Badanie przedsiębiorstw społecznych w kontekście kryzysu

Informujemy, że sieć 37 Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przy współpracy Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych przeprowadził na potrzeby dyskusji o organizowaniu wsparcia krótkie badanie obejmujące blisko połowę aktywnych przedsiębiorstw społecznych w tym spółdzielni socjalnych. Poniżej prezentujemy list Przemysława Piechockiego II Wiceprzewodniczący Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej skierowanego do ministerstw Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz członków Krajowego komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

indeksSzanowni Państwo,
Członkowie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Pozwalamy sobie przekazać wstępne ogólnopolskie badanie w kontekście kryzysu przedsiębiorstw społecznych (PS), wywołanym epidemią wirusa SARS-CoV-2 przeprowadzone na początku kwietnia br. Badanie objęło swoim zasięgiem 569 – czyli ponad połowę – funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych z 38 branż, obejmując jednocześnie blisko 90% terenu Polski.

Oczywiście w dość szybkim czasie nie udało się dotrzeć do wielu przedsiębiorstw społecznych, jednak jesteśmy przekonani, że jest to bardzo istotna próba pokazująca całość problemu. Z natury rzeczy badanie miało charakter podstawowy, odnoszący się do najważniejszych problemów sektora ekonomii społecznej i solidarnej w obecnym okresie.

Badanie przeprowadzone zostało przez Sieć 37 Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej wysokiej jakości. Wspólne działanie wielu podmiotów wspierających ekonomię społeczną pokazuje na możliwości dalszych działań nie tylko badawczych, ale organizujących kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

Jesteśmy przekonani, że przytoczone w raporcie informacje przyczynią się do zaplanowania i realizowania dobrze adresowanej polityki publicznej, również w kontekście ekonomii społecznej i solidarnej. Szczegóły tych działań przekazaliśmy w pismach z dnia 20 marca br.

Jesteśmy gotowi do dalszej współpracy i działań, które władze publiczne uznają za priorytetowe i istotne, co jednak nie zmienia faktu, że prowadzimy również samodzielnie działania zarówno o charakterze ratowniczym jak i perspektywicznym na rzecz ekonomii społecznej i solidarnej.

Z poważaniem w imieniu twórców raportu i realizatorów wsparcia

Przemysław Piechocki
II Wiceprzewodniczący Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Raport dostępny jest tutaj BADANIE PS OGÓLNOPOLSKIE OWES – KORONAWIRUS

Poradnik o Tarczy Antykryzysowej dla spółdzielni socjalnych

martin-sanchez-Tzoe6VCvQYg-unsplashStowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania, we współpracy z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych, przygotowało szczegółowy poradnik, w którym można znaleźć informacje na temat uprawnień z jakich mogą skorzystać przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej w ramach rozwiązań przyjętych w pakiecie antykryzysowym.

Warto podkreślić, że w poradniku znajdują się nie tylko informacje na temat dostępnego wsparcia, ale również szczególowe wskazówki na temat tego, w jaki sposób to wsparcie uzyskać.

Pismo do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie działań antykryzysowych na rzecz spółdzielni

razem
W dniu 20 marca 2020 r. do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej zostało skierowane pismo 30 organizacji społecznych, w tym OZRSS, zawierajace konkretne propozycje zmian Wytycznych CT9 wspierających przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne w obecnej sytuacji kryzysowej spowodowanej epidemią koronawirusa.

Apelujemy do wszystkich spółdzielni socjalnych o skierowanie do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej maila wspierającego zaproponowane zmiany w systemie wsparcia przedsiębiorstw społecznych:

 • sekretariatMJarosinskiej@mfipr.gov.pl
 • kancelaria@mfipr.gov.pl
 • sekretariatDZF@mfipr.gov.pl
 • ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl
 • Napiszcie, że popieracie zmiany do Wytycznych CT9 (Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020) zgłoszone przez organizacje społeczne dotyczące ratunku spółdzielni socjalnych przed upadkiem.

  Link do pisma: PISMO-DO-MINISTER-FUNDUSZY-20-MARCA-2020-ROKU

  Konkurs MRPiPS w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów, m.in. w obszarze włączenia podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych (Priorytet III).

  Uprawnionymi do składania ofert są podmioty prowadzące PZS. Oferty można składać do dnia 2 marca 2020 r.

  Możliwa jest realizacja projektów rocznych. Projekty muszą rozpocząć się w 2020 r. (wydatki będą uznawane za kwalifikowalne najwcześniej od dnia 1 marca 2020 r.) oraz zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2020 r.

  Więcej informacji – w tym: Regulamin konkursu, wzór oferty dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Konferencja otwierająca program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

  Fundacja Batorego zaprasza przedstawicieli i przedstawicielki organizacji społecznych oraz spółdzielni socjalnych na konferencję otwierającą program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, która  odbywać się będzie się w Warszawie:

  8 stycznia 2020 w Domu Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy”, ul. Bracka 25

  i

  9 stycznia 2020 – w sali konferencyjnej im. Jerzego Turowicza w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego, Sapieżyńska 10a.

  Pierwszy dzień (środa, 8 stycznia) poświęcony będzie prezentacji programu, obszarów wsparcia i zasad ubiegania się o dotacje.

  Drugiego dnia (czwartek, 9 stycznia)  organizujemy warsztaty sieciujące dla polskich, norweskich i islandzkich organizacji działających w podobnych obszarach, które chciałyby realizować projekty partnerskie.  Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim. Posłużą nawiązaniu kontaktów, wypracowaniu założeń projektów partnerskich oraz omówieniu zasad ubiegania się o ich finansowanie.

