Zyczenia

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego – co oznacza dla spółdzielni socjalnych

16 czerwca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1118). Zgodnie z § 1 rozporządzenia z dniem 1 lipca 2023 r. odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wspomniany przepis ma również wpływ na funkcjonowanie spółdzielni socjalnych.
W 2020 r. na podst. art. 17 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 poz. 875) wprowadzono w ustawie o spółdzielniach socjalnych nowy art. 29a zgodnie z którym: „w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego lub ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii terminy, o których mowa w art. 5 ust. 1a, art. 5a ust. 4, art. 15c i art. 18 pkt 2 (ustawy o spółdzielniach socjalnych), ulegają przedłużeniu do dnia upływu 12 miesięcy od dnia odwołania stanu nadzwyczajnego lub zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”.
Czego dotyczyły te przepisy

  •  art. 5 ust. 1a, wskazuje 12 miesięczny termin zwiększenia składu spółdzielni socjalnej, założonej przez trzy osoby fizyczne do wymaganej liczby pięciu członków (pracowników), z kategorii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przed wejściem przepisu przejściowego, spółdzielnia założona przez trzy osoby miała termin zwiększenia składu osobowego w terminie 12 miesięcy od dnia wpisu spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego.
  • art. 5a ust. 4, wskazuje 3 miesięczny termin uzupełnienia składu zatrudnienia spółdzielni socjalnych założonej przez osoby prawne, w przypadku rozwiązania umowy o pracę z dotychczasowym pracownikiem, jeśli liczba pracowników spadła poniżej pięciu pracowników.
  • art. 15c wskazuje, iż spółdzielnie socjalne, których powstanie zostało sfinansowane ze środków publicznych, są obowiązane poddać się pierwszej lustracji, , w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za pierwszy rok działalności.
  • art. 18 pkt 2, określa, iż spółdzielnia socjalna przechodzi w stan likwidacji w przypadku, zmniejszenia się liczby członków poniżej pięciu w przypadku osób fizycznych i dwóch w przypadku osób prawnych, o ile trwa dłużej niż 3 miesiące, lub zwiększenia powyżej pięćdziesięciu.

Zgodnie z przepisem art. 29a wszystkie powyższe terminy ulegają przedłużeniu o 12 miesięcy od dnia odwołania stanu nadzwyczajnego lub zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
W kontekście zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego (12 miesięcy liczony od 1 lipca 2023 r. tj. zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia), oznacza to, że terminy ustawowe określone w powyższych przepisach ustawy o spółdzielniach socjalnych ulegają przedłużeniu do dnia 2 lipca 2024 r. włącznie. Tym samym mamy jeszcze dwanaście miesięcy na zastosowanie się do obowiązków w nich wskazanych.

Odnosząc powyższe do obowiązku poddania się lustracji, o którym mowa w art. 15c ustawy o spółdzielniach socjalnych, sprawa wygląda następująco: w przypadku spółdzielni, których dotyczy ww. przepis, 6-miesięczny termin poddania się lustracji, liczony od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za pierwszy rok działalności, który zaczął biec w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z jego odwołaniem zostaje przedłużony do dnia 2 lipca 2024 r. Co za tym idzie, najpóźniej do tego dnia spółdzielnie te winne poddać się lustracji , o której mowa w art. 15c ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Drugi nabór wniosków w ramach programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025

Informujemy, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza drugi nabór wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025. Nabór trwa od 27 czerwca do 17 lipca 2023 r.
KPOGłównym celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.

Możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego, dotyczącego trzech obszarów funkcjonowania PES:

  • Obszar 1 – reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego.
  • Obszar 2  budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.
  • Obszar 3 – wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.O uzyskanie wsparcia w ramach Programu mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

    Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej MRiPS Ogłoszenie DES

Program resortowy PS+ na lata 2023-2025 ogłoszony!!!

