Na pomoc osobom uchodźczym z Ukrainy: Ekonomia Społeczna!

maseczka

O tym, że działania minimalizujące kryzys uchodźczy są niezbędne, a ich koordynacja powinna być jednym z głównych zadań państwa wie dziś każdy. O tym jaką rolę odegrały samorządy lokalne i ich mieszkańcy także słychać. Organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne także gremialnie włączyły się w pomoc osobom, które przybyły do nas z Ukrainy. Co dalej?

Pora na ekonomię społeczną

Dziś, gdy przybywa już stosunkowo mniej osób z Ukrainy zaczynają być mocno widoczne potrzeby uchodźczyń i uchodźców wojennych, którzy są już w Polsce i nie wiedzą, kiedy będą mogli wrócić do swojego kraju bądź chcą budować swoje życie tu, gdzie obecnie mieszkają. Na te potrzeby może odpowiedzieć ekonomia społeczna – podmioty ekonomii społecznej (działające nie dla zysku, dostarczające usługi i towary, zatrudniające ludzi) oraz przedsiębiorstwa społeczne (podmioty ekonomii społecznej, które dodatkowo zatrudniają osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy i dają możliwość współzarządzania przedsiębiorstwem).
W kryzysie uchodźczym z jakim mamy do czynienia w Polsce (w sytuacji masowego napływu osób uciekających przed wojną w Ukrainie) ekonomia społeczna powinna pełnić dwie ważne funkcje, jako:

 1. dostarczyciel produktów i usług, w tym usług społecznych, na rzecz osób uchodźczych,
 2. pracodawca dla osób, które były zmuszone opuścić swój kraj.
  Dodatkowo poprzez umocowanie ekonomii społecznej w społecznościach lokalnych daje ona szansę na wzmacnianie integracji i korzystanie z potencjałów lokalnych oraz zasobów jakimi dysponują sami uchodźcy, a głównie uchodźczynie z Ukrainy.

Czytaj dalej

Potencjał przedsiębiorstw społecznych na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy

Wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zbadaliśmy na początku marca 2022 r. potencjał i gotowość przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych do organizowania i udzielania pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

UkrainaDziś już ponad 2,1 mln osób uciekło z Ukrainy do Polski. Zdecydowana większość z nich została w naszym kraju. Zapewnienie pomocy i zaspokojenie różnorodnych potrzeb tak wielkiej rzeszy osób to wyzwanie dla nas wszystkich, także przedsiębiorstw społecznych.
Jak się okazało można na nas liczyć!
Wiele podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych, zaangażowało się w pomoc:

 • udzielane jest schronienie – użyczane są pomieszczenia, pokoje gościnne,
 • przygotowywane są miejsca pobytu – np. szyte jednorazowe poszewki na pościel,
 • gotowane są posiłki, robione kanapki,
 • zapewniany jest transport darów, osób,
 • organizowane zbiórki żywności, ubrań, środków czystości, sprzętów AGD, itp.,
 • zapewniana jest opieka nad dziećmi, warsztaty integracyjne, pomoc psychologiczna/kryzysowa,
 • prowadzone jest poradnictwo i wsparcie w załatwianiu bieżących spraw uchodźców i uchodźczyń będących w Polsce.

Nie sposób wymienić tego wszystkiego co się dzieje i w co angażuje się sektor ekonomii społecznej, w tym spółdzielcy i spółdzielczynie.

Raport przedstawiający stan gotowości i udzielanie pomocy przez przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie, w pierwszym tygodniu marca 2022 r. można pobrać tutaj (.pdf).

Nowy instrument płynnosciowy dla spółdzielni i innych podmiotów w związku z pomocą dla osób z Ukrainy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o uruchomieniu w ramach instrumentu płynnościowego dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych nowego produktu, którego wprowadzenie wynika ze wzmożonego napływu osób przybywających z terenu Ukrainy.

Jesteśmy z Wami!

Z inicjatywy BGK, za zgodą MFiPR, została w trybie bardzo pilnym wprowadzona częściowo umarzalna pożyczka mająca na celu pomoc osobom uciekającym z Ukrainy („pożyczka misyjna”). Pożyczka może być przeznaczona dla podmiotów ekonomii społecznej w tym spółdzielni socjalnych na:

 • pomoc dla osób, które przybyły z Ukrainy (dla tych PES, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką), lub
 • utworzenie miejsca pracy dla osób, które przybyły z Ukrainy.

