Nagranie webinarium pt. Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022 – 2025

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 30 stycznia 2023.

Podczas webinarium była mowa o:

  • głównych założeniach Programu,
  • kluczowych zapisach regulaminu naboru wniosków w tym: podmiotach uprawnionych, kosztach kwalifikowanych, ocenie wniosków,
  • zagadnieniach pojawiających się w najczęściej zadawanych przez Wnioskodawców pytaniach.

Czytaj dalej

Dotacje dla spółdzielni z KPO!!!

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025.

Głównym celem Programu jest umożliwienie PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności. Wniosek wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od 17 stycznia 2023 r. do 16 lutego 2023 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://kpoes.mrips.gov.pl/.

 Szczegóły ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/index.php?document=4317

Zapraszamy zainteresowane spółdzielnie socjalne do zapoznania się z warunkami uzyskania wsparcia.

30 stycznia wspólnie z MRiPS organizowane będzie webinarium w tej sprawie. Szczegóły na facebooku OZRSS i SIRES. Zgłaszajcie się szybko!

Sprawa dla Obywatela — Ekonomia społeczna. Nie wszyscy chcą robić w korpo

Cezary Miżejewski, między innymi autor ustawy o zatrudnieniu socjalnym opowie o tym, czym jest ekonomia społeczna ogólnie i o jej wielu praktycznych zastosowaniach. Usłyszymy o spółdzielniach społecznych, ich zaletach i wadach, o młodych ludziach w biznesie i o rynku pracy osób wykluczonych społecznie.
Posłuchaj o tym, jak prowadzić biznes wspólnie, odpowiedzialnie i pożytecznie w dzisiejszym odcinku Sprawy dla Obywatela.
sprawa-dla-obywatela-ekonomia-spoleczna-nie-wszyscy-chca-robic-w-korpo

Nagranie webinarium pt. Potrzeby i formy wsparcia seniorów w społeczności lokalnej w kontekście EFS+

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 27 stycznia 2023.

Podczas webinarium była mowa o:
– charakterystyce grupy seniorów i zróżnicowaniu jej potrzeb,
– diagnozie lokalnej/regionalnej w kontekście usług społecznych dla seniorów
– spojrzeniu okiem seniora na środki z EFS+

Czytaj dalej

Szkolenie uzupełniające dla lustratorów

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” organizuje w dniach 1-2 grudnia br. szkolenie uzupełniające dla lustratorów. Zapraszamy wszystkich lustratorów spółdzielni socjalnych, którzy muszą uzupełnić swoje uprawnienia.

W załączeniu dokumenty dotyczące szkolenia:

ZR – szkolenie uzupełniające dla lustratorów 1-2.12.2022 r.

Ramowy program szkolenia uzupełniającego 1-2.12

ZGŁOSZENIE – szkolenie 01-02.12.2022

 

Rozeznanie rynku – usługa organizacji spotkania

W związku z realizacją projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące:

  • usługa organizacji spotkania – sala i sale warsztatowe, nocleg ze śniadaniem, obiad, kolacja, przerwa kawowa

Opis przedmiotu zamówienia:

– realizacja usługi organizacji jednego spotkania dla 70 uczestników w Warszawie w terminie:

  • 05-07 grudnia 2022 (poniedziałek-środa). 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  •  3 x sala konferencyjna:

1 x duża sala (z możliwością pomieszczenia do 80 osób)

2 x mniejsze sale warsztatowe (z możliwością pomieszczenia do 20 osób);

wyposażone w rzutnik multimedialny z ekranem, tablice flipchart, flamastry, bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz nagłośnienie i mikrofony (duża sala);

wynajem każdej sali na 13 godzin w ciągu 2 dni w godzinach: 9:00-17:30 pierwszego dnia (06.12.2022) i 9:00-13:30 drugiego dnia (07.12.2022)

  • 2 x nocleg ze śniadaniem dla 50 osób (zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych/dwuosobowych – 22 pokoje 2-osobowe, 6 pokoi 1-osobowych) w dniach 05-06.12.2022
  •  2 x obiad 2-daniowy dla 70 osób (z uwzględnieniem posiłków wegetariańskich/wegańskich) w dniach 06-07.12.2022
  • 1 x kolacja dla 70 osób (z uwzględnieniem posiłków wegetariańskich/wegańskich) w dniu 06.12.2022
  • 2 x przerwa kawowa dla 70 osób:

Przerwa kawowa ciągła pierwszego dnia (06.12.2022) i przerwa kawowa pojedyncza drugiego dnia (07.12.2022)

Sposób przygotowania oferty:

Prosimy o podanie ceny brutto w odniesieniu do realizacji całości zamówienia.
Wyceny powinny być złożone na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do rozeznania rynku.

