Konkurs – Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

znak_jakosci_ekonomii_spolecznej_i_solidarnej
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
zaprasza
spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz podmioty ekonomii społecznej korzystające ze zwrotnego wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu
Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018
Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. Uroczyste wręczenie nagród i prezentacja laureatów podczas dużego, ogólnopolskiego wydarzenia, będzie stanowić doskonałą okazję dla podmiotów ekonomii społecznej do promocji swojej działalności.

1. Kategorie konkursowe
W ramach pierwszej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w dwóch kategoriach:
a) Kategoria I. Spółdzielnia socjalna osób fizycznych;
b) Kategoria II. Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapraszamy wszystkie spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz podmioty ekonomii społecznej, które zrealizowały przedsięwzięcie sfinansowane ze środków zwrotnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do przesłania zgłoszenia.
W Konkursie startować mogą wyłącznie podmioty, posiadające osobowość prawną, które prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i zamknęły jeden pełny rok obrotowy. Dodatkowo, podmioty startujące w Kategorii II nie mogą zalegać ze spłatą zobowiązania, przy pomocy którego zrealizowały przedsięwzięcie.

2. Nagrody
Dla laureatów Konkursu w obydwu kategoriach w edycji 2018 przewidziano następujące nagrody:
a) za zajęcie 1 – 3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł
b) za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł
W ramach puli przewidzianej dla danego pakietu laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania usług, dostosowanych do potrzeb certyfikowanych podmiotów. Mogą to być szkolenia lub doradztwo, ale także m.in. usługi prawne lub księgowe.

3. Zgłoszenia
Wszystkich zainteresowanych udziałem zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego razem z ewentualnymi załącznikami i przesłania go:
w formie plików edytowalnych oraz skanów na adres poczty elektronicznej znakijakosci2018@mrpips.gov.pl z podaniem nazwy aplikującego podmiotu w tytule e-maila w formie papierowych, podpisanych dokumentów na adres:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Nabór wniosków trwa do 12 września 2018 r.

Szczegóły, formularze zgłoszeniowe i regulamin konkursu dostępne są pod adresem Ogłoszenie konkursowe

Stanowisko OZRSS do rozporządzenia MRPiPS o dotacjach dla spółdzielni z Funduszu Pracy

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przekazał do Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej stanowisko związku w sprawie w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy w spółdzielni socjalnej oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby. Zgłosiliśmy szereg uwag szczegółowych, któe przedstawiamy w załączeniu OZRSS_rozporz

Stanowisko OZRSS wobec koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych

PZP
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przygotował uwagi do nowej koncepcji Prawa Zamówień Publicznych, szczególnie ważnych dla spółdzielczości socjalnej. Zwracamy szczególnie uwagę na kwestie społecznie odpowiedzialnych zamówień, klauzul społecznych. Nie aprobujemy obniżenia tzw. progu bagatelności z 30 ty.s do 14 tys. Euro. Zwracamy uwagę, że w wielu krajach UE próg ten jest wyższy niż 30 tys. euro (np. Szwecja, Czechy – ponad dwukrotnie, Włochy).

Stanowisko OZRSS przedstawiamy w załączeniu OZRSS_uwagi_pzp (1)

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych przyjęta przez Sejm

24 listopada br. Sejm prawie jednogłośnie uchwalił ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw. Co zawiera ta nowelizacja (podajemy za stroną MRPiPS):

Liczba założycieli i nowy profil spółdzielni
Zmiany w dotychczasowych przepisach mają na celu ułatwienie zakładania spółdzielni socjalnych dzięki warunkowemu zmniejszeniu liczby założycieli z pięciu do trzech osób, o ile pozostały skład członkowski zostanie uzupełniony w ciągu 12 miesięcy. Co ważne, członkami spółdzielni muszą być co najmniej dwie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Na uwagę zasługuje też wprowadzenie nowego profilu spółdzielni socjalnej. Chodzi o spółdzielnię socjalną o charakterze usługowym.

Konsorcjum spółdzielcze
Kolejne zmiany dotyczą umożliwienia spółdzielniom socjalnym tworzenia konsorcjum spółdzielczego w formie umowy. Regulacja pozwoli spółdzielniom wspólnie organizować sieć produkcji, handlu i usług, promować działania spółdzielcze oraz wspólnie występować w zamówieniach publicznych.

Środki na utworzenie stanowiska pracy
Projekt nowelizacji ustawy przewiduje również wprowadzenie nowego instrumentu wsparcia. Chodzi tu o środki na utworzenie stanowiska pracy w wysokości do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Finansowanie kosztów wynagrodzenia
Dzięki zmianie ustawy spółdzielnie socjalne będą mogły ubiegać się o środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej bądź też poszukujących pracy bez zatrudnienia lub niewykonujących innej pracy zarobkowej. Utworzenie stanowiska pracy dla ww. kategorii osób może zostać objęte wsparciem w wysokości do kwoty minimalnego wynagrodzenia przez 6 miesięcy.

