Rekrutacja na szkolenia: Akademia PLN

Ruszyła rekrutacja do udziału w cyklu szkoleń „Akademia PLN”. Zapraszamy do zgłaszania się.

Cykl szkoleń prowadzonych w ramach Akademii PLN! będzie okazją do poznania w praktyce min. narzędzi do planowania i zarządzania finansami (min. Prove it PL! oraz  Planera) oraz podniesienia swoich kompetencji zarządczych w zakresie finansów.

W ramach Akademii PLN przeprowadzimy 5 szkoleń w okresie marzec – lipiec 2016 r. Będą to 3 sesje stacjonarne oraz 2 sesje w trybie on-line z następujących tematów:

 • Sesja I: 14-16.III.2016 – Podstawy prawne funkcjonowania spółdzielni socjalnej – statut – kompetencje w zakresie decyzji zarządczych
 • Sesja II: 21-22.IV.2016 – Sprawozdawczość finansowa (sesja on-line)
 • Sesja III: 18-20.V.2016 – Analiza ekonomiczna organizacji (planowanie finansowe, budżetowanie, płynność finansowa)
 • Sesja IV: 23-24.VI.2016 – Lustracja spółdzielni socjalnej jako wymiar wiarygodności instytucjonalnej spółdzielni (sesja on-line)
 • Sesja V: 6-8.VII.2016 – Zlecanie zadań w trybie pożytku publicznego w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

Szkolenia stacjonarne odbywają się w Warszawie.

Między każdą z sesji uczestnicy będą mogli wdrażać nowo nabytą wiedzę w swoich organizacjach, korzystając ze stałego wsparcia trenerów, konsultantów.

Do Akademii PLN chcemy przyjąć 12 spółdzielni socjalnych zrzeszonych w OZRSS. Z każdej spółdzielni przyjmiemy po 2 osoby (chcemy szkolić zespoły tychże firm społecznych).

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, zapewniamy materiały szkoleniowe, w tym narzędzia a także zakwaterowanie i wyżywienie. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem szkoleń.

Ogłoszenie o szkoleniu znajduje się także na stronie: http://frso.pl/szkolenia-i-seminaria/akademia-pln-sciezka-dla-spoldzielni-socjalnych

Akademia PLN odbywa się w ramach projektu „Porozmawiajmy o pieniądzach! – rozwój kompetencji finansowych i zarządczych wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego III sektora” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Poprzyj ideę Europejskiego Roku Ekonomii Społecznej

Jeszcze do końca lutego 2016 r. można poprzeć ideę ogłoszenia przez UE roku 2017 r. Europejskim Rokiem Ekonomii Społecznej i Solidarnościowej. Organizacje z Hiszpanii, Irlandii, Słowenii, Grecji, Włoch, Portugalii prowadzą w tym celu kampanię i organizują poparcie społeczne. W Polsce ideę tą popiera także Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielnia Socjalnych.

 • Apel można podpisać tutaj

Trudna sytuacja ekonomiczna w Europie sprzyja skupianiu się na kwestii kryzysu i pomijaniu spraw ogólnoświatowych, które mają w nim swój udział. Tymczasem, zdaniem inicjatorów kampanii Ekonomia dla ludzi, strategią wyjścia z kryzysu ekonomicznego, zarówno w Europie, jak i w państwach Południa, powinna być Ekonomia Społeczna i Solidarnościowa (ESS).

Ekonomia Społeczna i Solidarnościowa jest alternatywą dla ekonomii klasycznej. Wartości, które za nią stoją to: prawa człowieka, demokracja, solidarność, integracja społeczna, zrównoważony rozwój, równość, współpraca, bezstronność i sprawiedliwość.

Ekonomia Społeczna to przedsiębiorstwa działające na wolnym rynku, których modelowym przykładem są spółdzielnie (np. spożywcze), a także organizacje oparte o ideę sprawiedliwego handlu (z ang. fair trade). Na Ekonomię Społeczną składa się również etyczna bankowość i koncepcja mikrofinansowania, które wspiera działania i powstawanie nowych przedsiębiorstw społecznych.

