Nagranie webinarium pt. Niższa opłata za gaz dla spółdzielni socjalnych

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 4 marca 2022.

W trakcie webinarium była mowa o:

  • możliwości ubiegania się przez spółdzielnie socjalne o niższe ceny gazu w 2022,
  • warunkach, jakie trzeba spełnić, by skorzystać z obniżenia ceny za gaz,
  • procedurze ubiegania się o obniżenie ceny za gaz dla spółdzielni socjalnej.

Ekspertem podczas webinarium był:

Zbigniew Prałat – Koordynator ds. inkubacji i wsparcia finansowego Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej

Prezentacja: Niższa opłata za gaz dla spółdzielni socjalnych – POBIERZ

 

Apel do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie pomocy dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie

My-z-WamiWspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS wspólnie z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnych Spółdzielni Socjalnych zainicjowały powstanie listu, w którym apelujemy o uwzględnienie w rozwiązaniach prawnych możliwości obejmowania wsparciem wszystkich osób – nie tylko obywateli Ukrainy – migrujących do Polski w związku z wojną na Ukrainie w ramach jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, zwłaszcza placówek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia i ośrodków interwencji kryzysowej, w korzystaniu z usług pomocy społecznej.

Zwracamy w nim też uwagę, że obecne rozwiązania prawne uniemożliwiają obejmowanie wsparciem tych osób w ramach rozwiązań, które funkcjonują w ramach ekonomii społecznej, w szczególności z zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych i udziału w jednostkach zatrudnieniu socjalnego.

Upominamy się także o przeniesienie wszystkich polskich dzieci poniżej 10 roku życia z instytucjonalnej pieczy zastępczej do pieczy rodzinnej, aby, w sytuacji wciąż niedostatecznego wsparcia rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej, móc kwaterować w ich miejsce ukraińskie grupy dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, wymagające pozostania w tym samym kręgu językowym i kulturowym.

Proponujemy zmiany prawne w konkretnych ustawach, w tym w projektowanej tzw. specustawie (czyli Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

List podpisały organizacje zrzeszone we WRZOS: Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa, Federacja Lubelskich Organizacji Pozarządowych FLOP, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ZLOP, Federacja Mazowia, Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS, Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Wielkopolska Rada Koordynacyjna – Związek Organizacji Pozarządowych, Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS, a także Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych, Fundacja „Merkury”, Fundacja Pomocy Wzajemnej “Barka”, Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, Fundacja Habitat for Humanity Poland, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej i Stowarzyszenie Nasz Bocian.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią listu:
apel-organizacji-ws-pomocy-ukraina-1

„Deinstytucjonalizacja a Fundusze Europejskie 2021-2027” – lista pytań i odpowiedzi po spotkaniu 3 grudnia 2021

Materiał, który publikujemy, został przygotowany po spotkaniu organizowanym przez projekt SIRES II pt, „Deinstytucjonalizacja a Fundusze Europejskie 2021-2027” w dniu 3 grudnia 2021 r.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele IZ RPO, ROPS, MFiPR, MRiPS oraz KE.

Materiał zawiera odpowiedzi na pytania, które w trakcie spotkania zostały sformułowane w formie pisemnej na czacie, lub te, które ze względu na ograniczenia czasowe nie udzielono odpowiedzi w trakcie spotkania. Publikowane poniżej odpowiedzi zostały skonsultowane i uzgodnione z właściwymi departamentami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz przedstawicielkami Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej uczestniczącymi w spotkaniu.

Pierwsza polska edycja Europejskiego Monitora Przedsiębiorstw Społecznych ESEM

Jesteś przedsiębiorcą społecznym? Twój biznes za nadrzędny cel stawia sobie rozwiązywanie problemów społecznych lub środowiskowych? Twój GŁOS się liczy!
 262172028_661999148518241_128173967842211090_n
Weź udział w pierwszej polskiej edycji Europejskiego Monitora Przedsiębiorstw Społecznych ESEM.
Wyniki badań będą miały duży wpływ na planowanie przez Komisję Europejską wsparcia przedsiębiorstw społecznych w Europie i istotne przełożenie na system ich wsparcia w Polsce!
Zaczynamy odliczanie! Czas na wypełnienie ankiety to koniec grudnia 2021.
Europejski Monitor Przedsiębiorstw Społecznych 2021 (qualtrics.com)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2022 – ważne dla spółdzielni

Po raz czwarty środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przeznaczone między innymi na priorytet dedykowany podmiotom ekonomii społecznej.

