Stanowisko OZRSS, Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych, WRZOS w sprawie projektu Wytycznych CT9

ozrss_znakstownrSSwrzos
Przedstawiamy stanowisko Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych w sprawie projektu zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
Stnowisko dostępne jest tutaj: OZRSS, SNRSS, WRZOS STANOWISKO WYTYCZNE CT9 – 9 KWIETNIA 2019 (1)

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

Program-Rozwoju-Organizacji-Obywatelskich-e1544699898559-300x167

PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych. W 2019 roku ogłoszono konkurs w ramach Priorytetu 1a na działania których celem jest:

1. Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego.

2. Wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie
perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.

3. Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji
środowisk organizacji sektora pozarządowego

Dotacja może zostać przyznana na realizację działań misyjnych oraz wzmocnienie instytucjonalne Beneficjenta. Projekt mogą składać również spółdzielnie socjalne. Dotacja udzielana jest na okres od 2 do 3 lat (od 24 do 36 miesięcy) i będzie przekazywana w formie transz obejmujących wydatki zaplanowane na kolejne lata realizacji działań. Dodatkowo, dla uproszczenia formalności wprowadzono innowacyjny system naboru wniosków – najpierw wnioskodawcy wypełniają online wnioski wstępne, a dopiero później wnioski pełne!

Termin składania wniosków wstępnych upływa 12 marca 2019 r. o godz. 12.00.

Więcej informacji o konkursie dostępne jest na stronie Narodowego Instytutu Wolności Informacje o konkursie PROO 2019

Spotkanie o przyszłości EFS

Konferencja Dotyczaca EFS+. Występuje Cezary Miżejewski

Konferencja Dotyczaca EFS+. Występuje Cezary Miżejewski

W dniach 12-13 lutego w Warszawie z udziałem ponad 70 przedstawicieli Instytucji Zarządzających RPO, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, oraz przy teleinformatycznym udziale przedstawicieli Komisji Europejskiej odbyło się spotkanie oragnizowane przez OZRSS w ramach projektu Spójna Integracja Rozwoju Ekonomii SPołecznej (SIRES) o przyszłości Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedyskutowano propozycje rozwiązań na okres 2021-2027. Propozycje niebawem będą omawiane na Krajowym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej

Uwagi do projektu Prawa zamówień publicznych

13 lutego br. Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS oraz Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych skierowały do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz Prezesa Urządu Zmaówień Publicznych uwagi odnośnie porjektu nowej ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Uwagi przedstawiamy w załączeniu: UwagiPZP_ostateczne

Odpowiedż posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba na apel w sprawie EFS+

Otrzymaliśmy odpowiedż od Pana Andrzeja Grzyba posłą do Parlamentu Euroepjskiego w sprawie apelu w sprawie rozporządzenia o Europejskim Funduszu Społecznym EFS+. Poniżej zamieszczamy tekst odpowiedzi:

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękuję za Państwa wiadomość oraz zainteresowanie kwestią negocjacji rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Zgadzam się z Państwem, że Fundusz EFS+ jest niezwykle ważny częścią polityki spójności, pozwalającym na dalsze wzmocnienie socjalnego wymiaru Unii. Niezwykle ważnym elementem tego wymiaru są kwestie związane z rozwojem gospodarki społecznej, dlatego ze szczególnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa postulany.

Niestety jednak, z przykrością muszę poinformować, że czas prac nad tym dokumentem w Parlamencie Europejskim już minął. Termin składania poprawek do tego dokumentu na poziomie odpowiedzialnej za prace nad nim Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych minął w dniu 25 września 2018, natomiast podczas ostatniej sesji plenarnej w Strasburgu Parlament Europejski zaakceptował tekst dokumentu jako stanowisko Parlamentu do negocjacji międzyinstytucjonalnych.

W interesujących Państwa sprawach chciałbym jednak poinformować, że wierzę, że zaproponowane przez Parlament zmiany odpowiednio oddają znaczenie gospodarki i przedsiębiorczości społecznej i spotkają się z Państwa przychylnością.