Spółdzielczość socjalna w sieci dobrych połączeń

Podsumowaliśmy projekt „W sieci dobrych połączeń„, który realizowaliśmy w Ogólnopolskim Związku Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych przez ostanie 1,5 roku.

Swoimi refleksjami na temat spotkań ze spółdzielcami, kierunków rozwoju i wsparcia spółdzielni socjalnych podzieliła się Agnieszka Deja, koordynatorka projektu.

Prowadzenie spółdzielni stanowi poważne wyzwanie, ponieważ wciąż większy nacisk kładzie się na wskazywanie na grupę osób, które założyły spółdzielnię bądź w niej pracują, a nie na ich usługi czy produkty – pisze Agnieszka Deja dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl

Cały tekst dostępny jest na portalu: ekonomiaspoleczna.pl

 

Konkurs MRPiPS: Maluch – edycja 2016

 • Uwaga! Spółdzielnie zajmujące się opieką nad dziećmi:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016”.

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie, spółdzielnie socjalne) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Program „MALUCH” realizowany jest w 2016 r. w jednej edycji złożonej z 3 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

 • Moduł 1 (dla gmin): utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub zapewnienie ich funkcjonowania. Na moduł 1 przeznacza się 60 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 2 lub 3.
 • Moduł 2:
  – dla gmin: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2015 r. z udziałem programu „MALUCH”;
  – dla podmiotów niegminnych (m.in. spółdzielnie socjalne): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
  Na moduł 2 przeznaczono 80 mln zł (z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 3).
 • Moduł 3 (dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów): utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych.
  Na moduł 3 przeznaczono 11 mln zł (z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 2).

Termin składania ofert:
moduł 1 – do dnia 1 lutego 2016 r.
moduł 2 – do dnia 12 stycznia 2016 r.
moduł 3 – do dnia 1 lutego 2016 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

PUBLIKACJA: Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych we współpracy z Departamentem Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wydał publikację „Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych”.

okladkaPublikacja ma pomóc w praktycznym planowaniu i wdrażaniu zasad współpracy samorządów lokalnych ze spółdzielniami socjalnymi i innymi podmiotami ekonomii społecznej w realizacji usług na rzecz wspólnot lokalnych. Wydawnictwo oparte jest na, przyjętych w dn. 5 sierpnia 2015 roku, rekomendacjach Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Znaczenie i oddziaływanie tego dokumentu dotyczy także innych podmiotów ekonomii społecznej oraz organizacji pozarządowych działających lokalnie. Dokument, wskazuje metodycznie i merytorycznie ramy współpracy, które w publikacji rozwinięto i oparto na przykładach oraz przydatnych dokumentach.

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej wpisują się w koncepcję i tworzenie społecznie odpowiedzialnego terytorium, co wiąże się także ze świadomą polityką aktywizacji społeczno-zawodowej oraz zwiększaniem dostępności usług użyteczności publicznej. Dzięki współpracy samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej, w tym ze spółdzielniami socjalnymi, możliwe jest lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów oraz wzmacnianie konkurencyjności miejscowej gospodarki.
Publikacja w wersji papierowej trafi, w listopadzie 2015 r., do wszystkich samorządów gminnych i powiatowych w kraju, akredytowanych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, urzędów pracy.

Pobierz publikację „Spółdzielnie socjalne na rzecz społeczności samorządowych” w formacie PDF, EPUB lub MOBI.

Można ją także znaleźć na portalu isssu.com

Spotkanie: Spółdzielnie socjalne na rzecz społeczności lokalnych

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

oraz

STOWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

zapraszają na konferencję i spotkanie

SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

26 – 27 listopada 2015 r. w Poznaniu

Konferencja i spotkanie poświęcone są omówieniu rekomendacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczących współpracy samorządów lokalnych ze spółdzielniami socjalnymi oraz dyskusji nad modelami działalności spółdzielni socjalnych pod kątem osób zaangażowanych w ich funkcjonowanie.

Pierwszego dnia wydarzenia odbędzie się prezentacja rekomendacji oraz panele dyskusyjne, w których zaprezentują się spółdzielnie bazujące na wypracowanych modelach działania.

W dn. 26 listopada w konferencji będą uczestniczyć wspólnie przedstawiciele samorządów lokalnych oraz spółdzielcy. Liczymy na rozmowy, dyskusje i praktyczną wymianę doświadczeń
w zakresie współpracy samorządów i podmiotów ekonomii społecznej.

Pod koniec dnia spółdzielcy uczestniczący w spotkaniu będą mieli okazję spotkać się z przedstawicielami:

 • Spółdzielni Socjalnej STARA ŁUBIANKA prowadzącej kantynę w Urzędzie Marszałkowskim – porozmawiamy o pomyśle na ich działalność i ofercie związanej nie tylko z branżą gastronomiczną,
 • Spółdzielni Socjalnej DOBRA, która całkiem niedawno uruchomiła kawiarnię, w której pracują osoby z niepełnosprawnością intelektualną – sprawdzimy jak sobie radzą!
 • Spółdzielni Socjalnej RUCHOMOŚCI, która prowadzi miejsce spotkań – klubokawiarnię Zemsta na ulicy Aleksandra Fredry.
  Drugiego dnia w spółdzielczym gronie porozmawiamy o tym jak nawiązywać i rozwijać współpracę z samorządami lokalnymi, na co zwracać uwagę w budowaniu trwałych relacji bazujących na ofercie biznesowej jaką mają spółdzielnie. Liczymy także na żywą dyskusję na temat modeli spółdzielni socjalnych – czy są one potrzebne?, czy z nich chętnie korzystamy?, czy czerpiemy i uczymy się z doświadczeń innych?

Spotkanie w Poznaniu jest ostatnim w tym roku – jest to więc okazja do zacieśniania kontaktów i zobaczenia jak radzą sobie inni spółdzielcy.

 • Rekrutacja na spotkanie trwa do poniedziałku – 23 listopada 2015 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny – zapewniamy nocleg (w pokojach 2 os.) oraz wyżywienie i materiały. Nie zwracamy kosztów dojazdu na spotkanie.

Spotkanie odbywa się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, sala sesyjna.

W razie pytań prosimy o kontakt: spotkania(at)ozrss.pl

Zaproszenie na spotkanie .pdf

Weź udział: Trwają konsultacje Lokalnych Strategii Rozwoju

Podczas VII Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej rozmawialiśmy m.in. na temat zielonych miejsc pracy oraz nawiązywania współpracy z Lokalnymi Grupami Działania (LGD).

Nawiązując do panelu dyskusyjnego na ten temat przypominamy o konsultacjach Lokalnych Strategii Rozwoju na terenie Lokalnych Grup Działania. Jednym z celów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest: zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Jako podmioty ekonomii społecznej powinniśmy znaleźć tam swoje miejsce i wpływać na kierunki polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Jeśli nie wiecie do jakiej Lokalnej Grupy Działania należy Wasza miejscowość (gmina) możecie to sprawdzić w następujących miejscach:

Zarząd OZRSS

Walny Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych

Zarząd OZRSS zwołuje Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, który odbędzie się Warszawa, Hotel BOSS, ul. Żwanowiecka 20 w dniu 5 listopada 2015 r. o godz.18.30. W przypadku braku wymaganej ilości delegatów do odbycia zjazdu, zwołuje się odbycie zjazdu w 2 terminie, tego samego dnia o godz. 18.45.

Proponowany porządek obrad Zjazdu.

1. Otwarcie Zjazdu Delegatów.
2. Wybór Prezydium Zjazdu Delegatów – Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zjazdu Delegatów oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności za okres do 05.11.2015 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności za okres do 5.11.2015 r.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami i wolne wnioski.
9. Przyjęcie wniosków i podjęcie uchwał w sprawie:
• zatwierdzenie sprawozdania Zarządu,
• zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
• udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
• kierunków rozwoju i programu działalności OZRSS na kolejny rok,
• wniosków zgłoszonych w toku dyskusji.
10. Odczytanie i przyjęcie protokołów Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
11. Zamknięcie obrad Zjazdu Delegatów.