Tarcza antykryzysowa 3.0 a przedsiębiorstwa społeczne – stan na 20 maja 2020

98175868_3302026166482480_8417509204301971456_nPrzedstawiamy Państwu nową wersję poradnika dla przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej przygotowaną przez Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych przy współpracy Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

Niniejszy poradnik zawiera opis rozwiązań prawnych, narzędzi i instrumentów wspierających pod-mioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, w utrzymaniu i kontynuacji prowadzonej przez nie działalności w okresie obowiązywania zakazów oraz ograniczeń wprowadzonych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19).

Pakiet takich rozwiązań przewidziano w przepisach następujących aktów prawnych:

1) W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568)

2) W ustawie z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568);

3) W ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695)

4) W ustawie z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. poz. 694). 5) W ustawie z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U.z 2020 r. poz 694).

Pierwszy z tych aktów, zmieniony ustawą z dnia 31 marca 2020 r. (wskazaną w pkt 2) dotyczy zasad i trybu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się cho-roby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem. Ustawa zawiera ponadto przepisy zawierające narzędzia wspierające pracodawców i przedsiębiorców w utrzymaniu miejsc pracy, jak również utrzymaniu i kontynuacji prowadzonej działalności. Część z nich może być wykorzystana również przez podmioty ekonomii społecznej (dalej zwane także jako: PES) w tym przedsiębiorstwa społeczne. Co więcej, narzędzia te nie ograniczają się jedynie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, choć w istocie większość z nich jest tym podmiotom dedykowana. Są wśród nich również narzędzia wspierające dedykowane podmiotom integracji społecznej czy organizacjom pozarządowym.

Uzupełnieniem pakietu wsparcia przewidzianego w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. są ustawy:

1) zwana dalej tarczą antykryzysową

2) zwana dalej tarczą antykryzysową 2.0

3) zwana dalej tarczą antykryzysową 3.0

4)  art. 1 ust. 1 pkt 1 tarczy antykryzysowej

5) z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695, wskazana w pkt. 3),

6)  z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

W pierwszej z nich uzupełniono katalog wsparcia oferowanego przedsiębiorcom, do którego dopuszczono również inne podmioty, w tym spełniające definicję PES. Ustawa ta wprowadza ponadto zmiany do ustawy regulującej rozwiązania wprowadzone pakietem tarczy antykryzysowej, które przedstawiamy i uwzględniamy w poniższym opracowaniu, które stanowi tym samym uzupełnioną wersję naszego poprzedniego poradnika.

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r., zwana „Tarczą 3.0” stanowi kontynuację rozwiązań zawartych w poprzednich ustawach, których celem jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia finansowego, jak i proceduralnego przeciwdziałającego negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID-19.

Z uwagi na specyfikę działalności realizowanej przez podmioty ekonomii społecznej, w której nieodłącznym elementem są projekty współfinansowane ze środków unijnych, realizowane przez te podmioty, warto powyższy katalog uzupełnić o przepisy zawarte w ustawie z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. poz. 694), w której określono szczególne rozwiązania związane z realizacją lub rozliczaniem programów operacyjnych w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Przepisy tej ustawy uzupełniają do tej pory stosowane przepisy tzw. ustawy wdrożeniowej, tj. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.).

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania czy wątpliwości dotyczące funkcjonowania „tarczy” i samego poradnika, serdecznie zapraszamy do kontaktu ze specjalistą z siostrzanego Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych: Radca prawny, Marek Gruchalski, tel. 799 117 944.

Tekst publikacji prezentujemy tutaj: Tarcza 3.0 Poradnik dla PES i PS 20.05.2020

Gotowość przedsiębiorstw społecznych do realizacji zleceń w kontekście przeciwdziałania pandemii – raport z badań

Na przełomie kwietnia i maja 2020 r. przeprowadziliśmy wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych badanie dotyczące możliwości realizacji zleceń przez przedsiębiorstwa społeczne w kontekście przeciwdziałania skutkom wywołanym przez epidemię wirusa SARS-CoV-2.
 
Badaniem objęliśmy 53 przedsiębiorstwa społeczne z całej Polski działające w dziewięciu branżach. Chcieliśmy sprawdzić czy i na ile przedsiębiorstwa społeczne (PS), w tym spółdzielnie socjalne oraz podmioty ekonomii społecznej (PES) są aktywne, gotowe i zainteresowane zleceniami z Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) rzecz przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19.
Wyniki są bardzo pozytywne, pokazują ogromną determinację środowiska, przede wszystkim, by utrzymać dotychczasowe miejsca pracy, ale także, by stosować dużą elastyczność przy zlecaniu tych zadań oraz gospodarność.
Wszystko to daje dobrą rekomendację na przyszłość – teraz czas działać!