Prosimy o nadesłanie wypełnionych i podpisanych formularzy ofertowych – skan  załącznik nr 1) pocztą elektroniczną na adres: a.krawczyk@ozrss.pl do dnia: 18.11.2022 r. włącznie do godz. 23.59.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Ustawa ograniczająca wysokość cen energii elektrycznej dla spółdzielni socjalnych

27 października 2022 r. Sejm przyjął ostatecznie ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Ustawa weszła w życie 4 listopada br.  i została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 3 listopada 2022 r. poz. 2243. 

Ustawa zwiększa ochronę gospodarstw domowych, wprowadzi ochrony dla podmiotów użyteczności publicznej oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przed drastycznym wzrostem rachunków za energię elektryczną.

Służyć temu będzie wprowadzenie mechanizmu „maksymalnej” ceny energii elektrycznej do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii nie wyższej niż:

785 zł/MWh dla odbiorców uprawnionych w tym spółdzielni socjalnych

Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach z podmiotami użyteczności publicznej (w tym spółdzielniami socjalnymi) i samorządami – od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.;

Podmioty uprawnione muszą sprzedawcy energii złożyć oświadczenia, w których będą informacje m.in, o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie składającego oświadczenie za odbiorcę uprawnionego;    wskazanie danych służących określeniu szacunkowej części energii elektrycznej.

Oświadczenie składa się na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie do dnia 30 listopada 2022 r
.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy nie złożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia w terminie, uprawnia podmiot uprawniony do nie stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej.

 

Tekst ustawy publikujemy tutaj USTAWA z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

Rozporządzenie publikujemy tutaj Rozporzadzenie w sprawie sposobu obliczania limitu ceny

Wzór oświadczenia Rozporzadzenie10.11.2022_Wzoroswiadczenia

 

Dodatek do kosztów ciepła dla spółdzielni socjalnych

5 września 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
Ustawa określa m.in. zasady przyznawania, wypłacania oraz określania
wysokości dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami
domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Wśród
podmiotów uprawnionych są spółdzielnie socjalne.
PAMIĘTAJMY DODATEK DLA SPÓŁDZIELNI JEST NA WNIOSEK, A NIE Z URZĘDU!!!

w załączeniu przekazujemy właściwe przepisy. Spółdzielnie chcące dopytać się o szczegóły prosimy o kontakt mailowy d.staniszewski@ozrss.pl

USTAWA Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

wniosek_cieplo

 

 

Pożegnanie Krzysztofa Więckiewicza, Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej

Krzysztof (2)Dzisiaj na Cmentarzu Północnym w Warszawie, żegnamy Krzysztofa Więckiewicza. Przyjaciela, mentora, nauczyciela. Jako dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego uczestniczył w zaprojektowaniu sfery pożytku publicznego. Był również współuczestnikiem tworzenia systemu spółdzielczości socjalnej na każdym etapie. Bez jego otwartości, przyjaźni, zrozumienia i empatii niewiele mogłoby się zdarzyć w sferze programowej, legislacyjnej, promocyjnej. Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych żegna Cię nie jako urzędnika ale Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej w Polsce.

Krzysztof Więckiewicz, był absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, pracownikiem WDINP od 1981 roku. W Instytucie Polityki Społecznej prowadził zajęcia poświęcone funkcjonowaniu III sektora oraz społeczeństwa obywatelskiego, którego był wybitnym znawcą i organizatorem. Ten wymiar Jego aktywności wiązał się z długoletnią pracą w administracji rządowej, równoległą do pracy akademickiej.

Krzysztof Więckiewicz był współorganizatorem Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i jego dyrektorem w latach 2003-2015, pomysłodawcą resortowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, współtwórcą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Był sekretarzem Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, pełnił funkcje eksperckie w Indeksie Społeczeństwa Obywatelskiego. W 2014 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.