Od lipca 2021 r. e-formularze w Krajowym Rejestrze Sądowym

Informacja ważna dla spółdzielni socjalnych – wpisy, zmiany i wykreślenia w Krajowym Rejestrze Sądowym!

Od 1 lipca 2021 r. wnioski o wpis lub zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz o wykreślenie, które dotyczą rejestru przedsiębiorców, są możliwe do składania jedynie elektronicznie (online, bez wersji papierowej).

Składane online wnioski muszą być dodatkowo opatrzone podpisem elektronicznym osoby reprezentującej daną instytucję (np. spółdzielnię socjalną), która występuje o wpis/zmianę/wykreślenie. Wymagany podpis pod wnioskiem składanym przez internet może być w formie:

Także załączniki do wniosku muszą być składane w formie elektronicznej (jako skany dokumentów). Nie dotyczy to załączników składanych jako akty notarialne – w tym wypadku należy we wniosku składanym do KRS wpisać numer elektronicznego wypisu aktu notarialnego w Repozytorium (wtedy dokument ten zostaje automatycznie dołączony do składanego wniosku).

To też oznacza, że od 1 lipca 2021 r. wnioski składane w wersji papierowej nie będą rozpatrywane przez Krajowy Rejestr Sądowy. Cała korespondencja z sądem rejestrowym będzie prowadzona elektronicznie (za pośrednictwem systemu teleinformatycznego).

Link do systemu (Portal Rejestrów Sądowych) za pośrednictwem, którego składa się elektroniczny wniosek do sądu rejestrowego o wpis do KRS: https://prs.ms.gov.pl

Portal Rejestrów Sądowych

Żeby złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego należy najpierw zarejestrować się w systemie (Portal Rejestrów Sądowych) oraz autoryzować tę rejestrację podpisem elektronicznym (o którym piszemy powyżej).

Nie zmieniły się zakresy składanych formularzy – zakres informacji pozostaje taki sam jak wcześniej.

Kolejna istotna zmiana: akta rejestrowe dla podmiotów (np. spółdzielni socjalnych) wpisanych do rejestru przedsiębiorców od 1 lipca 2021 r. będą prowadzone wyłącznie w systemie informatycznym. Natomiast akta rejestrowe, które dotyczą podmiotów wpisanych do rejestru przed 1 lipca 2021 r. dotyczące starszych wpisów nie będą przetwarzane do wersji elektronicznej.

Portal Rejestrów Sądowych umożliwia dostęp online do szerokiego katalogu e-usług:

 • składanie elektronicznych wniosków o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • składanie pism procesowych do sądu rejestrowego,
 • zgłaszanie dokumentów finansowych do RDF,
 • elektroniczna korespondencja z sądem rejestrowym,
 • przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS;
 • udostępnianie informacji o podmiocie wpisanych do KRS (dla każdego zainteresowanego za pośrednictwem portalu, udostępnione zostaną bezpłatnie akta rejestrowe przedsiębiorcy z wszystkimi dołączonymi do nich dokumentami).

Zachęcamy do zapoznania się z samouczkiem dotyczącym poruszania się po Portalu Rejestrów Sądowych przygotowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Informacje pokazujące krok po kroku jak rozpocząć korzystanie z Portalu można znaleźć tutaj.

Apel w sprawie ustawy o ekonomii społecznej i uwagi OZRSS

21 czerwca br. skierowaliśmy do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej apel ponad 140 spółdzielni socjalnych i innych przedsiębiorstw społecznych wskazujący na potrzebne zmiany w proponowanym projekcie ustawy o ekonomii społecznej, zwłaszcza w odniesieniu do spółdzielni socjalnych. Zgłosiliśmy ponadto wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych konkretne poprawki do ustawy, które naszym zdaniem są niezbędne do zracjonalizowania i ukonkretnienia przepisów projektu. W apelu stwierdziliśmy m.in.:

