Konferencje o pożyczkach dla spółdzielni

PES_Plakat

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji dla Podmiotów Ekonomii Społecznej pt. „Podmioty Ekonomii Społecznej – kierunki rozwoju i wsparcie finansowe w 2017r.”. Podczas wydarzenia przekazane zostaną informacje na temat wsparcia zwrotnego (pożyczek), które dla czterech województw: Opolskiego, Lubuskiego, Dolnośląskiego i Wielkopolskiego udzielać będzie Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

Spotkania odbędą się w: Opolu – 7 marca 2017 r. Zielonej Górze – 9 marca 2017 r. Wrocławiu – 13 marca 2017 r. i w
Poznaniu – 15 marca 2017 r.

Wszelkie szczegóły dostępne są na stronie funduszu: http://frw.pl

Zabierz głos: Co zmienić w ustawie o spółdzielniach socjalnych?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje rozpoczęcie prac nad kolejną nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych.

W dniu 27 kwietnia 2016 r. minęło 10 lat od wprowadzenia ustawy o spółdzielniach socjalnych, która reguluje zasady tworzenia oraz funkcjonowania spółdzielni socjalnych.

Przez lata obowiązywania i stosowania przepisów ustawy, zaobserwować można rosnące zainteresowanie prowadzeniem działalności gospodarczej i społecznej w formie spółdzielni socjalnej oraz konsekwentny wzrost liczby podmiotów działających w tej formule. Praktyka stosowania ustawy i wynikające z niej doświadczenia przyniosły jej trzykrotną nowelizację. Do dziś trwają dyskusje dotyczące m.in. perspektyw i dalszego rozwoju modelu funkcjonowania spółdzielni socjalnych na rynku i ich trwałości, jak również dyskusje zawiązane z interpretacją oraz praktycznym stosowaniem przepisów przedmiotowej ustawy.

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwraca się z prośbą o przekazanie ewentualnych uwag i propozycji dotyczących obowiązujących regulacji wraz z ich uzasadnieniem.

Propozycje zmian można przesyłać w formie elektronicznej na adres: agnieszka.muzyka@mrpips.gov.pl do dnia 29 lipca br.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2006 r.)

6. edycja konkursu [eS] na przedsiębiorstwo społeczne

LogoKonkursuRuszyła 6. edycja Konkurs [eS]. Przedsiębiorcy społeczni, w tym roku nie może zabraknąć spółdzielni socjalnych! Pokażcie się, pochwalcie, powiedzcie, co oferujecie, zawalczcie o nagrody. W puli nagród jest w tym roku ponad 70 000 złotych, a oprócz tego mentoring, prestiżowa nagroda publiczności, statuetki, gratulacje i oklaski.

Do tej pory wiele ze spółdzielni zostało nagrodzonych. Czas zatem na Was. Na Wasze zgłoszenia organizatorzy czekają do 25 maja 2016 r.

Możesz znaleźć się w naprawdę doborowym towarzystwie. Finalistami konkursu w poprzednich edycjach byli m. in: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, Fundacja Vlep[v]net, Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO czy Spółdzielnia Socjalna „Szklany Świat” – zwyciężczyni pierwszej edycji Konkursu.

Konsultacje zmian w Prawie zamówień publicznych

12 lutego przedstawiciele OZRSS uczestniczyli w konsultacjach do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. OZRSS wraz Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie, Fundacją „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznesu, Polskim Stowarzyszeniem Sprawiedliwego Handlu oraz Wspólnotą Roboczą Związku Organizacji Socjalnych WRZOS złożył swoje propozycje do projektu ustawy. Trzeba jednka przyznać że przedstawione rozwiązania należy w dużym stopniu uznać za satysfakcjonujące.