Logo-Krajowego-Funduszu-Szkoleniowego

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało propozycje priorytetów wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2022 r, a Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała między innymi priorytet dotyczący pracowników zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej:
Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
Jest jeden z siedmiu priorytetów w ramach KFS na 2022 r. Pula środków KFS na 2022 r. wynosi 177.470.000 zł.

Szczegółowe informacje znajdziecie pod poniższymi linkami:

Sprawdzajcie stronę internetową Powiatowego Urzędu Pracy, którego obszar działania obejmuje miejsce rejestracji Waszej spółdzielni socjalnej. To na tej stronie będzie ogłoszony nabór i możliwość składania wniosków do KFS w 2002 r.

W przypadku pytań możecie się z nami kontaktować!

Nagranie webinarium: Wspieranie członków społeczności romskiej w Programach Regionalnych w ramach EFS+ (2021 – 2027)

maseczka

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 16 listopada 2021.

Podczas webinarium przybliżyliśmy zagadnienia związane z tematyką dotyczącą społeczności romskiej oraz możliwości wsparcia tej grupy osób w ramach działań w obszarze włączenia społecznego w EFS+ na poziomie regionalnym. Tematykę tą przedstawialiśmy w kontekście rekomendacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Włączenie społeczne w Programach Regionalnych”.
Czytaj dalej

Europejski Monitor Przedsiębiorstw Społecznych – trwa badanie w Polsce

Trwa kolejna edycja Europejskiego Monitora Przedsiębiorstw Społecznych (ESEM). W tym roku  obejmuje ona aż 21 krajów, po raz pierwszy Polskę. Europejski Monitor Przedsiębiorstw Społecznych jest tworzony na bazie ogólnoeuropejskich badań.

Monitor ESEM jest inicjatywą sieci Euclid Network. Euclid działa w międzynarodowym partnerstwie z ponad 20 organizacjami przy wsparciu m.in. Komisji Europejskiej, Światowego Forum Ekonomicznego i Schwab Foundation, Google.org, SAP, ImpactCity, Bertelsmann Foundation.

Do udziału w badaniu zapraszamy zarówno podmioty z trzeciego sektora, podmioty ekonomii społecznej, a także firmy komercyjne.

Jeśli określacie Państwo swoją spółdzielnię, firmę, organizację jako przedsiębiorstwo społeczne
zapraszamy do udziału w badaniu i wypełnienia ankiety online (w języku polskim).

By wziąć udział w badaniu online należy wejść na stronę: https://euclid.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_ekuGbPNP7CNUj42?Q_Language=EN-GB

Badanie trwa do dnia 31 grudnia 2021 r. włącznie.

Wyniki badań w 21 krajach europejskich pozwolą wypełnić lukę wiedzy na temat przedsiębiorstw społecznych w Europie. Badania ESEM są przeprowadzane przez uczelnie i badaczy z poszczególnych krajów europejskich we współpracy z lokalnymi organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość społeczną.

Osoba kontaktowa w sprawie badania prowadzonego w Polsce: Marzena Starnawska, mail: mstarnawska@wz.uw.edu.pl

Nagranie webinarium pt. CUS w Programach Regionalnych w ramach EFS+ (2021 – 2027)

maseczka

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 9 listopada 2021.

Podczas webinarium zostały przybliżone zagadnienia związane z programowaniem usług społecznych. Mówiliśmy o roli Centrów Usług Społecznych w ich rozwoju, współpracy podmiotów ekonomii społecznej w ich realizacji oraz wsparciu Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w tym procesie.

Czytaj dalej

Nagranie webinarium pt. Wspieranie osób w kryzysie bezdomności w Programach Regionalnych w ramach EFS+ (2021 – 2027)

maseczka

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 26 października 2021.

Podczas webinarium zostały przybliżone zagadnienia związane z tematyką dotyczącą osób w kryzysie bezdomności oraz możliwości wsparcia tej grupy osób w ramach określonych celów szczegółowych w obszarze włączenia społecznego w Europejskim Funduszu Społecznym Plus (2021 – 2027) na poziomie regionalnym.

Czytaj dalej

Nagranie webinarium pt. „Rządowy projekt Strategii Rozwoju Usług Społecznych. Polityka publiczna na lata 2021-2035

maseczka

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 19 października 2021.

Podczas webinarium omówiliśmy kierunki działań wskazane w projekcie Strategii oraz analizowaliśmy rolę instytucji regionalnych (ROPS/IZ) w rozwoju usług społecznych na rzecz deinstytucjonalizacji.

Czytaj dalej