„Bez dokonania istotnych zmian, projekt ustawy może doprowadzić do upadku działań spółdzielczych, stawiając je w znacząco gorszej sytuacji niż podmioty ekonomii społecznej działające w innych formach prawnych. Proponowane rozwiązania dodają jedynie nadzór i kontrolę bez nowych elastycznych i dopasowanych do kształtu przedsiębiorczości społecznej rozwiązań. Uważamy, że ustawa powinna uznać, iż spółdzielnia socjalna w zakresie praw i obowiązków traktowana jest jak przedsiębiorstwo społeczne, bez konieczności aplikowania o status przedsiębiorstwa społecznego”;

Poniżej prezentujemy tekst apelu i poprawek

ApelMRiPS

TABELA UWAG USTAWA O ES – 21 CZERWCA 2021 – OZRSS SNRSS.docx

Raport z konferencji konsultacyjnej dotyczącej projektu ustawy o ekonomii społecznej

W dn. 11 czerwca 2021 r odbyła się zorganizowana przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Stałą Konferencję Ekonomii Społecznej konferencja konsultacyjna dotycząca zapisów projektu ustawy o ekonomii społecznej.

Dziękując Wszystkim Spółdzielcom i Spółdzielczyniom za udział w tych konsultacjach przedstawiamy raport ze zgłaszanymi uwagami i komentarzami dotyczącymi projektu ustawy.

Raport zostanie przekazany do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które do 21 czerwca prowadzi konsultacje projektu ustawy.

Apel spółdzielni socjalnych w sprawie projektu ustawy o ekonomii społecznej

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zainicjował apel do MRiPS w sprawie rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy o ekonomii społecznej.

Zachęcamy do zapoznania się z nim i podpisania:


Przedstawiciele spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych po analizie projektu ustawy o ekonomii społecznej uznają, iż projekt ustawy choć niezwykle potrzebny i konieczny dla prawnego uregulowania ekonomii społecznej w polskim systemie prawno-finansowym zawiera jednak regulacje, które w istotny sposób traktują w skrajnie niekorzystny sposób spółdzielczość socjalną.

Bez dokonania istotnych zmian, projekt ustawy może doprowadzić do upadku działań spółdzielczych, stawiając je w znacząco gorszej sytuacji niż podmioty ekonomii społecznej działające w innych formach prawnych.Proponowane rozwiązania dodają jedynie nadzór i kontrolę bez nowych elastycznych i dopasowanych do kształtu przedsiębiorczości społecznej rozwiązań. Uważamy, że ustawa powinna uznać, iż spółdzielnia socjalna w zakresie praw i obowiązków traktowana jest jak przedsiębiorstwo społeczne, bez konieczności aplikowania o status przedsiębiorstwa społecznego;

Ponadto projekt zawiera szereg istotnych kwestii dotyczących wszystkich przedsiębiorstw społecznych, które wymagają wprowadzenia następujących rozwiązań:

 • wprowadzenie zasady, zgodnie z którą indywidualny plan reintegracyjny ma charakter fakultatywny, zaś jego stosowanie oznacza dostęp do korzystania ze wsparcia reintegracji ze środków Funduszu Pracy oraz korzystanie z zapisów społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych;
 • wprowadzenie zasady, iż program reintegracyjny tworzony jest w przedsiębiorstwach społecznych i spółdzielniach zatrudniających co najmniej 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • uproszczenie obowiązku sprawozdawczego, tak by minimalizować ilość zbędnych dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów dotyczących przedsiębiorstwa społecznego.

Uważamy ponadto, iż istotny jest dział ustawy dotyczący realizacji usług społecznych realizowanych we współpracy lub na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego. Zapis ten ma charakter fundamentalny umożliwiając podejście podmiotowe i uczciwe rozliczanie kosztów zadań publicznych. Musi mieć jednak charakter obligatoryjny. Propozycje te muszą zostać ponadto uzupełnione o działania o charakterze programowym. Programowanie usług społecznych musi mieć charakter partycypacyjny i nie ograniczający się jedynie do formalnych konsultacji. Powinien również przesądzać, które zadania publiczne i w jakim trybie będą realizowane przez sektor społeczny.

Kluczową kwestią jest również uregulowanie na poziomie krajowych w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, który tworzyłby nasz polski zasób instrumentów finansowych o charakterze zwrotnym.

