MECHANIZM ZAKUPOWY OWES czyli o tym, że razem możemy więcej

maseczka

O tym, jak wielkopolskie OWES-y poszły na zakupy, żeby walczyć z COVID-19 i co z tego wynikło. Ale przede wszystkim o znaczeniu komunikacji, współpracy i zaufania nie tylko w czasach pandemii.

Marzec: prolog 

To wydarzenia z historii najnowszej, ale warto je przypomnieć: w środę 4 marca 2020 roku ówczesny Minister Zdrowia Łukasz Szumowski poinformował o pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce. Od 14 marca obowiązywał w kraju stan zagrożenia epidemicznego. 20 marca 2020 roku został wprowadzony stan epidemii. Zamknięto szkoły i placówki handlowe, wprowadzone zostały ograniczenia w przemieszczaniu się, a lokale gastronomiczne mogły sprzedawać jedzenie wyłącznie na wynos. W praktyce oznaczało to niemal całkowite zamrożenie gospodarki.

Również 20 marca 2020 roku Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej zwrócił się do rządu z apelem o podjęcie działań antykryzysowych związanych z pandemią COVID-19 oraz wprowadzonego stanu epidemicznego, w odniesieniu do sektora ekonomii społecznej i solidarnej. Wprowadzone obostrzenia bardzo mocno dotknęły podmioty ekonomii społecznej. Świadczenie usług opiekuńczych, gastronomicznych i tych związanych z zakwaterowaniem i edukacją z dnia na dzień stało się niemożliwe. Oznaczało to, że ponad 50% przedsiębiorstw społecznych zostało całkowicie odciętych od źródeł zarobkowania. Tylko nieliczne z nich mogły przenieść swoją działalność do Internetu, dla większości z nich było to zwyczajnie niemożliwe. Trzeba również pamiętać, że przedsiębiorstwa społeczne nie są firmami, które mogą pozwolić sobie na odkładanie oszczędności na trudne czasy. Dlatego autorzy apelu słusznie obawiali się najgorszego i alarmowali: „(…) na skutek pandemii coraz więcej podmiotów nie może świadczyć swoich usług lub musiało je znaczne ograniczyć. Z dnia na dzień sytuacja przedsiębiorstw społecznych staje się coraz bardziej dramatyczna, a grożące bankructwa mogą zlikwidować cały sektor”. Czytaj dalej

Rozwiązania Tarczy 6.0 dla ekonomii społecznej

9 grudnia 2020 r. Sejm ostatecznie uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Obecnie czeka na podpis Prezydenta RP i ogłoszenie, po czym wejdzie natychmiast w życie.

Przepisy te pomogą firmom z branż najbardziej dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii koronawirusa. W tym: gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, turystycznej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej, edukacyjnej, transportowej i pralniczej.

Dzięki uprzejmości Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach projektu franczyzy społecznej (o projekcie jeszcze niebawem napiszemy) publikujemy omówienie rozwiązań przyjętych w ustawie, z którymi warto się zapoznać.

Materiał informacyjny publikujemy tutaj Tarcza 6.0 – rozwiązania do wykorzystania przez PS

Ponadto przekazujemy tekst ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, który można znaleźć tutaj ustawa z 9 grudnia 2020

 

Pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej do IZ RPO w sprawie polityki zakupowej

W dniu 3 grudnia br. odbyło się spotkanie sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Pana Stanisława Szweda, oraz Pani Andżeliki Wardęgi dyrektorki departamentu ekonomii społecznej i solidarnej, oraz pana Piotra Krasuskiego dyrektora departamentu EFS z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, z przedstawicielami Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Spotkanie poświęcone było polityce zakupowej w przedsiębiorstwach społecznych w tym spółdzielni socjalnych, realizowanych przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. W spotkaniu brali również udział przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych i Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych.

W trakcie spotkania ustalono, mi.in. skierowanie do Instytucji Zarządzających RPO kolejnego pisma przypominającego o możliwości wsparcia przedsiębiorstw społecznych.