Informujemy, że w dniu 14.06.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków o wsparcie w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025. Edycja 2023.

Wniosek wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od dnia 14.06.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://ppluss.mrips.gov.pl/.

W związku z naborem wniosków Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił również infolinię, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-11:00 pod numerem telefonu: +48 538-117-062.

Realizacja Instrumentów wsparcia w ramach Programu jest finansowana ze środków Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego.

Materiały dotyczące konkursu dostępne są na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Program,resortowy,PS+,na,lata,2023-2025,4353.html

OZRSS przyjęty do europejskiej CECOP

CECOP_OZRSSOgólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych został przyjęty do CECOP. CECOP jest europejską konfederacją spółdzielni przemysłowych i usługowych. Reprezentuje ona głosy spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych i niezależnych spółdzielni pracy. CECOP działa na rzecz stworzenia środowiska wspierającego spółdzielnie, aby mogły one działać w pełni sił i wypełniać swoją misję zapewniania społecznościom trwałych miejsc pracy i wysokiej jakości usług. Jego celem jest budowanie bardziej sprawiedliwej Europy i przyczynianie się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wprowadzanie demokracji i solidarności do miejsc pracy.

Nowe rozporządzenie o dotacjach z Funduszu Pracy

20 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie przyznawania środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwie społecznym.

W dokumencie tym uregulowano m.in. zasady ubiegania się przez przedsiębiorstwa społeczne i spółdzielnie socjalne o środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ostatecznym dokumencie uwzględniono niektóre uwagi OZRR m.in. kwestia weksla in blanko i poręczeń osób prawnych.

Rozporządzenie dostępne jest tutaj D20230963_RozporzadzeniedotacjeFP

Spółdzielnie w sektorze usług opiekuńczych. Polskie wydanie raportu CECOP

W czerwcu 2022 roku CECOP opublikowała raport „Spółdzielcze się opiekują! Zalety modelu spółdzielczego dla zaspokojenia różnych potrzeb i wyzwań związanych z opieką w UE”.
Spółdzielnie_się_opiekują_okładka

Raport CECOP koncentruje się na tym, w jaki sposób spółdzielnie przyczyniają się do zaspokojenia dużego zapotrzebowania na opiekę i jak radzą sobie z wyzwaniami w tym sektorze.

Opieka jest powszechną potrzebą, podczas gdy jej świadczenie jest szybko rozwijającym się sektorem gospodarki. W oczekiwaniu na Europejską Strategię Opieki, która ma zostać opublikowana jesienią 2023 roku, raport CECOP koncentruje się na europejskich spółdzielniach, które działają w sektorze opieki, oferując zasadniczo wszystkie rodzaje usług opiekuńczych milionom potrzebujących i zatrudniając setki tysięcy opiekunów. Poddano analizie, w jaki sposób spółdzielnie przyczyniają się do zaspokojenia ogromnego zapotrzebowania na opiekę i stawiają czoła różnym wyzwaniom w tym sektorze. Raport przedstawia również przykłady najlepszych praktyk i oferuje zalecenia dotyczące polityki w tym obszarze. Niektóre z tych praktyk pochodzą z Polski a sam raport właśnie został opublikowany w języku polskim jako efekt współpracy pomiędzy Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni a Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych.

Raport w języku polskim można pobrać Cooperatives care – Polish version

Dotacje dla spółdzielni z KPO!!!

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025.

Głównym celem Programu jest umożliwienie PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności. Wniosek wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od 17 stycznia 2023 r. do 16 lutego 2023 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://kpoes.mrips.gov.pl/.

 Szczegóły ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/index.php?document=4317

Zapraszamy zainteresowane spółdzielnie socjalne do zapoznania się z warunkami uzyskania wsparcia.

30 stycznia wspólnie z MRiPS organizowane będzie webinarium w tej sprawie. Szczegóły na facebooku OZRSS i SIRES. Zgłaszajcie się szybko!