Projekt ustawy musi zatem być kompleksowy i patrzący w przyszłość, a jednocześnie elastyczny tak, aby nie zmarnować dotychczasowego dorobku polskiej ekonomii społecznej. Jeśli chcemy w znaczący sposób odnaleźć się w politykach publicznych i działaniach rynkowych wymaga to uważnego i rozsądnego podejścia oraz rzeczywistego dialogu. Licząc na takie podejście, deklarujemy pełne wsparcie w pracy nad proponowanymi rozwiązaniami.

PODPISY można składać TUTAJ.

Jaka ustawa o ekonomii społecznej dla przedsiębiorców społecznych? – konferencja konsultacyjna 11 czerwca 2021

Spółdzielcy i Spółdzielczynie,

Trwają konsultacje projektu Ustawy o ekonomii społecznej, w związku z tym:

 Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych,

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Stała Konferencja Ekonomii Społecznej

organizują w dn. 11 czerwca 2021 r. (piątek), w godz. 10.00 – 15.00

konferencję konsultacyjną (online)

dla spółdzielni socjalnych i innych przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej

Jaka ustawa o ekonomii społecznej dla przedsiębiorców społecznych?

Chcemy wspólnie ze Spółdzielcami i Spółdzielczyniami porozmawiać o rozwiązaniach, które są zaproponowane w projekcie ustawy oraz aktywnie włączyć PS i PES w proces konsultacji projektu ustawy.

 • Więcej informacji o naszej konferencji konsultacyjnej i formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ.

Przypominamy, że:

 • konsultacje trwają do 21 czerwca 2021 r. Projekt ustawy wraz z formularzem do zgłaszania uwag znajduje się tutaj
 • można zapoznać się z rozwiązaniami proponowanymi w projekcie ustawy o ekonomii społecznej – nagranie z webinarium wprowadzającego do konsultacji wraz z prezentacją znajduje się tutaj.

Certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021- trwa nabór wniosków

Do 16 czerwca podmioty ekonomii społecznej mogą zgłaszać się do udziału w konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Czwartą edycję konkursu organizuje Minister rodziny i polityki społecznej.

znak jakościW tegorocznej edycji konkursu certyfikaty przyznawane będą w pięciu kategoriach:

 • Kategoria I. Debiut roku
 • Kategoria II. Najlepszy pracodawca
 • Kategoria III. Sukces rynkowy
 • Kategoria IV. Przedsięwzięcie podmiotu ekonomii społecznej współfinansowane ze środków zwrotnych EFS
 • Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci:

 • pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 10 000 zł (dla kategorii I-IV),
 • wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności,
 • produkcji filmów o działalności laureatów,
 • udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID- 19 będzie możliwa do końca roku 2022 (w ramach kategorii I-IV).

Podmioty Certyfikowane otrzymają o nagrody w postaci:

 • pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 3 000 zł (w ramach kategorii I-IV),
 • wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności.

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I-IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Formularz zgłoszeniowy dotyczący udziału w konkursie znajduje się na stronie www.znakjakosci.mrips.gov.pl
w terminie do 16 czerwca 2021 roku
.

Informacje szczegółowe na temat Konkursu można uzyskać pod numerem telefon (+48 22) 475 83 38 (w godz. 9:00 – 14:00), bądź adresem mailowym: grzegorz.czerniawski@bgk.pl. Wsparcie w przygotowaniu zgłoszenia do udziału w Konkursie udzielane są także przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Konkurs odbywa się w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

EFS 2021-2027 a rozwój usług społecznych i deinstytucjonalizacja wsparcia w obszarze dzieci i rodzin

maseczka

Publikujemy materiały z webinariów, które odbyły się 21 i 23 kwietnia 2021. Ich tematem był rozwój usług społecznych i deinstytucjonalizacja wsparcia w obszarze dzieci i rodzin w EFS 2021-2027, w tym:

 • Jakie są kluczowe wyzwania dotyczące rozwoju i deinstytucjonalizacji usług dla dzieci i rodzin z dziećmi?
 • Jakie są kluczowe kierunki działań zaproponowane przez stronę społeczno-samorządową do Krajowej strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce?
 • Jakie działania powinny być finansowane z EFS+ w zakresie wsparcia dzieci i rodzin z dziećmi?

Czytaj dalej