółdzielni i innych podmiotów w związku z pomocą dla osób z Ukrainy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o uruchomieniu w ramach instrumentu płynnościowego dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych nowego produktu, którego wprowadzenie wynika ze wzmożonego napływu osób przybywających z terenu Ukrainy.

Jesteśmy z Wami!

Z inicjatywy BGK, za zgodą MFiPR, została w trybie bardzo pilnym wprowadzona częściowo umarzalna pożyczka mająca na celu pomoc osobom uciekającym z Ukrainy („pożyczka misyjna”). Pożyczka może być przeznaczona dla podmiotów ekonomii społecznej w tym spółdzielni socjalnych na:

 • pomoc dla osób, które przybyły z Ukrainy (dla tych PES, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką), lub
 • utworzenie miejsca pracy dla osób, które przybyły z Ukrainy.

Szczególne parametry pożyczki:

 • maksymalna wartość pożyczki – 100 000 zł (pożyczkobiorca, który korzysta już z pożyczki płynnościowej dla PES może skorzystać z pożyczki misyjnej)
 • oprocentowanie – 0%
 • okres spłaty – do 60 miesięcy
 • karencja w spłacie kapitału – do 12 miesięcy
 • umorzenie – 25% wartości kapitału z tytułu pomocy osobom uciekającym z Ukrainy pod warunkiem rozliczenia pożyczki

Pożyczka jest wprowadzana w ramach dotychczasowych umów z pośrednikami finansowymi, którzy udzielają jeszcze pożyczek płynnościowych, jest więc dostępna już teraz.

Nagranie webinarium pt. Niższa opłata za gaz dla spółdzielni socjalnych

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 4 marca 2022.

W trakcie webinarium była mowa o:

 • możliwości ubiegania się przez spółdzielnie socjalne o niższe ceny gazu w 2022,
 • warunkach, jakie trzeba spełnić, by skorzystać z obniżenia ceny za gaz,
 • procedurze ubiegania się o obniżenie ceny za gaz dla spółdzielni socjalnej.

Ekspertem podczas webinarium był:

Zbigniew Prałat – Koordynator ds. inkubacji i wsparcia finansowego Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej

Prezentacja: Niższa opłata za gaz dla spółdzielni socjalnych – POBIERZ

 

Apel do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie pomocy dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie

My-z-WamiWspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS wspólnie z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnych Spółdzielni Socjalnych zainicjowały powstanie listu, w którym apelujemy o uwzględnienie w rozwiązaniach prawnych możliwości obejmowania wsparciem wszystkich osób – nie tylko obywateli Ukrainy – migrujących do Polski w związku z wojną na Ukrainie w ramach jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, zwłaszcza placówek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia i ośrodków interwencji kryzysowej, w korzystaniu z usług pomocy społecznej.

Zwracamy w nim też uwagę, że obecne rozwiązania prawne uniemożliwiają obejmowanie wsparciem tych osób w ramach rozwiązań, które funkcjonują w ramach ekonomii społecznej, w szczególności z zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych i udziału w jednostkach zatrudnieniu socjalnego.

Upominamy się także o przeniesienie wszystkich polskich dzieci poniżej 10 roku życia z instytucjonalnej pieczy zastępczej do pieczy rodzinnej, aby, w sytuacji wciąż niedostatecznego wsparcia rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej, móc kwaterować w ich miejsce ukraińskie grupy dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, wymagające pozostania w tym samym kręgu językowym i kulturowym.

Proponujemy zmiany prawne w konkretnych ustawach, w tym w projektowanej tzw. specustawie (czyli Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

List podpisały organizacje zrzeszone we WRZOS: Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa, Federacja Lubelskich Organizacji Pozarządowych FLOP, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ZLOP, Federacja Mazowia, Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS, Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Wielkopolska Rada Koordynacyjna – Związek Organizacji Pozarządowych, Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS, a także Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych, Fundacja „Merkury”, Fundacja Pomocy Wzajemnej “Barka”, Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, Fundacja Habitat for Humanity Poland, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej i Stowarzyszenie Nasz Bocian.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią listu:
apel-organizacji-ws-pomocy-ukraina-1

„Deinstytucjonalizacja a Fundusze Europejskie 2021-2027” – lista pytań i odpowiedzi po spotkaniu 3 grudnia 2021

Materiał, który publikujemy, został przygotowany po spotkaniu organizowanym przez projekt SIRES II pt, „Deinstytucjonalizacja a Fundusze Europejskie 2021-2027” w dniu 3 grudnia 2021 r.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele IZ RPO, ROPS, MFiPR, MRiPS oraz KE.

Materiał zawiera odpowiedzi na pytania, które w trakcie spotkania zostały sformułowane w formie pisemnej na czacie, lub te, które ze względu na ograniczenia czasowe nie udzielono odpowiedzi w trakcie spotkania. Publikowane poniżej odpowiedzi zostały skonsultowane i uzgodnione z właściwymi departamentami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz przedstawicielkami Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej uczestniczącymi w spotkaniu.

Pierwsza polska edycja Europejskiego Monitora Przedsiębiorstw Społecznych ESEM

Jesteś przedsiębiorcą społecznym? Twój biznes za nadrzędny cel stawia sobie rozwiązywanie problemów społecznych lub środowiskowych? Twój GŁOS się liczy!
 262172028_661999148518241_128173967842211090_n
Weź udział w pierwszej polskiej edycji Europejskiego Monitora Przedsiębiorstw Społecznych ESEM.
Wyniki badań będą miały duży wpływ na planowanie przez Komisję Europejską wsparcia przedsiębiorstw społecznych w Europie i istotne przełożenie na system ich wsparcia w Polsce!
Zaczynamy odliczanie! Czas na wypełnienie ankiety to koniec grudnia 2021.
Europejski Monitor Przedsiębiorstw Społecznych 2021 (qualtrics.com)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2022 – ważne dla spółdzielni

Po raz czwarty środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przeznaczone między innymi na priorytet dedykowany podmiotom ekonomii społecznej.

Logo-Krajowego-Funduszu-Szkoleniowego

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało propozycje priorytetów wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2022 r, a Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała między innymi priorytet dotyczący pracowników zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej:
Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
Jest jeden z siedmiu priorytetów w ramach KFS na 2022 r. Pula środków KFS na 2022 r. wynosi 177.470.000 zł.

Szczegółowe informacje znajdziecie pod poniższymi linkami:

Sprawdzajcie stronę internetową Powiatowego Urzędu Pracy, którego obszar działania obejmuje miejsce rejestracji Waszej spółdzielni socjalnej. To na tej stronie będzie ogłoszony nabór i możliwość składania wniosków do KFS w 2002 r.

W przypadku pytań możecie się z nami kontaktować!

Nagranie webinarium: Wspieranie członków społeczności romskiej w Programach Regionalnych w ramach EFS+ (2021 – 2027)

maseczka

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 16 listopada 2021.

Podczas webinarium przybliżyliśmy zagadnienia związane z tematyką dotyczącą społeczności romskiej oraz możliwości wsparcia tej grupy osób w ramach działań w obszarze włączenia społecznego w EFS+ na poziomie regionalnym. Tematykę tą przedstawialiśmy w kontekście rekomendacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Włączenie społeczne w Programach Regionalnych”.
Czytaj dalej