Pieniądze z PFRON
W myśl dotychczasowych przepisów osoby niepełnosprawne mogły otrzymać środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Po zmianach istniejąca forma wsparcia została zastąpiona możliwością ubiegania się w PFRON o środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej, a dodane zostały nowe instrumenty wsparcia na utworzenie stanowiska pracy w spółdzielni socjalnej dla skierowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy będących jednocześnie osobami niepełnosprawnymi.

Wzmocnienie reintegracji społecznej i zawodowej
W projekcie nowelizacji został ponadto doprecyzowany cel działania spółdzielni socjalnej. Wskazano, że spółdzielnia socjalna działa na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej nie tylko członków spółdzielni, ale również na rzecz pracowników spółdzielni zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Refundacja składek i kosztów pracodawcy
Nowe przepisy przewidują również możliwość refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz części kosztów pracodawcy opłacanych za pracowników spółdzielni socjalnej niebędących jej członkami, ale jednocześnie będących osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Praktyki zawodowe
Kolejną nowością jest możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk zawodowych u pracodawcy, w tym spółdzielni socjalnej, przez osobę niepełnosprawną realizującą indywidualny program rehabilitacji zawodowej w ramach warsztatu terapii zajęciowej.

Spółdzielcy będą mieli sześć miesięcy na zmiany statutów na dostosowanie ich do wymogów określonych w nowych przepisach. Prawdopodobny termin wejścia w życie ustawy to marzec 2018 roku, tym samym zmiany należy przeprowadzić do ok. sierpnia 2018.

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych po zakończeniu procesu legislacyjnego, co powinno nastapić do końca grudnia, rozpocznie cykl szkoleń odnoszących się do zmian w ustawie. Warto zatem śledzić stronę, gdzie będziemy informować o terminach i miejscach.

 

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych skierowana do Sejmu RP

21 sierpnia br. Rada Ministrów skierowała do Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych. W projekcie znajdziemy wiele ważnych zmian dla naszej działalności. Warto się z nim zapoznać. Projekt nowelizacji dostępny pod linkiem projekt nowelizacji

 

Projekt OZRSS: Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej

PO WER_UE

Projekt: Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej (SIRES)

Okres realizacji: 01.03.2017 – 29.02.2020

Lider partnerstwa: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS)

Partnerzy:

Strona www projektu z materiałami i informacjami edukacyjnymi znajduje się > tutaj.

Celem głównym projektu jest trwały i kompleksowy system wsparcia ekonomii społecznej poprzez prowadzenie działań doradczych i rzeczniczych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w zakresie spójności polityk publicznych.

Cel projektu jest realizowany przy pełnej współpracy i partycypacji z głównymi aktorami odpowiedzialnymi za spójność polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej (ES), przede wszystkim z:

 • Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • koordynatorów regionalnych ekonomii społecznej w Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej (ROPS)
 • instytucje zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi (RPO) w zakresie Działania 9.3 oraz członków ciał konsultacyjnych wspierających rozwój ekonomii społecznej na poziomie regionalnym, jak i krajowym.

Głównymi metodami realizacji celów szczegółowych są działania oparte na diagnozie, z której zostanie opracowany szczegółowy zakres doradztwa dla każdego z regionów (ROPS), rzecznictwa i szkoleń.

Projekt ma zasięg ogólnopolski i jest skierowany do:

 • pracowników ROPS – osób odpowiedzialnych za wdrażanie regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej oraz zaangażowane we wsparcie ekonomii społecznej
 • członków Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej i innych regionalnych ciał doradczo-opiniodawczych (rady, komitety, zespoły), które w zakresie merytorycznym obejmują obszary związane z ekonomią społeczną (wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego, Komitet Monitorujący RPO)
 • przedstawicieli działów Urzędów Marszałkowskich odpowiedzialnych za planowanie strategiczne (głównie w zakresie wsparcia rozwoju ekonomii społecznej, finansowania tych działań z EFS).

Działania projektu mają przyczynić się do:

 • efektywnej i spójnej polityki regionów na rzecz rozwoju sektora ES i przedsiębiorstw społecznych (w tym w oparciu o transpozycję KPRES) tak aby promować jak najlepsze praktyki i spójność działań w różnych priorytetach inwestycyjnych
 • wsparcia kompetencyjnego pracowników instytucji regionalnych zajmujących się polityką rozwoju, w tym polityką społeczną oraz zarządzaniem funduszami strukturalnymi w obszarze Celu Tematycznego 9 i innych CT, tak aby zwiększyć trafność i trwałość regionalnych polityk ekonomii społecznej powiązanej z politykami rozwoju usług w interesie ogólnym, aktywnej integracji, rewitalizacji czy działań edukacyjno-opiekuńczych (opieka nad dziećmi do lat 3, opieka przedszkolna).

Planowane efekty:

 • pracownicy 16 Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej odpowiedzialni za regionalną koordynację ekonomii społecznej nabędą kompetencje w ramach doradztwa w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej
 • 260 przedstawicieli: działów Urzędów Marszałkowskich odpowiedzialnych za planowanie strategiczne w regionie, przedstawiciele ROPS, członkowie Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej i innych ciał opiniodawczo-doradczych na poziomie regionu nabędzie kompetencje w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej.