W dniu 8 grudnia br. Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz Stanu w MFiPR skierowała pismo, w którym czytamy m.in. „Pragnę przypomnieć, iż finansowanie tych działań powinno zostać zapewnione w pierwszej kolejności z oszczędności wynikających m.in. z braku realizacji innych działań w bieżącym okresie np. tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej. Zgodnie z komunikatem o czasowym zawieszeniu niektórych zapisów Wytycznych (…), możliwe jest także znaczące obniżenie wskaźników w już realizowanych projektach, w celu zapewnienia środków na omawiane działania. MFiPR zapewnia więc szeroki wachlarz możliwości finansowania mechanizmu zakupów interwencyjnych”.

Oznacza to możliwość uruchomienia dodatkowych środków na realizowanie zakupów w spółdzielniach socjalnych i innych przedsiębiorstwach społecznych. Będziemy sprawę monitorować i nie mamy zamiaru odpuścić. Przed nami jest również przedyskutowanie, jakich zakupów dokonywać w spółdzielniach socjalnych. Niezbędne jest poszerzenie katalogu, tak aby dać możliwość znacznie większej ilości spółdzielni sfinansowanie działań w tym trudnym okresie.

Pełny tekst pisma MFiPR dostępny jest tutaj Ponowne pismo MFiPR do IZ RPO w sprawie mechanizmu zakupowego

 

OZRSS do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zakupów w spółdzielniach socjalnych

23 listopada 2020 r. Zarząd Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych zwrócił się do minister Marleny Maląg z wnioskiem o przygotowanie programu resortowego finansującego zakupy dokonywane w spółdzielniach socjalnych, jako elementu wsparcia w ramach pandemii i zamknięciu wielu branż.
W piśmie wskazano, iż „część z tych działań miała być realizowana w ramach zakupów dokonywanych przez ośrodki wspierania ekonomii społecznej. Dziś z informacji otrzymanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej widoczne jest, iż pewna cześć ośrodków z różnych powodów, nie jest w stanie realizować powierzonych im działań. Dotyczy do w szczególności całego województwa podkarpackiego, pomorskiego i małopolskiego, choć to ostatnie przedłożyło informację o innych ścieżkach wsparcia realizowanych we województwie. Sytuacja taka dotyczy również dużych części województwa mazowieckiego, lubelskiego, opolskiego. W niektórych subregionach środki są na wyczerpaniu.
Dlatego też równoległe obok działań związanych z programem resortowym niezbędne jest podjęcie pilnych działań mających na celu zintensyfikowanie działań ośrodków szczególnie w województwie podkarpackim. Uważamy, że należałoby podjąć pilne działania wiążące kwestie zakupów z procesem akredytacji określającego standard jakości realizowanych działań„.

Czekamy na reakcję ministerstwa, choć wiadomo nam, iż podjęto już pierwsze działania czym poinformujemy natychmiast wszystkich spółdzielców.

Pełny tekst pisma do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dostępny jest tutaj List OZRSS_do_MRiPS_w_sprawie_zakupow

Tarcza antykryzysowa 3.0 a przedsiębiorstwa społeczne – stan na 20 maja 2020

98175868_3302026166482480_8417509204301971456_nPrzedstawiamy Państwu nową wersję poradnika dla przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej przygotowaną przez Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych przy współpracy Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

Niniejszy poradnik zawiera opis rozwiązań prawnych, narzędzi i instrumentów wspierających pod-mioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, w utrzymaniu i kontynuacji prowadzonej przez nie działalności w okresie obowiązywania zakazów oraz ograniczeń wprowadzonych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19).

Pakiet takich rozwiązań przewidziano w przepisach następujących aktów prawnych:

1) W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568)

2) W ustawie z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568);

3) W ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695)

4) W ustawie z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. poz. 694). 5) W ustawie z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U.z 2020 r. poz 694).

Pierwszy z tych aktów, zmieniony ustawą z dnia 31 marca 2020 r. (wskazaną w pkt 2) dotyczy zasad i trybu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się cho-roby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem. Ustawa zawiera ponadto przepisy zawierające narzędzia wspierające pracodawców i przedsiębiorców w utrzymaniu miejsc pracy, jak również utrzymaniu i kontynuacji prowadzonej działalności. Część z nich może być wykorzystana również przez podmioty ekonomii społecznej (dalej zwane także jako: PES) w tym przedsiębiorstwa społeczne. Co więcej, narzędzia te nie ograniczają się jedynie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, choć w istocie większość z nich jest tym podmiotom dedykowana. Są wśród nich również narzędzia wspierające dedykowane podmiotom integracji społecznej czy organizacjom pozarządowym.