W odniesieniu do pierwszej poruszanej przez Państwa kwestii, art.4 pkt 1 podkreśla znaczenie gospodarki i przedsiębiorczości społecznej:

(i) improving access to quality employment and activation measures of all jobseekers, in particular specific measures for young people, especially though the implementation of the Youth Guarantee, long-term unemployed, economically inactive people and disadvantaged groups, with focus on persons furthest away from the labour market, promoting employment, self-employment, entrepreneurship and the social economy

W nawiązaniu do drugiego ważnego dla Państwa zagadnienia, chciałbym poinformować, że wspomniany przez państwa art 2 ust 1 pkt 15 został poddany pewnym nieznacznym modyfikacjom, wierzę jednak, że w nowej formie jeszcze lepiej oddaje on istotę przedsiębiorstwa społecznego:

(15) ‚social enterprise’ means a social economy undertaking, regardless of its legal form, or a natural person who:
(a) in accordance with its Articles of Association, Statutes or with any other legal document that may result in liability under the rules of the Member State where it is located, has as its primary social objective the achievement of measurable, positive social, including environmental, impacts rather than generating profit for other purposes, and which provides services or goods that generate a social return, and/or employs methods of production of goods or services that embodies social objectives;
(b) reinvests most of its profits first and foremost to achieve its primary social objective, and has predefined procedures and rules covering any distribution of profits that ensure that such distribution does not undermine the primary social objective;
(c) is managed in an entrepreneurial, democratic, participatory, accountable and transparent way, in particular by involving workers, customers and stakeholders impacted by its business activities;
(15a) ‚social economy enterprise’ means different types of enterprises and entities falling within the social economy, such as cooperatives, mutuals, associations, foundations, social enterprises and other forms of enterprises regulated by the laws of the individual Member States and based on the primacy of the individual and social objectives over capital, democratic governance, solidarity and the reinvestment of the majority of profits or surpluses;

Proszę wybaczyć, że poruszone fragmenty przytaczam po angielsku, ale nie dysponujemy jeszcze polską wersją dokumentu.

Mam nadzieję, że udało mi się w sposób wyczerpujący rozwiać Państwa wątpliwości dotyczące rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W przypadku dalszych pytań, proszę o kontakt.

z wyrazami szacunku

Andrzej Grzyb

Pan Andrzej Grzyb wybrany został z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, zaś w Parlamencie Europejskim należy do Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci).

Uwagi OZRSS i WRZOS do projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych oraz Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych skierowały do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju uwagi do projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. To jednen z najważniejszych dokumentów programowych obok Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozowju i programu Dostępność +
Zainteresowanych projektem dokumentu odsyłamy do strony MiR Konsultacje KSRR

Poniżej zamieszczamy uwagi OZRSS i WRZOS OZRSSuwagidoKSRR1

Ogłoszono konkurs FIO2019!

Więcej informacji można znaleźć tutaj – w ogłoszeniu o konkursie.

Stanowisko OZRSS ws. regulaminu FIO2019

Informujemy że 15 listopada br. OZRSS przedstawił do Narodowego Instytutu Wolności uwagi w sprawie regulaminu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2019 rok. Uwagi zostały zugodnione na IX Ogólnopolskim Forum Spółdzielni Socjalnych z przedstawicielami obecnych tam spółdzielni. Głównym autorem była Agnieszka Deja ekspert Związku.
Uwagi przedstawiamy w załaczeniu: Formularz-konsultacyjny-FIO-2019_OZRSS (2)

Spółdzielnie budują lepszy świat – relacja z IX Ogólnopolskiego Forum Spółdzielni Socjalnych

W dniach 8-9 listopada 2018 r. w Warszawie odbyło się IX Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych z udziałem ponad stu spółdzielców i zaproszonych gości. Pierwszego dnia realizowany był w formie spotkań plenarnych.

minister Bojanowska

minister Bojanowska

Jako pierwsza zabrała głos goszcząca na forum podsekretarz stanu w MRPiPS Elżbieta Bojanowska. Pani minister podkreśliła, że takie działania Ministerstwa jak nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych czy ustalenie – korzystnych dla wszystkich przedsiębiorstw społecznych – priorytetów Krajowego Funduszu Szkoleniowego mają na celu uwolnienie potencjału spółdzielni. Pani Minister zaznaczyła też, że głos spółdzielni jest ważny dla Ministerstwa w dyskusji o nowej perspektywie finansowej.

Wyzwania na przyszłość

Następnie głos zabrał prezes Zarządu OZRSS Cezary Miżejewski, który z jednej strony przypomniał idee i tradycje spółdzielcze, w tym powołanie 7 listopada 1918 w Tymczasowym Rządzie Ludowym Republiki Polskiej ministerstwa kooperacji, z drugiej zaś omówił stan bieżący obecnie funkcjonujących spółdzielni, oraz wyzwania na przyszłość dla całej spółdzielczości socjalnej. Wyzwania zostały podzielone na wyzwania o charakterze: politycznym, finansowym i organizacyjnym. Niektóre wyzwania zostały rozwinięte w poszczególnych panelach i warsztatach. Na przykład: kwestia systemu wsparcia, budowy konsorcjów, czy też działań spółdzielni w sferze pożytku publicznego. Niektóre kwestie znalazły oddźwięk już bezpośrednio na sali. W przypadku niedopuszczania spółdzielni socjalnych do ministerialnego programu „Bezdomność”, została złożona deklaracja przez Panią Minister Bojanowską o zmianie tego zapisu.