 Wartość projektu: 6.791.950,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 5.724.255,46 zł

Kontakt z biurem projektu w OZRSS: Aneta Englot, koordynatorka, e-mail: a.englot(@)ozrss.pl, tel. do biura projektu: 535 404 880

Dokumenty rekrutacyjne:

Instytucjonalni uczestnicy projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” – wyniki rekrutacji (06.06.2017):

 1. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, 50-501, ul. Hubska 7, Wrocław, woj. dolnośląskie
 2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 87-100, ul. Słowackiego 114, Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
 3. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, 20-447, ul. Diamentowa 2, Lublin, woj. lubelskie
 4. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, 65-042, Al. Niepodległości 36, Zielona Góra. woj. lubuskie
 5. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 91-302, ul. Snycerska 8, Łódź woj. łódzkie
 6. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, 30-070, ul. Piastowska 32, Kraków, woj. małopolskie
 7. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, 02-002, ul. Nowogrodzka 62a, Warszawa, woj. mazowieckie
 8. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, 45-315, ul. Głogowska 25c, Opole, woj. opolskie
 9. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, 35-078, ul. Hetmańska 120, Rzeszów, woj. podkarpackie
 10. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, 15-110, ul. Kombatantów 7, Białystok, woj. podlaskie
 11. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 80-810, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk, woj. pomorskie
 12. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, 40-142, ul. Modelarska 10, Katowice, woj. śląskie
 13. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 25-516, Al. IX Wieków Kielc 3, Kielce, woj. świętokrzyskie
 14. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 10-562, ul. Plater 1, Olsztyn, woj. warmińsko-Mazurskie
 15. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, 61-731, ul. Nowowiejskiego 11, Poznań, woj. wielkopolskie
 16. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 70-540, ul. Korsarzy 34, Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Konferencje o pożyczkach dla spółdzielni

PES_Plakat

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji dla Podmiotów Ekonomii Społecznej pt. „Podmioty Ekonomii Społecznej – kierunki rozwoju i wsparcie finansowe w 2017r.”. Podczas wydarzenia przekazane zostaną informacje na temat wsparcia zwrotnego (pożyczek), które dla czterech województw: Opolskiego, Lubuskiego, Dolnośląskiego i Wielkopolskiego udzielać będzie Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

Spotkania odbędą się w: Opolu – 7 marca 2017 r. Zielonej Górze – 9 marca 2017 r. Wrocławiu – 13 marca 2017 r. i w
Poznaniu – 15 marca 2017 r.

Wszelkie szczegóły dostępne są na stronie funduszu: http://frw.pl

Zabierz głos: Co zmienić w ustawie o spółdzielniach socjalnych?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje rozpoczęcie prac nad kolejną nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych.

W dniu 27 kwietnia 2016 r. minęło 10 lat od wprowadzenia ustawy o spółdzielniach socjalnych, która reguluje zasady tworzenia oraz funkcjonowania spółdzielni socjalnych.

Przez lata obowiązywania i stosowania przepisów ustawy, zaobserwować można rosnące zainteresowanie prowadzeniem działalności gospodarczej i społecznej w formie spółdzielni socjalnej oraz konsekwentny wzrost liczby podmiotów działających w tej formule. Praktyka stosowania ustawy i wynikające z niej doświadczenia przyniosły jej trzykrotną nowelizację. Do dziś trwają dyskusje dotyczące m.in. perspektyw i dalszego rozwoju modelu funkcjonowania spółdzielni socjalnych na rynku i ich trwałości, jak również dyskusje zawiązane z interpretacją oraz praktycznym stosowaniem przepisów przedmiotowej ustawy.

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwraca się z prośbą o przekazanie ewentualnych uwag i propozycji dotyczących obowiązujących regulacji wraz z ich uzasadnieniem.

Propozycje zmian można przesyłać w formie elektronicznej na adres: agnieszka.muzyka@mrpips.gov.pl do dnia 29 lipca br.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2006 r.)

6. edycja konkursu [eS] na przedsiębiorstwo społeczne

LogoKonkursuRuszyła 6. edycja Konkurs [eS]. Przedsiębiorcy społeczni, w tym roku nie może zabraknąć spółdzielni socjalnych! Pokażcie się, pochwalcie, powiedzcie, co oferujecie, zawalczcie o nagrody. W puli nagród jest w tym roku ponad 70 000 złotych, a oprócz tego mentoring, prestiżowa nagroda publiczności, statuetki, gratulacje i oklaski.

Do tej pory wiele ze spółdzielni zostało nagrodzonych. Czas zatem na Was. Na Wasze zgłoszenia organizatorzy czekają do 25 maja 2016 r.

Możesz znaleźć się w naprawdę doborowym towarzystwie. Finalistami konkursu w poprzednich edycjach byli m. in: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, Fundacja Vlep[v]net, Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO czy Spółdzielnia Socjalna „Szklany Świat” – zwyciężczyni pierwszej edycji Konkursu.