Uzupełnieniem pakietu wsparcia przewidzianego w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. są ustawy:

1) zwana dalej tarczą antykryzysową

2) zwana dalej tarczą antykryzysową 2.0

3) zwana dalej tarczą antykryzysową 3.0

4)  art. 1 ust. 1 pkt 1 tarczy antykryzysowej

5) z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695, wskazana w pkt. 3),

6)  z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

W pierwszej z nich uzupełniono katalog wsparcia oferowanego przedsiębiorcom, do którego dopuszczono również inne podmioty, w tym spełniające definicję PES. Ustawa ta wprowadza ponadto zmiany do ustawy regulującej rozwiązania wprowadzone pakietem tarczy antykryzysowej, które przedstawiamy i uwzględniamy w poniższym opracowaniu, które stanowi tym samym uzupełnioną wersję naszego poprzedniego poradnika.

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r., zwana „Tarczą 3.0” stanowi kontynuację rozwiązań zawartych w poprzednich ustawach, których celem jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia finansowego, jak i proceduralnego przeciwdziałającego negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID-19.

Z uwagi na specyfikę działalności realizowanej przez podmioty ekonomii społecznej, w której nieodłącznym elementem są projekty współfinansowane ze środków unijnych, realizowane przez te podmioty, warto powyższy katalog uzupełnić o przepisy zawarte w ustawie z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. poz. 694), w której określono szczególne rozwiązania związane z realizacją lub rozliczaniem programów operacyjnych w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Przepisy tej ustawy uzupełniają do tej pory stosowane przepisy tzw. ustawy wdrożeniowej, tj. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.).

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania czy wątpliwości dotyczące funkcjonowania „tarczy” i samego poradnika, serdecznie zapraszamy do kontaktu ze specjalistą z siostrzanego Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych: Radca prawny, Marek Gruchalski, tel. 799 117 944.

Tekst publikacji prezentujemy tutaj: Tarcza 3.0 Poradnik dla PES i PS 20.05.2020

Gotowość przedsiębiorstw społecznych do realizacji zleceń w kontekście przeciwdziałania pandemii – raport z badań

Na przełomie kwietnia i maja 2020 r. przeprowadziliśmy wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych badanie dotyczące możliwości realizacji zleceń przez przedsiębiorstwa społeczne w kontekście przeciwdziałania skutkom wywołanym przez epidemię wirusa SARS-CoV-2.
 
Badaniem objęliśmy 53 przedsiębiorstwa społeczne z całej Polski działające w dziewięciu branżach. Chcieliśmy sprawdzić czy i na ile przedsiębiorstwa społeczne (PS), w tym spółdzielnie socjalne oraz podmioty ekonomii społecznej (PES) są aktywne, gotowe i zainteresowane zleceniami z Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) rzecz przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19.
Wyniki są bardzo pozytywne, pokazują ogromną determinację środowiska, przede wszystkim, by utrzymać dotychczasowe miejsca pracy, ale także, by stosować dużą elastyczność przy zlecaniu tych zadań oraz gospodarność.
Wszystko to daje dobrą rekomendację na przyszłość – teraz czas działać!

Nowa wersja poradnika dla spółdzielni o Tarczy antykryzysowej

18 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Jest to kolejny pakiet legislacyjny dotyczący m.in. przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych – a co dla nas istotne – również spółdzielni socjalnych.

Dlatego też nasi przyjaciele ze Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania, przy współudziale Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych przygotowali kolejną wersję poradnika dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielców socjalnych.

Materiał Tarcza antykryzysowa 2.0 a przedsiębiorstwa społeczne – poradnik, dostępny jest tutaj: Tarcza antykryzysowa 2_vol3fot. pixaby

Nowe narzędzie do finansowania zakupów w spółdzielniach socjalnych – praktyczne wskazania

03_logo_ue_efsMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej umożliwiło wdrożenie nowego instrumentu podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych – czyli także dla spółdzielni socjalnych, na rzecz walki z pandemią COVID-19 (pismo DZF-VI.7610.28.2020.ŁM z dn. 19.04.2020).