W piśmie skierowanym do Ministra Rozwoju stwierdzono m.in.
„Prace nad zmianami w Prawie zamówień publicznych stanowią okazję do wprowadzenia rozwiązań sprzyjających stosowaniu w większym stopniu Zrównoważonych Zamówień Publicznych (ZZP), zgodnie z duchem dyrektywy 2014/24/UE. Rozwiązania te mogą jednocześnie wesprzeć realizację zobowiązań wynikających z ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych w zakresie praw człowieka, w tym praw pracowniczych, oraz realizację Wytycznych ONZ
dot. Biznesu i Praw Człowieka w części skierowanej do administracji publicznej (w szczególności Wytycznej nr 6 odnoszącej się do zamówień publicznych). Jest to szczególnie istotne jeśli uwzględnimy podjęcie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych prac nad wypracowaniem Krajowego Planu Działań w obszarze biznesu i praw człowieka wdrażającego ww. Wytyczne ONZ w Polsce.
Zważywszy na istotną rolę zamówień publicznych jako pozostającego w gestii państwa narzędzia wspierającego realizację innych polityk i celów, jak również zobowiązań wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych w zakresie praw człowieka, ustawa powinna w większym stopniu uwzględniać rozwiązania sprzyjające stosowaniu zarówno środowiskowo, jak i społecznie, zrównoważonych zamówień publicznych. Powinna także w większym stopniu kłaść nacisk na uwzględnianie kwestii poszanowania praw człowieka, kwestii społecznych i ochrony środowiska w całym łańcuchu dostaw. Ze względu na globalny wymiar gospodarki oraz łańcuchów produkcji i dostaw, istotne jest aby ustawodawca przewidział rozwiązania prawne pozwalające zapewnić, że produkty, które trafiają do polskich instytucji zamawiających były wytwarzane z zachowaniem podstawowych praw człowieka, w tym praw pracowniczych i socjalnych, niezależnie od struktury i lokalizacji łańcuchów dostaw wykonawców i podwykonawców, a nie tylko wtedy, kiedy są wytwarzane w całości na terenie Polski.
Zwracamy również szczególną uwagę na potrzebę podjęcia działań mających na celu wsparcie realizacji ZZP, w tym m.in. publikację aktów normatywnych niższego rzędu, zaleceń i dobrych praktyk oraz prowadzenie innych działań edukacyjnych i upowszechniających w kierunku stosowania ZZP.
Polecamy uwadze także rekomendacje opracowane przez Institute for Human Rights and Business (Załącznik nr 2 – Protecting Rights by Purchasing Right), które wskazują w jaki sposób Państwo może wykorzystać wdrożenie dyrektyw dot. zamówień publicznych do poprawy stopnia wywiązywania się ze swoich zobowiązań dotyczących zapewnienia poszanowania praw człowieka wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych.

Ze swojej strony deklarujemy gotowość do współpracy w toku dalszych prac nad projektem zmian
u ustawie, jak również na etapie ich wdrażania.

 

Zgłoszone uwagi

 

 

PUBLIKACJA: Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych we współpracy z Departamentem Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wydał publikację „Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych”.

okladkaPublikacja ma pomóc w praktycznym planowaniu i wdrażaniu zasad współpracy samorządów lokalnych ze spółdzielniami socjalnymi i innymi podmiotami ekonomii społecznej w realizacji usług na rzecz wspólnot lokalnych. Wydawnictwo oparte jest na, przyjętych w dn. 5 sierpnia 2015 roku, rekomendacjach Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Znaczenie i oddziaływanie tego dokumentu dotyczy także innych podmiotów ekonomii społecznej oraz organizacji pozarządowych działających lokalnie. Dokument, wskazuje metodycznie i merytorycznie ramy współpracy, które w publikacji rozwinięto i oparto na przykładach oraz przydatnych dokumentach.

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej wpisują się w koncepcję i tworzenie społecznie odpowiedzialnego terytorium, co wiąże się także ze świadomą polityką aktywizacji społeczno-zawodowej oraz zwiększaniem dostępności usług użyteczności publicznej. Dzięki współpracy samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej, w tym ze spółdzielniami socjalnymi, możliwe jest lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów oraz wzmacnianie konkurencyjności miejscowej gospodarki.
Publikacja w wersji papierowej trafi, w listopadzie 2015 r., do wszystkich samorządów gminnych i powiatowych w kraju, akredytowanych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, urzędów pracy.

Pobierz publikację „Spółdzielnie socjalne na rzecz społeczności samorządowych” w formacie PDF, EPUB lub MOBI.

Można ją także znaleźć na portalu isssu.com

PUBLIKACJA: Jak przygotować spółdzielnię socjalną do lustracji?