Szczególne parametry pożyczki:

 • maksymalna wartość pożyczki – 100 000 zł (pożyczkobiorca, który korzysta już z pożyczki płynnościowej dla PES może skorzystać z pożyczki misyjnej)
 • oprocentowanie – 0%
 • okres spłaty – do 60 miesięcy
 • karencja w spłacie kapitału – do 12 miesięcy
 • umorzenie – 25% wartości kapitału z tytułu pomocy osobom uciekającym z Ukrainy pod warunkiem rozliczenia pożyczki

Pożyczka jest wprowadzana w ramach dotychczasowych umów z pośrednikami finansowymi, którzy udzielają jeszcze pożyczek płynnościowych, jest więc dostępna już teraz.

Pomoc Ukrainie: Potrzebny jest mechanizm zakupowy

W dn. 14 marca 2022 r. jako Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych wystosowaliśmy pismo do Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi (które zarządzają środkami europejskimi na poziomie województw) w sprawie uruchomienia tzw. instrumentu zakupowego. Instrument ten może być realizowany przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w dn. 9 marca 2022 r. wskazało na możliwość uruchamiania tego narzędzia na poziomie poszczególnych województw (decyzję o tym mają podejmować Instytucje Zarządzające RPO).

To oznacza, że w przypadku uruchomienia tzw. instrumentu zakupowego Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej mogłyby dokonywać w podmiotach ekonomii społecznej zakupów m.in.:

ukraine-gfb6f75c58_1920

 • pomoc materialną, która zostanie przekazana na terytorium Ukrainy,
 • wsparcie dla osób przybyłych do Polski w związku z konfliktem na Ukrainie.

Jesteśmy przekonani, że Instytucje Zarządzające RPO umożliwią sprawne działanie i finansowanie tego obszaru aktywności ekonomii społecznej, zaś Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej skoordynują sprawnie działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – tak jak miało to miejsce w związku z pandemią COVID-19.

Jesteśmy przekonani, że w obliczu ludzkiej tragedii wykażemy ścisłe współdziałanie sektora publicznego i społecznego.

Pełna treść pismo OZRSS przekazano do IZ RPO, ROPS jest dostępna tutaj (.pdf).

Nagranie webinarium pt. Niższa opłata za gaz dla spółdzielni socjalnych

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 4 marca 2022.

W trakcie webinarium była mowa o:

 • możliwości ubiegania się przez spółdzielnie socjalne o niższe ceny gazu w 2022,
 • warunkach, jakie trzeba spełnić, by skorzystać z obniżenia ceny za gaz,
 • procedurze ubiegania się o obniżenie ceny za gaz dla spółdzielni socjalnej.

Ekspertem podczas webinarium był:

Zbigniew Prałat – Koordynator ds. inkubacji i wsparcia finansowego Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej

Prezentacja: Niższa opłata za gaz dla spółdzielni socjalnych – POBIERZ

 

Apel do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie pomocy dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie

My-z-WamiWspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS wspólnie z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnych Spółdzielni Socjalnych zainicjowały powstanie listu, w którym apelujemy o uwzględnienie w rozwiązaniach prawnych możliwości obejmowania wsparciem wszystkich osób – nie tylko obywateli Ukrainy – migrujących do Polski w związku z wojną na Ukrainie w ramach jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, zwłaszcza placówek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia i ośrodków interwencji kryzysowej, w korzystaniu z usług pomocy społecznej.

Zwracamy w nim też uwagę, że obecne rozwiązania prawne uniemożliwiają obejmowanie wsparciem tych osób w ramach rozwiązań, które funkcjonują w ramach ekonomii społecznej, w szczególności z zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych i udziału w jednostkach zatrudnieniu socjalnego.

Upominamy się także o przeniesienie wszystkich polskich dzieci poniżej 10 roku życia z instytucjonalnej pieczy zastępczej do pieczy rodzinnej, aby, w sytuacji wciąż niedostatecznego wsparcia rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej, móc kwaterować w ich miejsce ukraińskie grupy dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, wymagające pozostania w tym samym kręgu językowym i kulturowym.