Nagrody Spółdzielcze

W drugiej części rozpoczęto od miłej uroczystości. Nagrody Przyjaciela spółdzielczości socjalnej otrzymali w tym roku:

Ponadto na 10 lecie powstania Związku uhonorowano działających w Związku od początku dotychczasowych prezesów Jacka ImiołęMarcina Juszczyka, wiceprezes Anetę Englot oraz wieloletniego przewodniczącego Rady Nadzorczej Jerzego Lamprechta.

System wsparcia dla spółdzielni socjalnych

Kolejnym panelem prowadzonym przez Piotra Stronkowskiego była kwestia systemu wsparcia. W panelu wzięli Jarek Pilecki z Arte Spółdzielni Socjalnej z Bielawy Piotr Stobniak ze spółdzielni socjalnej Negocjator z Liksajn (znana z Pijalni Ziół oraz Mazurskich Słoików), Urszula Błaziak ze spółdzielni socjalnej Proedus z Chełma, prowadzącą klub malucha „Bajkowy Ogród”, Waldemar Hyla ze spółdzielni socjalnej „Poznanianka” z Poznania, oraz Małgorzata Dębecka z warszawskiej spółdzielni socjalnej „Pogłos” prowadzącej klub muzyczny w Warszawie. Dyskusja z udziałem całej sali była burzliwa ale bardzo konstruktywnie przełożyła się na warsztaty następnego dnia.

Panel dotyczący systemu wsparcia

Panel dotyczący systemu wsparcia

Możliwości wsparcia finansowego

Kolejnym panelem byłą dyskusja „W poszukiwaniu możliwości finansowych (od beneficjenta, poprzez dostarczyciela usług, do partnera merytorycznego projektów systemowych) – moderowany przez Karolinę Cyran-Juraszek.
W panelu wzięli udział Zbigniew Prałat jako reprezentant OWES z Konina, przedstawiający formy wsparcia bezzwrotnego (dotacje i wsparcie pomostowe), Teresa Zagrodzka z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, przedstawiająca możliwości pożyczkowo-poręczeniowe, Krzysztof Pilecki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, przedstawiający możliwości spółdzielni jako podwykonawcy projektów EFS. Ponadto wystąpili Bartek Kostecki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Instytucji Pośredniczącej RPO województwa podkarpackiego, EFS, pokazujący możliwości spółdzielni w różnych projektach w Regionalnych Programach Operacyjnych, oraz Jakub Schimanek z Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS, przedstawiający możliwości programu POWER. Panel skatalogował rożne możliwości finansowania działań o charakterze społecznym i gospodarczym.
Sala1

Konsorcja spółdzielcze

Ostatnim panelem był prowadzony przez Paulinę Ograbisz ze Spółdzielni Socjalnej PANATO z Wrocławia „Konsorcja spółdzielcze – jak wykorzystać możliwości ustawowe i rynkowe”. Przedstawione zostały dotychczasowe doświadczenia Panato w tworzeniu konsorcjów, oraz ukazanie procesu tworzenia i funkcjonowania konsorcjów jako nowej możliwości, która pojawiła się wraz z nowelizacją ustawy w grudniu 2017 roku.

Walne zebranie OZRSS

Już po zakończeniu pierwszego dnia forum odbyło się Wlane Zebranie OZRSS, które skwitowało pozytywnie dotychczasowe władze: Zarząd i Radę Nadzorczą. Wybrano nowy skład Rady Nadzorczej na dwuletnią kadencję w składzie:

  • Jerzy Lamprecht (Spółdzielnia Socjalna Wwwpromotion z Wrocławia) – przewodniczący;
  • Damian Staniszewski (Spółdzielnia Socjalna „Kreatywni” z Bydgoszczy) – wiceprzewodniczący;
  • Mariusz Tywoniuk (Spółdzielnia Socjalna ESTRO z Rzeszowa) – sekretarz;
  • Izabela Brywczyńska (Spółdzielnia Socjalna Bydgoszczanka z Bydgoszczy) – członek;
  • Marcin Juszczyk – PROFES Spółdzielnia Socjalna z Kluczborka;
  • Bartosz Łowczynowski – Spółdzielnia Socjalna Poznanianka z Poznania;
  • Adam Polak – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Gorliczanin” z Gorlic.