Zachęcamy Państwa do lektury nowej publikacji Związku pt. „Jak przygotować spółdzielnię socjalną do lustracji?”. Praca zbiorowa pod red. Waldemara Żbika wydana w ramach realizacji projektu pn. „Lustracja spółdzielcza – kompetencje i uczestnictwo. Wsparcie spółdzielni socjalnych na rzecz rozwoju związkowej sieci kompetencji” realizowanego przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Dostępna on-line! Czytaj dalej

Standardy współpracy JST ze spółdzielniami socjalnymi

MPiPS zaakceptowało rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej – standardy współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze spółdzielniami socjalnymi w zakresie realizacji usług społecznych użyteczności publicznej (w interesie ogólnym). To niezwykle ważny dokument wspierający samorządy i spółdzielnie socjalne we współdziałaniu na rzecz wspólnot samorządowych. Czytaj dalej

Porozmawiajmy o pieniądzach (FIO 2015)

Realizacja zadań publicznych może stać się domeną organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych. Trzeba tylko wzmocnić swoje kompetencje instytucjonalne, żeby temu sprostać! Chcemy Wam w tym pomóc!

logo FIOCoraz ważniejsze będzie miejsce organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych w realizacji zadań publicznych. Niektóre typy usług użyteczności publicznej mogą stać się domeną organizacji pozarządowych, jeśli te będą odpowiednio przygotowanie, by podjąć się ich realizacji. Polska legislacja zmierza ku temu, żeby dać tym podmiotom wyraźnie uprzywilejowane miejsce przy ubieganiu się o możliwość realizacji tego rodzaju zadań zlecanych przez samorząd. Jednocześnie istotne jest, żeby same organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne były dobrze przygotowane do ich podjęcia, co od strony formalnej wiążę się z decyzją o uruchomienia  odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności  gospodarczej. Tej ostatniej kwestii dotyczy projekt „Porozmawiajmy o pieniądzach”.

Czytaj dalej

Spotkanie branżowe – TURYSTYKA

W dniach 25 – 26 września 2015 r. zapraszamy spółdzielnie socjalne działające w branży turystycznej do Byczyny
(woj. opolskie).

Chcemy wspólnie ze spółdzielniami prowadzącymi:

  • obsługę ruchu turystycznego
  • miejsca noclegowe, hostele i pensjonaty
  • wypożyczalnie sprzętu turystycznego
  • wioski tematyczne
  • promocję produktów lokalnych

porozmawiać na temat prowadzenia biznesu w tej branży, wymienić się doświadczeniami.

Pod koniec sezonu turystycznego możemy podsumować nasze przedsięwzięcia, złapać oddech i zobaczyć jak inni prowadzą biuro obsługi ruchu turystycznego, wioskę tematyczną, czy hostel. Nie zabraknie także wymiany doświadczeń w zakresie kreowania i promocji produktu lokalnego.

Podczas spotkania zaproponujemy Państwu także udział w spółdzielczej grze terenowej wykorzystującej historię i potencjał Byczyny. Odbędą się także praktyczne warsztaty dotyczące marketingu miejsc i produktów.

Na zgłoszenia wysyłane poprzez formularz on-line czekamy do 18 września (piątek) włącznie.

UWAGA! W DN. 18 WRZEŚNIA ZAKOŃCZYLIŚMY REKRUTACJĘ DO UDZIAŁU W SPOTKANIU. DZIĘKUJEMY ZA TAK LICZNE ZGŁOSZENIA.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zapewniamy nocleg w pokojach 2 i 3 osobowych, wyżywienie. Nie zwracamy kosztów dojazdu.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: spotkania(at)ozrss.pl

UWAGA: Szczegółowe informacje o miejscu spotkania (hotel) wyślemy Państwu wraz z potwierdzeniem udziału w spotkaniu po 18 września.

Zaproszenie na spotkanie branżowe (25-26.09.2015 r., Byczyna) .pdf

Program spotkania (25-26.09.2015, Byczyna) .pdf

Zapytanie ofertowe nr 13/SS/2015

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 13/SS/2015 na: organizację spotkania branżowego spółdzielni socjalnych we Wrocławiu w dn. 01-02 października 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 22.09.2015 r., o godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe nr 13/SS/2015 .pdf

Zapytanie ofertowe nr 13/SS/2015 .doc

Odpowiedź na pyt. 1 i pyt. 2 .pdf

Odpowiedź na pyt. 3 .pdf

Odpowiedź na pyt. 4 .pdf

Protokół z wyboru Wykonawcy .pdf