Nowa wersja poradnika dla spółdzielni o Tarczy antykryzysowej

18 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Jest to kolejny pakiet legislacyjny dotyczący m.in. przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych – a co dla nas istotne – również spółdzielni socjalnych.

Dlatego też nasi przyjaciele ze Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania, przy współudziale Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych przygotowali kolejną wersję poradnika dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielców socjalnych.

Materiał Tarcza antykryzysowa 2.0 a przedsiębiorstwa społeczne – poradnik, dostępny jest tutaj: Tarcza antykryzysowa 2_vol3fot. pixaby

Nowe narzędzie do finansowania zakupów w spółdzielniach socjalnych – praktyczne wskazania

03_logo_ue_efsMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej umożliwiło wdrożenie nowego instrumentu podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych – czyli także dla spółdzielni socjalnych, na rzecz walki z pandemią COVID-19 (pismo DZF-VI.7610.28.2020.ŁM z dn. 19.04.2020).

Propozycja ta pozwala Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej dokonać zmian realizowanych projektów,  umożliwiając wprowadzenie działań polegających na przeciwdziałaniu upadłości PS oraz PES przekształcanych w PS (w tym spółdzielni socjalnych) i utrzymaniu miejsc pracy zagrożonych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Jednym z tych działań jest umożliwienie w ramach projektów OWES dokonywania zakupów w PES i PS, znajdujących się w trudnej sytuacji w następstwie wystąpienia COVID-19, obejmujących m.in.:

 • środki ochrony osobistej (np. maseczki ochronne, przyłbice) i środki higieniczne (np. dezynfekujące),
 • usługi cateringowe (przygotowanie i dostarczenie posiłków) do instytucji, miejsc izolacji, kwarantanny, ewakuacji, ale też do domów osób wymagających wsparcia z powodu sytuacji związanej z pandemią,
 • organizacja i wynajem miejsc całodobowych z przeznaczeniem na pobyt w trakcie kwarantanny, a także na pobyt personelu ochrony zdrowia i innych służb społecznych, albo z przeznaczeniem na czasowe zmniejszenia liczby osób w placówkach całodobowych,
 • usługi czyszczenia, odkażania budynków i przestrzeni publicznych,
 • wszystkich innych usług i zamówień towarów, których potrzeby użycia bądź stosowania mogą pojawić się wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju, a których produkcja, dystrybucja, świadczenie nie jest ograniczone innymi prawnymi regulacjami dotyczącymi stanu epidemii.

Praktyczne omówienie tych propozycji znajdziecie państwo tutaj: zakupy_OWES_przewodnik_dla społdzielni_socjalnych

Materiał na podstawie, którego przygotowano przewodnik znajdziecie tutaj: rekomendacje MFiPR dot projektow OWES

Komunikat MFiPR dotyczacy czasowego zawieszenia stosowania niektórych zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, znajdziecie tutaj: Pismo dot stosowania Wytycznych CT 9_epidemia COVID-19 z uw. DP (1)

Badanie przedsiębiorstw społecznych w kontekście kryzysu

Informujemy, że sieć 37 Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przy współpracy Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych przeprowadził na potrzeby dyskusji o organizowaniu wsparcia krótkie badanie obejmujące blisko połowę aktywnych przedsiębiorstw społecznych w tym spółdzielni socjalnych. Poniżej prezentujemy list Przemysława Piechockiego II Wiceprzewodniczący Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej skierowanego do ministerstw Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz członków Krajowego komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

indeksSzanowni Państwo,
Członkowie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Pozwalamy sobie przekazać wstępne ogólnopolskie badanie w kontekście kryzysu przedsiębiorstw społecznych (PS), wywołanym epidemią wirusa SARS-CoV-2 przeprowadzone na początku kwietnia br. Badanie objęło swoim zasięgiem 569 – czyli ponad połowę – funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych z 38 branż, obejmując jednocześnie blisko 90% terenu Polski.

Oczywiście w dość szybkim czasie nie udało się dotrzeć do wielu przedsiębiorstw społecznych, jednak jesteśmy przekonani, że jest to bardzo istotna próba pokazująca całość problemu. Z natury rzeczy badanie miało charakter podstawowy, odnoszący się do najważniejszych problemów sektora ekonomii społecznej i solidarnej w obecnym okresie.

Badanie przeprowadzone zostało przez Sieć 37 Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej wysokiej jakości. Wspólne działanie wielu podmiotów wspierających ekonomię społeczną pokazuje na możliwości dalszych działań nie tylko badawczych, ale organizujących kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

Jesteśmy przekonani, że przytoczone w raporcie informacje przyczynią się do zaplanowania i realizowania dobrze adresowanej polityki publicznej, również w kontekście ekonomii społecznej i solidarnej. Szczegóły tych działań przekazaliśmy w pismach z dnia 20 marca br.

Jesteśmy gotowi do dalszej współpracy i działań, które władze publiczne uznają za priorytetowe i istotne, co jednak nie zmienia faktu, że prowadzimy również samodzielnie działania zarówno o charakterze ratowniczym jak i perspektywicznym na rzecz ekonomii społecznej i solidarnej.

Z poważaniem w imieniu twórców raportu i realizatorów wsparcia

Przemysław Piechocki
II Wiceprzewodniczący Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Raport dostępny jest tutaj BADANIE PS OGÓLNOPOLSKIE OWES – KORONAWIRUS

Poradnik o Tarczy Antykryzysowej dla spółdzielni socjalnych

martin-sanchez-Tzoe6VCvQYg-unsplashStowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania, we współpracy z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych, przygotowało szczegółowy poradnik, w którym można znaleźć informacje na temat uprawnień z jakich mogą skorzystać przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej w ramach rozwiązań przyjętych w pakiecie antykryzysowym.

Warto podkreślić, że w poradniku znajdują się nie tylko informacje na temat dostępnego wsparcia, ale również szczególowe wskazówki na temat tego, w jaki sposób to wsparcie uzyskać.

Pismo do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie działań antykryzysowych na rzecz spółdzielni

razem
W dniu 20 marca 2020 r. do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej zostało skierowane pismo 30 organizacji społecznych, w tym OZRSS, zawierajace konkretne propozycje zmian Wytycznych CT9 wspierających przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne w obecnej sytuacji kryzysowej spowodowanej epidemią koronawirusa.

Apelujemy do wszystkich spółdzielni socjalnych o skierowanie do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej maila wspierającego zaproponowane zmiany w systemie wsparcia przedsiębiorstw społecznych:

 • sekretariatMJarosinskiej@mfipr.gov.pl
 • kancelaria@mfipr.gov.pl
 • sekretariatDZF@mfipr.gov.pl
 • ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl
 • Napiszcie, że popieracie zmiany do Wytycznych CT9 (Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020) zgłoszone przez organizacje społeczne dotyczące ratunku spółdzielni socjalnych przed upadkiem.

  Link do pisma: PISMO-DO-MINISTER-FUNDUSZY-20-MARCA-2020-ROKU

  Konkurs MRPiPS w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów, m.in. w obszarze włączenia podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych (Priorytet III).

  Uprawnionymi do składania ofert są podmioty prowadzące PZS. Oferty można składać do dnia 2 marca 2020 r.

  Możliwa jest realizacja projektów rocznych. Projekty muszą rozpocząć się w 2020 r. (wydatki będą uznawane za kwalifikowalne najwcześniej od dnia 1 marca 2020 r.) oraz zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2020 r.

  Więcej informacji – w tym: Regulamin konkursu, wzór oferty dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Konferencja otwierająca program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

  Fundacja Batorego zaprasza przedstawicieli i przedstawicielki organizacji społecznych oraz spółdzielni socjalnych na konferencję otwierającą program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, która  odbywać się będzie się w Warszawie:

  8 stycznia 2020 w Domu Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy”, ul. Bracka 25

  i

  9 stycznia 2020 – w sali konferencyjnej im. Jerzego Turowicza w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego, Sapieżyńska 10a.

  Pierwszy dzień (środa, 8 stycznia) poświęcony będzie prezentacji programu, obszarów wsparcia i zasad ubiegania się o dotacje.

  Drugiego dnia (czwartek, 9 stycznia)  organizujemy warsztaty sieciujące dla polskich, norweskich i islandzkich organizacji działających w podobnych obszarach, które chciałyby realizować projekty partnerskie.  Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim. Posłużą nawiązaniu kontaktów, wypracowaniu założeń projektów partnerskich oraz omówieniu zasad ubiegania się o ich finansowanie.

  Formularz zgłoszeniowy  

  Program konferencji  

  Zgłoszenia można przesyłać do 31 grudnia 2019. Potwierdzenie udziału w konferencji prześlemy do 3 stycznia 2020.

  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie jednej osoby z jednej organizacji. Zachęcamy do jak najwcześniejszej rejestracji!

  Zdajemy sobie sprawę, że koszty związane z dojazdem mogą stanowić realną barierę i uniemożliwić wzięcie udziału w wydarzeniu. Dysponujemy pewną (niestety ograniczoną) pulą środków przeznaczonych na pokrycie kosztów dojazdu i noclegu uczestników i uczestniczek spoza Warszawy. Jeśli mają Państwo możliwość pokrycia tych kosztów samodzielnie, bardzo o to prosimy – dzięki temu będziemy mogli ułatwić przyjazd na konferencję tym, dla których takie wsparcie jest konieczne.

  Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. W swoim działaniu Fundusz kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanym w Traktacie Europejskim: poszanowaniem godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa, a także poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

  Operatorem Funduszu Krajowego jest konsorcjum złożone z trzech organizacji: Fundacji im. Stefana Batorego (lider), Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.