Propozycja ta pozwala Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej dokonać zmian realizowanych projektów,  umożliwiając wprowadzenie działań polegających na przeciwdziałaniu upadłości PS oraz PES przekształcanych w PS (w tym spółdzielni socjalnych) i utrzymaniu miejsc pracy zagrożonych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Jednym z tych działań jest umożliwienie w ramach projektów OWES dokonywania zakupów w PES i PS, znajdujących się w trudnej sytuacji w następstwie wystąpienia COVID-19, obejmujących m.in.:

  • środki ochrony osobistej (np. maseczki ochronne, przyłbice) i środki higieniczne (np. dezynfekujące),
  • usługi cateringowe (przygotowanie i dostarczenie posiłków) do instytucji, miejsc izolacji, kwarantanny, ewakuacji, ale też do domów osób wymagających wsparcia z powodu sytuacji związanej z pandemią,
  • organizacja i wynajem miejsc całodobowych z przeznaczeniem na pobyt w trakcie kwarantanny, a także na pobyt personelu ochrony zdrowia i innych służb społecznych, albo z przeznaczeniem na czasowe zmniejszenia liczby osób w placówkach całodobowych,
  • usługi czyszczenia, odkażania budynków i przestrzeni publicznych,
  • wszystkich innych usług i zamówień towarów, których potrzeby użycia bądź stosowania mogą pojawić się wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju, a których produkcja, dystrybucja, świadczenie nie jest ograniczone innymi prawnymi regulacjami dotyczącymi stanu epidemii.

Praktyczne omówienie tych propozycji znajdziecie państwo tutaj: zakupy_OWES_przewodnik_dla społdzielni_socjalnych

Materiał na podstawie, którego przygotowano przewodnik znajdziecie tutaj: rekomendacje MFiPR dot projektow OWES

Komunikat MFiPR dotyczacy czasowego zawieszenia stosowania niektórych zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, znajdziecie tutaj: Pismo dot stosowania Wytycznych CT 9_epidemia COVID-19 z uw. DP (1)

Badanie przedsiębiorstw społecznych w kontekście kryzysu

Informujemy, że sieć 37 Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przy współpracy Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych przeprowadził na potrzeby dyskusji o organizowaniu wsparcia krótkie badanie obejmujące blisko połowę aktywnych przedsiębiorstw społecznych w tym spółdzielni socjalnych. Poniżej prezentujemy list Przemysława Piechockiego II Wiceprzewodniczący Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej skierowanego do ministerstw Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz członków Krajowego komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

indeksSzanowni Państwo,
Członkowie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Pozwalamy sobie przekazać wstępne ogólnopolskie badanie w kontekście kryzysu przedsiębiorstw społecznych (PS), wywołanym epidemią wirusa SARS-CoV-2 przeprowadzone na początku kwietnia br. Badanie objęło swoim zasięgiem 569 – czyli ponad połowę – funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych z 38 branż, obejmując jednocześnie blisko 90% terenu Polski.

Oczywiście w dość szybkim czasie nie udało się dotrzeć do wielu przedsiębiorstw społecznych, jednak jesteśmy przekonani, że jest to bardzo istotna próba pokazująca całość problemu. Z natury rzeczy badanie miało charakter podstawowy, odnoszący się do najważniejszych problemów sektora ekonomii społecznej i solidarnej w obecnym okresie.

Badanie przeprowadzone zostało przez Sieć 37 Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej wysokiej jakości. Wspólne działanie wielu podmiotów wspierających ekonomię społeczną pokazuje na możliwości dalszych działań nie tylko badawczych, ale organizujących kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

Jesteśmy przekonani, że przytoczone w raporcie informacje przyczynią się do zaplanowania i realizowania dobrze adresowanej polityki publicznej, również w kontekście ekonomii społecznej i solidarnej. Szczegóły tych działań przekazaliśmy w pismach z dnia 20 marca br.

Jesteśmy gotowi do dalszej współpracy i działań, które władze publiczne uznają za priorytetowe i istotne, co jednak nie zmienia faktu, że prowadzimy również samodzielnie działania zarówno o charakterze ratowniczym jak i perspektywicznym na rzecz ekonomii społecznej i solidarnej.

Z poważaniem w imieniu twórców raportu i realizatorów wsparcia

Przemysław Piechocki
II Wiceprzewodniczący Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Raport dostępny jest tutaj BADANIE PS OGÓLNOPOLSKIE OWES – KORONAWIRUS