Rada wyłoniła nowy Zarząd w składzie:

  • Cezary Miżejewski (Prezes) – Spółdzielnia Socjalna „Opoka” – Klucze;
  • Aneta Englot (Zastępca Prezesa) – Spółdzielnia Socjalna „Konar” z Tarnobrzega;
  • Zbigniew Prałat (członek) – Spółdzielnia Socjalna „Herakles” z Poznania.

10lat
Zarząd wyłoni ponadto pełnomocnika lub pełnomocników wspierających go w działaniach.
Ponadto Zjazd dokonał zmian w statucie podnosząc wysokość wpisowego do 200 zł, zaś składki do 300 zł. z jednoczesnym przeznaczeniem tych wpłat na fundusz wzajemnościowy, finansujących działania dla członków Związku.

Warsztaty

Drugiego dnia w ramach forum zorganizowano dwie tury warsztatów (tak aby jak największa ilość osób mogła wziąć w więcej niż jednym warsztacie).
Pierwszy warsztat „Jaki powinien być system wsparcia dla spółdzielni socjalnych, aby zaspakajał potrzeby przedsiębiorstw społecznych? Rekomendacje dla OWES” – moderowany przez Piotra Stronkowskiego. W ramach warsztatu postawiono zadanie wypracować koncepcję niezbędnych zmian oczekiwanych przez spółdzielnie w działaniach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wnioski wypracowane w tym warsztacie zostało przekazane w formie pisemnej ministerstwu oraz OWES-om.
Drugi warsztat dotyczył standardów formalno – prawnych w dobrze funkcjonującej spółdzielni socjalnej. Warsztat ten moderowali Rafał PłoskiAneta Englot. Jak zwykle się okazało, że z pozoru nieciekawe kwestie przyciągnęły całkiem spore grono, zwłaszcza w kontekście różnych urzędowych wymagań i obowiązków.
Trzeci warsztat „Co słychać w pożytku publicznym – nowe konkursy w świetle aktualnych przepisów prawa” moderowany był przez Karolinę Cyran-JuraszekAgnieszkę Deję. W ramach warsztatów mówiono o działalności pożytku publicznego przez spółdzielnie socjalne, a także przedstawiono możliwości aplikowania przez spółdzielnie socjalne w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2019. Przedstawicielki OZRSS zadeklarowały możliwość konsultowania przez Związek projektów składanych przez spółdzielnie.

Zobowiązania na rok 2019

Ostatnim punktem było podsumowanie efektów paneli i warsztatów w trakcie forum oraz zapowiedzianych działań w roku 2019. Dotyczą one zarówno działań o charakterze rzeczniczym, jak również budowy profesjonalnego i systemowego programu członkowskiego, służącemu członkom OZRSS. O tym czy te zamierzenia się udały, dowiemy się na kolejnym forum spółdzielni socjalnych w 2019 roku.

W trakcie forum możliwa była konsultacja prawna, lustracyjna lub w zakresie pozyczek przygotowana przez TISE.

Informujemy, że materiały z Forum będą do pobrania poniżej. Listę materiałów będziemy stopniowo uzupełniać.

Spółdzielnie socjalne wyróżnione w Konkursie [eS] im. Jacka Kuronia!

Jest nam niezwykle miło zakomunikować, że wśród laureatów i wyróżnionych podmiotów w 8. edycji Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia na Przedsiębiorstwo Społeczne Roku znalazło się aż sześć spółdzielni socjalnych!

Nagroda publiczności w konkursie [eS] dla ARTE, fot. FISE

ARTE oferuje usługi budowlane, remontowe i porządkowe, wykonuje także nadruki na ceramice i tekstyliach, a od niedawna produkuje też meble na wymiar. Jak sami mówią: inwestują w ludzi z „niewygodną przeszłością”. Dając prace, pomagają w wychodzeniu z nałogów, biedy i bezdomności. Pracownicy Spółdzielni Arte to świetni fachowcy, prawdziwe „złote rączki” i to dzięki nim usługi spółdzielni są najwyższej jakości.

Nagrody Mentoringu PwC dla spółdzielni socjalnych, fot. FISE

Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym Spółdzielniom!

Gala wręczenia nagród odbyła się 15 października 2018 roku w Krakowie w Małopolskim Ogrodzie Sztuki.

Konkurs [eS] organizowany jest od 8 lat przez Fundację Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych.