Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych 2019

Spółdzielcy i Spółdzielczynie! 

Bardzo liczmy na Wasz liczny udział. Pamiętajmy to nasze najważniejsze spotkanie spółdzielcze w roku. Mamy tu okazję porozmawiać o naszych sprawach, w gronie samych zainteresowanych. Jeśli chcesz by zmieniała się rzeczywistość, prawo, instrumenty finansowe – to nie ma lepszego miejsca na zgłoszenie swoich propozycji. Będziemy ponadto dyskutować o kwestiach branżowych – usługach społecznych, gastronomii, turystyce, gospodarce obiegu zamkniętego i wielu innych sprawach.

 • Udział w Forum jest odpłatny (spółdzielcy zrzeszeni w OZRSS – 100 zł, pozostali – 150 zł), chcemy bowiem dostarczyć Wam jak materiałów i produktów niezbędnych w działaniach spółdzielczych. Nr konta do dokonywania wpłat za uczestnictwo w Forum: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych; Warszawski Bank Spółdzielczy – Nr 54 80150004 0192 9230 2002 0001, tytuł wpłaty: „Forum 2019 – imię i nazwisko osoby zgłoszonej do udziału w Forum„.

Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny, nocleg (pokoje 2-osobowe) oraz pełne wyżywienie.

Zgłoś się jak najszybciej ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Preferujemy udział nie więcej niż dwóch osób z jednej spółdzielni.

W sprawach dotyczących Forum można kontaktować się mailowo: k.plowiec(@)ozrss.pl

Do zobaczenia na Forum!

Zarząd i Rada Nadzorcza OZRSS

Wspólne pismo spółdzielców do KKRES w sprawie roli spółdzielni pracowniczych w rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej

spoldzielczosc326x200

W dniu 17 czerwca br. przedstawiciele Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, spółdzielni rzemieślniczych Związku Rzemiosła Polskiego, Stowarzyszenia Kooperatywa Spożyców „Dobrze”, Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej skierowały do Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej pismo w sprawie roli społdzielczosci w rozwoju ekonomii społecznej.

Zdaniem sygnatariuszy: „Spółdzielczość pracownicza i społeczna łączy w sobie działania w obszarze aktywności zawodowej i zatrudnienia, z działaniami o charakterze społecznym. Co więcej stanowi ona najlepszy przykład partycypacji i udziału pracowników we współzarządzaniu swoimi zakładami.
Spółdzielnie pracownicze i społeczne to blisko 2 tysiące podmiotów, zatrudniających blisko 40 tys. osób, w tym ponad jedna trzecia, to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, z którymi prowadzone są działania w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej. Z uwagi na swoje partycypacyjne i reintegracyjne podejście, spółdzielczość pracownicza i społeczna powinna stać się trwałym fundamentem polskiego sektora ekonomii społecznej”.

Wnioskodawcy skierowali do KKRES, MRPiPS i MIiR następujące postulaty:

 • uwzględnienie w definicji przedsiębiorstwa społecznego w zakresie zakazu prywatyzowania zysku, o wskazanie wyjątku w przypadkach określonych art. 183 ustawy – Prawo spółdzielcze (nakazującą przekazywanie części nadwyżki na wynagrodzenia pracownicze), co w znaczący sposób zwiększy możliwość rozwoju przedsiębiorstw społecznych;
 • wprowadzenie zmian prawnych umożliwiających uznanie spółdzielni, które statutowo nie dzielą zysku pomiędzy pracowników i udziałowców jako podmiotów mogących prowadzić działalność w sferze pożytku publicznego, na podobnych zasadach jak obecnie spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • jak najszybsze przyjęcie regulacji prawnych odnoszących się do sektora ekonomii społecznej i solidarnej. Regulacje te powinny również uwzględnić specyfikę sektora spółdzielczego, jako istotnego elementu polskiej przedsiębiorczości społecznej;
 • promowanie zmian podatkowych preferujących kumulację kapitału w podmiotach będących własnością pracowników;
 • wprowadzenie możliwości finansowania ze środków europejskich działań o charakterze reintegracyjnym, które w obecnej sytuacji zmniejszają konkurencyjność spółdzielni pracowniczych i społecznych;
 • wypracowanie możliwości finansowania działań o charakterze restrukturyzacyjnym, dla spółdzielni znajdujących się w trudniejszej sytuacji, umożliwiając ratowanie miejsc pracy i przedsiębiorstw społecznych, co w znaczący sposób przyczyni się do wzmocnienia przedsiębiorczości społecznej; wprowadzenie możliwości rozwoju kooperatyw spożywców jako nowej formy organizowania się mieszkańców wspólnot lokalnych, spółdzielni energetycznych działających na rzecz odnawialnych źródeł energii;
 • znaczącej poprawy wsparcia rozwojowego spółdzielczości uczniowskiej przygotowującej młodzież do przedsiębiorczości i wspólnotowego działania, oraz działań edukacyjnych promujących samoorganizację i współpracę;
 • promowanie rozwoju organizacji o charakterze członkowskim (spółdzielni, kooperatyw i stowarzyszeń), angażujących obywateli – i tworzących miejsca pracy – na obszarach marginalizowanych, w miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze, oraz obszarach rewitalizowanych.
  Uważamy również, że jednym z działań, które należy uznać za priorytetowe jest przywrócenie rangi spółdzielczego etosu pracy opartego o polskie tradycje i wartości spółdzielcze. Jesteśmy przekonani, że solidarne społeczeństwo, to również silne spółdzielnie zrzeszające mieszkańców, które w duchu wspólnotowości i kooperacji mogą zmieniać obraz Polski na lepsze.
 • Ponadto podkreślono, że „że jednym z działań, które należy uznać za priorytetowe jest przywrócenie rangi spółdzielczego etosu pracy opartego o polskie tradycje i wartości spółdzielcze. Jesteśmy przekonani, że solidarne społeczeństwo, to również silne spółdzielnie zrzeszające mieszkańców, które w duchu wspólnotowości i kooperacji mogą zmieniać obraz Polski na lepsze.”

  Poniżej zamieszczamy pełny tekst stanowiska: Pismospoldzielcow

  Nowy komentarz do ustawy o spółdzielniach socjalnych

  komentUkazał się nowy komentarz do ustawy o spółdzielniach socjalnych ma na celu omówienie i wyjaśnienie przepisów ustawy o spółdzielniach socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej pojawiających się pytań i wątpliwości. Jest to kolejne, uzupełnione wydanie, uwzględniajęce zarówno zmiany w samej ustawie, jak i ustawach towarzyszących oraz orzecznictwie sądowym. Zakres niniejszego komentarza obejmuje zmiany przepisów jakie zostały wprowadzone podczas ostatniej nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych, która weszła w życie w marcu 2018 r. Przeprowadzona przez rząd nowelizacja poszerzyła m.in. katalog instrumentów wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Pracy, z których korzystają spółdzielnie socjalne.

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z III wydaniem komentarza do ustawy o spółdzielniach socjalnych. Tekst komentarza dostępny jest tutaj: Komentarz_do_ustawy_o_spoldzielniach_socjalnych

  List do polskich Posłanek i Posłów do Parlamentu Europejskiego w sprawie miejsca ekonomii społecznej w rozporządzeniu EFS+

  logo-pe-be
  Od 5 do 25 stycznia 2019 OZRSS zorganizował zbiórkę podpisów pod listem do polskich Posłanek i Posłów do Parlamentu Europejskiego w sprawie miejsca ekonomii społecznej w rozporządzeniu EFS+. Chcieliśmy przekonać eurodeputowanych, że ekonomisa społeczna powinna stać osię odrębnym działąniem w ramach finansowania europejskiego. Pod listem podpisało się 110 organizacji ogólnokrajowych, regionalnych, lokalnych oraz spółdzielni socjalnych. Wszystkim, którzy zechcieli podpisać dziękujemy. Pamiętajmy, że jeśli chcemy zmieniać rzeczywistość, to wiele zależy od naszej aktywności i zwykłej solidarności. Będziemy na bieżąco informować o dalszych działaniach w tej sprawie. A musimy pamięteć, dziś decyduje się bardzo wiele, w kwestiach któe będą się działy do 2030 roku.
  Poniżej list do eurodeputowanych z podpisami organizacji:

  Poniżej list który został skierowany do eurodeputowanych ListdoPE

  Zbieramy podpisy: List w sprawie miejsca ekonomii społecznej w Rozporządzeniu EFS+

  Właśnie w tej chwili decydują się losy ekonomii społecznej w przyszłej perspektywie finansowej UE 2021 – 2027. Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych rozpoczął akcję zbierania podpisów do polskich Posłanek i Posłów do Parlamentu Europejskiego w sprawie miejsca ekonomii społecznej w Europejskim Funduszu Społecznym Plus.

  Podpisz list!

  W Parlamencie Europejskim procedowany jest Wniosek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) COM (2018) 382 final. Projekt zawiera niepokojące z punktu widzenia polskiego sektora społecznego zapisy odnoszące się do gospodarki społecznej i przedsiębiorstwa społecznego.

  Zachęcamy organizacje pozarządowe, federacje, związki działające na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej, jak i same podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, do podpisania petycji, którą wyślemy do polskich Posłanek i Posłów do Parlamentu Europejskiego.

  • Pełna treść petycji wraz z możliwością złożenia podpisu dostępna jest TUTAJ.

  Podpisy zbieramy do 25 stycznia 2019 r.

  Spółdzielnie budują lepszy świat – relacja z IX Ogólnopolskiego Forum Spółdzielni Socjalnych

  W dniach 8-9 listopada 2018 r. w Warszawie odbyło się IX Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych z udziałem ponad stu spółdzielców i zaproszonych gości. Pierwszego dnia realizowany był w formie spotkań plenarnych.

  minister Bojanowska

  minister Bojanowska

  Jako pierwsza zabrała głos goszcząca na forum podsekretarz stanu w MRPiPS Elżbieta Bojanowska. Pani minister podkreśliła, że takie działania Ministerstwa jak nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych czy ustalenie – korzystnych dla wszystkich przedsiębiorstw społecznych – priorytetów Krajowego Funduszu Szkoleniowego mają na celu uwolnienie potencjału spółdzielni. Pani Minister zaznaczyła też, że głos spółdzielni jest ważny dla Ministerstwa w dyskusji o nowej perspektywie finansowej.

  Wyzwania na przyszłość

  Następnie głos zabrał prezes Zarządu OZRSS Cezary Miżejewski, który z jednej strony przypomniał idee i tradycje spółdzielcze, w tym powołanie 7 listopada 1918 w Tymczasowym Rządzie Ludowym Republiki Polskiej ministerstwa kooperacji, z drugiej zaś omówił stan bieżący obecnie funkcjonujących spółdzielni, oraz wyzwania na przyszłość dla całej spółdzielczości socjalnej. Wyzwania zostały podzielone na wyzwania o charakterze: politycznym, finansowym i organizacyjnym. Niektóre wyzwania zostały rozwinięte w poszczególnych panelach i warsztatach. Na przykład: kwestia systemu wsparcia, budowy konsorcjów, czy też działań spółdzielni w sferze pożytku publicznego. Niektóre kwestie znalazły oddźwięk już bezpośrednio na sali. W przypadku niedopuszczania spółdzielni socjalnych do ministerialnego programu „Bezdomność”, została złożona deklaracja przez Panią Minister Bojanowską o zmianie tego zapisu.

  Nagrody Spółdzielcze

  W drugiej części rozpoczęto od miłej uroczystości. Nagrody Przyjaciela spółdzielczości socjalnej otrzymali w tym roku:

  Ponadto na 10 lecie powstania Związku uhonorowano działających w Związku od początku dotychczasowych prezesów Jacka ImiołęMarcina Juszczyka, wiceprezes Anetę Englot oraz wieloletniego przewodniczącego Rady Nadzorczej Jerzego Lamprechta.

  System wsparcia dla spółdzielni socjalnych

  Kolejnym panelem prowadzonym przez Piotra Stronkowskiego była kwestia systemu wsparcia. W panelu wzięli Jarek Pilecki z Arte Spółdzielni Socjalnej z Bielawy Piotr Stobniak ze spółdzielni socjalnej Negocjator z Liksajn (znana z Pijalni Ziół oraz Mazurskich Słoików), Urszula Błaziak ze spółdzielni socjalnej Proedus z Chełma, prowadzącą klub malucha „Bajkowy Ogród”, Waldemar Hyla ze spółdzielni socjalnej „Poznanianka” z Poznania, oraz Małgorzata Dębecka z warszawskiej spółdzielni socjalnej „Pogłos” prowadzącej klub muzyczny w Warszawie. Dyskusja z udziałem całej sali była burzliwa ale bardzo konstruktywnie przełożyła się na warsztaty następnego dnia.

  Panel dotyczący systemu wsparcia

  Panel dotyczący systemu wsparcia

  Możliwości wsparcia finansowego

  Kolejnym panelem byłą dyskusja „W poszukiwaniu możliwości finansowych (od beneficjenta, poprzez dostarczyciela usług, do partnera merytorycznego projektów systemowych) – moderowany przez Karolinę Cyran-Juraszek.
  W panelu wzięli udział Zbigniew Prałat jako reprezentant OWES z Konina, przedstawiający formy wsparcia bezzwrotnego (dotacje i wsparcie pomostowe), Teresa Zagrodzka z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, przedstawiająca możliwości pożyczkowo-poręczeniowe, Krzysztof Pilecki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, przedstawiający możliwości spółdzielni jako podwykonawcy projektów EFS. Ponadto wystąpili Bartek Kostecki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Instytucji Pośredniczącej RPO województwa podkarpackiego, EFS, pokazujący możliwości spółdzielni w różnych projektach w Regionalnych Programach Operacyjnych, oraz Jakub Schimanek z Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS, przedstawiający możliwości programu POWER. Panel skatalogował rożne możliwości finansowania działań o charakterze społecznym i gospodarczym.
  Sala1

  Konsorcja spółdzielcze

  Ostatnim panelem był prowadzony przez Paulinę Ograbisz ze Spółdzielni Socjalnej PANATO z Wrocławia „Konsorcja spółdzielcze – jak wykorzystać możliwości ustawowe i rynkowe”. Przedstawione zostały dotychczasowe doświadczenia Panato w tworzeniu konsorcjów, oraz ukazanie procesu tworzenia i funkcjonowania konsorcjów jako nowej możliwości, która pojawiła się wraz z nowelizacją ustawy w grudniu 2017 roku.

  Walne zebranie OZRSS

  Już po zakończeniu pierwszego dnia forum odbyło się Wlane Zebranie OZRSS, które skwitowało pozytywnie dotychczasowe władze: Zarząd i Radę Nadzorczą. Wybrano nowy skład Rady Nadzorczej na dwuletnią kadencję w składzie:

   • Jerzy Lamprecht (Spółdzielnia Socjalna Wwwpromotion z Wrocławia) – przewodniczący;
   • Damian Staniszewski (Spółdzielnia Socjalna „Kreatywni” z Bydgoszczy) – wiceprzewodniczący;
   • Mariusz Tywoniuk (Spółdzielnia Socjalna ESTRO z Rzeszowa) – sekretarz;
   • Izabela Brywczyńska (Spółdzielnia Socjalna Bydgoszczanka z Bydgoszczy) – członek;
   • Marcin Juszczyk – PROFES Spółdzielnia Socjalna z Kluczborka;
   • Bartosz Łowczynowski – Spółdzielnia Socjalna Poznanianka z Poznania;
   • Adam Polak – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Gorliczanin” z Gorlic.

  Rada wyłoniła nowy Zarząd w składzie:

   • Cezary Miżejewski (Prezes) – Spółdzielnia Socjalna „Opoka” – Klucze;
   • Aneta Englot (Zastępca Prezesa) – Spółdzielnia Socjalna „Konar” z Tarnobrzega;
   • Zbigniew Prałat (członek) – Spółdzielnia Socjalna „Herakles” z Poznania.

  10lat
  Zarząd wyłoni ponadto pełnomocnika lub pełnomocników wspierających go w działaniach.
  Ponadto Zjazd dokonał zmian w statucie podnosząc wysokość wpisowego do 200 zł, zaś składki do 300 zł. z jednoczesnym przeznaczeniem tych wpłat na fundusz wzajemnościowy, finansujących działania dla członków Związku.

  Warsztaty

  Drugiego dnia w ramach forum zorganizowano dwie tury warsztatów (tak aby jak największa ilość osób mogła wziąć w więcej niż jednym warsztacie).
  Pierwszy warsztat „Jaki powinien być system wsparcia dla spółdzielni socjalnych, aby zaspakajał potrzeby przedsiębiorstw społecznych? Rekomendacje dla OWES” – moderowany przez Piotra Stronkowskiego. W ramach warsztatu postawiono zadanie wypracować koncepcję niezbędnych zmian oczekiwanych przez spółdzielnie w działaniach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wnioski wypracowane w tym warsztacie zostało przekazane w formie pisemnej ministerstwu oraz OWES-om.
  Drugi warsztat dotyczył standardów formalno – prawnych w dobrze funkcjonującej spółdzielni socjalnej. Warsztat ten moderowali Rafał PłoskiAneta Englot. Jak zwykle się okazało, że z pozoru nieciekawe kwestie przyciągnęły całkiem spore grono, zwłaszcza w kontekście różnych urzędowych wymagań i obowiązków.
  Trzeci warsztat „Co słychać w pożytku publicznym – nowe konkursy w świetle aktualnych przepisów prawa” moderowany był przez Karolinę Cyran-JuraszekAgnieszkę Deję. W ramach warsztatów mówiono o działalności pożytku publicznego przez spółdzielnie socjalne, a także przedstawiono możliwości aplikowania przez spółdzielnie socjalne w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2019. Przedstawicielki OZRSS zadeklarowały możliwość konsultowania przez Związek projektów składanych przez spółdzielnie.

  Zobowiązania na rok 2019

  Ostatnim punktem było podsumowanie efektów paneli i warsztatów w trakcie forum oraz zapowiedzianych działań w roku 2019. Dotyczą one zarówno działań o charakterze rzeczniczym, jak również budowy profesjonalnego i systemowego programu członkowskiego, służącemu członkom OZRSS. O tym czy te zamierzenia się udały, dowiemy się na kolejnym forum spółdzielni socjalnych w 2019 roku.

  W trakcie forum możliwa była konsultacja prawna, lustracyjna lub w zakresie pozyczek przygotowana przez TISE.

  Informujemy, że materiały z Forum będą do pobrania poniżej. Listę materiałów będziemy stopniowo uzupełniać.

  Przed nami kolejne Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych!

  IX FORUM SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

  10 lat OZRSS

  8 – 9 listopada 2018 r., Warszawa

  Hotel FORT – Centrum Konferencyjno-Hotelowe, ul. Modlińska 310/312

   W ramach Forum omówimy obecną sytuację spółdzielczości, różnorodnych możliwości finansowania działalności spółdzielni. Przybliżymy kwestie związane z rynkową szansą jaką dają konsorcja spółdzielcze (nowość w prawie spółdzielczym).

  Nie zabraknie tematów zogniskowanych wokół systemu wsparcia ekonomii społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej – przyjrzymy się możliwościom korzystania przez spółdzielnie ze wsparcia OWES. Tym samym zapowiadamy debatę na ten temat z przedstawicielami spółdzielni.

  Odbędą się także dwie tury warsztatów zogniskowanych wokół jednych z najciekawszych i gorących tematów:

  • I. Jaki powinien być system wsparcia dla spółdzielni socjalnych, aby zaspakajał potrzeby przedsiębiorstw społecznych? Rekomendacje dla OWES
  • II. Standardy formalno-prawne w dobrze funkcjonującej spółdzielni socjalnej
  • III. Co słychać w pożytku publicznym – nowe konkursy w świetle aktualnych przepisów prawa.

  Wręczymy także nagrody „Przyjaciel Spółdzielczości”. Podczas Forum czynne będą punkty informacyjne w zakresie: porad prawnych, lustracji, pożyczek dedykowanych przedsiębiorstwom społecznym.

  Udział w Forum jest odpłatny – przeprowadzenie Forum jest możliwe dzięki partycypacji Uczestników w kosztach jego organizacji:

  • 100 zł od przedstawiciela spółdzielni należącej do OZRSS,
  • 150 zł od pozostałych spółdzielców,
  • 200 zł od innych uczestników Forum.

  Opłata jest stała, niezależnie od tego czy dana osoba zamierza uczestniczyć w całości Forum czy tylko w części.

  Wpłaty należy dokonywać bezpośrednio po zgłoszeniu się (poprzez formularz on-line) na konto Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych:

  • Warszawski Bank Spółdzielczy, Nr 54 80150004 0192 9230 2002 0001    z dopiskiem: Forum 2018, nazwisko uczestnika i nazwa spółdzielni/instytucji.

  ZGŁOSZENIA dotyczące udziału w Forum Spółdzielni Socjalnych zbierane są poprzez formularz on-line do dnia 31.10.2018 (bądź do wyczerpania limitu zgłoszeń).

  Po wysłaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo automatycznie informację z potwierdzeniem udziału oraz numer konta do dokonania wpłaty.

  W sprawach organizacyjnych związanych z Forum można się kontaktować się z:

  Aktualny Program IX OFSS (. pdf).

  Informacje dotyczące dojazdu do Hotelu FORT gdzie odbywa się Forum można znaleźć za pośrednictwem strony: www.jakdojade.pl (link do bezpośredniego opisu trasy – dojazdu komunikacją miejską w Warszawie: https://goo.gl/W1V8Za).

  Konkurs – Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

  znak_jakosci_ekonomii_spolecznej_i_solidarnej
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  zaprasza
  spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz podmioty ekonomii społecznej korzystające ze zwrotnego wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
  do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu
  Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018
  Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. Uroczyste wręczenie nagród i prezentacja laureatów podczas dużego, ogólnopolskiego wydarzenia, będzie stanowić doskonałą okazję dla podmiotów ekonomii społecznej do promocji swojej działalności.

  1. Kategorie konkursowe
  W ramach pierwszej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w dwóch kategoriach:
  a) Kategoria I. Spółdzielnia socjalna osób fizycznych;
  b) Kategoria II. Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zapraszamy wszystkie spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz podmioty ekonomii społecznej, które zrealizowały przedsięwzięcie sfinansowane ze środków zwrotnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do przesłania zgłoszenia.
  W Konkursie startować mogą wyłącznie podmioty, posiadające osobowość prawną, które prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i zamknęły jeden pełny rok obrotowy. Dodatkowo, podmioty startujące w Kategorii II nie mogą zalegać ze spłatą zobowiązania, przy pomocy którego zrealizowały przedsięwzięcie.

  2. Nagrody
  Dla laureatów Konkursu w obydwu kategoriach w edycji 2018 przewidziano następujące nagrody:
  a) za zajęcie 1 – 3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł
  b) za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł
  W ramach puli przewidzianej dla danego pakietu laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania usług, dostosowanych do potrzeb certyfikowanych podmiotów. Mogą to być szkolenia lub doradztwo, ale także m.in. usługi prawne lub księgowe.

  3. Zgłoszenia
  Wszystkich zainteresowanych udziałem zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego razem z ewentualnymi załącznikami i przesłania go:
  w formie plików edytowalnych oraz skanów na adres poczty elektronicznej znakijakosci2018@mrpips.gov.pl z podaniem nazwy aplikującego podmiotu w tytule e-maila w formie papierowych, podpisanych dokumentów na adres:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  Nabór wniosków trwa do 12 września 2018 r.

  Szczegóły, formularze zgłoszeniowe i regulamin konkursu dostępne są pod adresem Ogłoszenie konkursowe

  Materiały do zmian statutowych po 31 marca 2018

  Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami przedstawiamy Procedurę i zakres zmian statutu spółdzielni socjalnej wraz z propozycją nowych zapisów, w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2017 o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2494) wraz z przykładowymi dokumentami, oraz przykładowy statut spółdzielni wraz komentarzami odnoszącymi się do niezbędnych zmian statutowych.

  Niniejszy materiał został przygotowany z siostrzanym Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych. Głónymi autorami orpacowania są Zbigniew Prałat i Marek Gruchalski, i jest również efektem spółdzielczego spotkania w Licheniu Starym.

  Lichen

   

   

   

   

   

   

   

   

  PROCEDURA ZMIAN STATUTU SPS_End
  PROPOZYCJA STATUTU SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ PO ZMIANIE USTAWY KWIECIEŃ 2018 ROKU (1)