Proponujemy zmiany prawne w konkretnych ustawach, w tym w projektowanej tzw. specustawie (czyli Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

List podpisały organizacje zrzeszone we WRZOS: Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa, Federacja Lubelskich Organizacji Pozarządowych FLOP, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ZLOP, Federacja Mazowia, Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS, Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Wielkopolska Rada Koordynacyjna – Związek Organizacji Pozarządowych, Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS, a także Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych, Fundacja „Merkury”, Fundacja Pomocy Wzajemnej “Barka”, Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, Fundacja Habitat for Humanity Poland, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej i Stowarzyszenie Nasz Bocian.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią listu:
apel-organizacji-ws-pomocy-ukraina-1

Jesteśmy z Wami – jednoczymy siły!

W tym trudnym dla wszystkich czasie, a szczególnie dla Ukrainy, jednoczymy siły!

OZRSS wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (SnSS) zbiera informacje na temat gotowości spółdzielni socjalnych (przedsiębiorstw społecznych) do różnorodnej pomocy dla osób uciekających przed wojną z Ukrainy.

Mamy krótką ankietę – zajrzyjcie do niej, wypełnijcie do 06.03 (niedziela): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesTPO_KSx9uYXks9Kpr_s_B4VI1HctYb8XNftmikvASOmSwQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR2pZ4MfZNRzTwtxGFYejODZE78JsuuhvkdrG33vSs9umhw-M-241Ti0VUc

Ankieta jest też dystrybuowana przez wszystkie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w Polsce oraz otrzymały ją do wiadomości Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej (16 ROPS), aby także namawiały spółdzielnie i in. przedsiębiorstwa społeczne do jej wypełniania.

Zebrane informacje bardzo pomogą nam w rozmowach z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej na temat zaangażowania spółdzielni w pomoc. Jesteśmy razem ze SNSS w stałym kontakcie z tymi ministerstwami. Zebrane informacje otrzymają także ROPSy, by mogły nich korzystać przy organizowaniu pomocy.

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, bo wiemy, że spółdzielnie socjalne już działają na rzecz Ukraińców i/lub są w gotowości!

Cezary Miżejewski, Prezes OZRSS i Przemysław Piechocki, Prezes SnSS
My-z-Wami

 

Webinarium OZRSS: niższa opłata za gaz dla spółdzielni socjalnych

Ogólnopolski Związek Spółdzielni Socjalnych zaprasza na webinarium:

Niższa opłata za gaz dla spółdzielni socjalnych

 Webinarium odbędzie się w piątek 4 marca 2022 r.

w godzinach 12.00 – 13.30. 

REJESTRACJA:

Żeby wziąć udział w webinarium, trzeba zarejestrować się przez formularz dostępny pod linkiem: https://ozrss.clickmeeting.com/nizsza-taryfa-za-gaz-dla-spoldzielni-socjalnych/register

Udział w webinarium jest bezpłatny!

ZAKRES WEBINARIUM:

W trakcie webinarium będzie mowa o:

 • możliwości ubiegania się przez spółdzielnie socjalne o niższe ceny gazu w 2022 r.
 • warunkach jakie trzeba spełnić, by skorzystać z obniżenia ceny za gaz
 • procedurze ubiegania się o obniżenie ceny za gaz dla spółdzielni socjalnej.

Będzie także czas na odpowiedzi na pytania.

Webinarium poprowadzi: Zbigniew Prałat, koordynator do spraw inkubacji i wsparcia finansowego w Wielkopolskim Ośrodku Ekonomii Społecznej.

Webinarium będzie nagrywane, a jego nagranie udostępnimy na kanale OZRSS na YT.

Webinarium: Wsparcie finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej

273844801_319367973543127_2126898207079784680_n

OZRSS jako partner merytoryczny wydarzenia ma zaszczyt serdecznie zaprosić podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne, w tym  spółdzielnie socjalne oraz instytucje wspierające rozwój ekonomii społecznej na webinarium poświęcone zwrotnym instrumentom finansowym.

Webinarium odbędzie się 1 marca 2022 r., o godz. 10.00.

Link do rejestracji: https://app.nxwebinar.com/bgk

Wspólnie z MFiPR oraz BGK Menagerem Funduszu będziemy mogli przedstawić najaktualniejsze dostępne  instrumenty zwrotne oferowane PES finansowane z EFS, pokazać je z perspektyw samych pożyczkobiorców oraz przedstawić planowany system wsparcia w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 roku.

Zaproszenie na webinarium .doc