  Formularz zgłoszeniowy  

  Program konferencji  

  Zgłoszenia można przesyłać do 31 grudnia 2019. Potwierdzenie udziału w konferencji prześlemy do 3 stycznia 2020.

  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie jednej osoby z jednej organizacji. Zachęcamy do jak najwcześniejszej rejestracji!

  Zdajemy sobie sprawę, że koszty związane z dojazdem mogą stanowić realną barierę i uniemożliwić wzięcie udziału w wydarzeniu. Dysponujemy pewną (niestety ograniczoną) pulą środków przeznaczonych na pokrycie kosztów dojazdu i noclegu uczestników i uczestniczek spoza Warszawy. Jeśli mają Państwo możliwość pokrycia tych kosztów samodzielnie, bardzo o to prosimy – dzięki temu będziemy mogli ułatwić przyjazd na konferencję tym, dla których takie wsparcie jest konieczne.

  Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. W swoim działaniu Fundusz kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanym w Traktacie Europejskim: poszanowaniem godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa, a także poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

  Operatorem Funduszu Krajowego jest konsorcjum złożone z trzech organizacji: Fundacji im. Stefana Batorego (lider), Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.

  Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych 2019

  Spółdzielcy i Spółdzielczynie! 

  Bardzo liczmy na Wasz liczny udział. Pamiętajmy to nasze najważniejsze spotkanie spółdzielcze w roku. Mamy tu okazję porozmawiać o naszych sprawach, w gronie samych zainteresowanych. Jeśli chcesz by zmieniała się rzeczywistość, prawo, instrumenty finansowe – to nie ma lepszego miejsca na zgłoszenie swoich propozycji. Będziemy ponadto dyskutować o kwestiach branżowych – usługach społecznych, gastronomii, turystyce, gospodarce obiegu zamkniętego i wielu innych sprawach.

  • Udział w Forum jest odpłatny (spółdzielcy zrzeszeni w OZRSS – 100 zł, pozostali – 150 zł), chcemy bowiem dostarczyć Wam jak materiałów i produktów niezbędnych w działaniach spółdzielczych. Nr konta do dokonywania wpłat za uczestnictwo w Forum: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych; Warszawski Bank Spółdzielczy – Nr 54 80150004 0192 9230 2002 0001, tytuł wpłaty: „Forum 2019 – imię i nazwisko osoby zgłoszonej do udziału w Forum„.

  Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny, nocleg (pokoje 2-osobowe) oraz pełne wyżywienie.

  Zgłoś się jak najszybciej ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Preferujemy udział nie więcej niż dwóch osób z jednej spółdzielni.

  W sprawach dotyczących Forum można kontaktować się mailowo: k.plowiec(@)ozrss.pl

  Do zobaczenia na Forum!

  Zarząd i Rada Nadzorcza OZRSS

  Wspólne pismo spółdzielców do KKRES w sprawie roli spółdzielni pracowniczych w rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej

  spoldzielczosc326x200

  W dniu 17 czerwca br. przedstawiciele Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, spółdzielni rzemieślniczych Związku Rzemiosła Polskiego, Stowarzyszenia Kooperatywa Spożyców „Dobrze”, Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej skierowały do Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej pismo w sprawie roli społdzielczosci w rozwoju ekonomii społecznej.

  Zdaniem sygnatariuszy: „Spółdzielczość pracownicza i społeczna łączy w sobie działania w obszarze aktywności zawodowej i zatrudnienia, z działaniami o charakterze społecznym. Co więcej stanowi ona najlepszy przykład partycypacji i udziału pracowników we współzarządzaniu swoimi zakładami.
  Spółdzielnie pracownicze i społeczne to blisko 2 tysiące podmiotów, zatrudniających blisko 40 tys. osób, w tym ponad jedna trzecia, to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, z którymi prowadzone są działania w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej. Z uwagi na swoje partycypacyjne i reintegracyjne podejście, spółdzielczość pracownicza i społeczna powinna stać się trwałym fundamentem polskiego sektora ekonomii społecznej”.

  Wnioskodawcy skierowali do KKRES, MRPiPS i MIiR następujące postulaty:

 • uwzględnienie w definicji przedsiębiorstwa społecznego w zakresie zakazu prywatyzowania zysku, o wskazanie wyjątku w przypadkach określonych art. 183 ustawy – Prawo spółdzielcze (nakazującą przekazywanie części nadwyżki na wynagrodzenia pracownicze), co w znaczący sposób zwiększy możliwość rozwoju przedsiębiorstw społecznych;
 • wprowadzenie zmian prawnych umożliwiających uznanie spółdzielni, które statutowo nie dzielą zysku pomiędzy pracowników i udziałowców jako podmiotów mogących prowadzić działalność w sferze pożytku publicznego, na podobnych zasadach jak obecnie spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • jak najszybsze przyjęcie regulacji prawnych odnoszących się do sektora ekonomii społecznej i solidarnej. Regulacje te powinny również uwzględnić specyfikę sektora spółdzielczego, jako istotnego elementu polskiej przedsiębiorczości społecznej;
 • promowanie zmian podatkowych preferujących kumulację kapitału w podmiotach będących własnością pracowników;
 • wprowadzenie możliwości finansowania ze środków europejskich działań o charakterze reintegracyjnym, które w obecnej sytuacji zmniejszają konkurencyjność spółdzielni pracowniczych i społecznych;
 • wypracowanie możliwości finansowania działań o charakterze restrukturyzacyjnym, dla spółdzielni znajdujących się w trudniejszej sytuacji, umożliwiając ratowanie miejsc pracy i przedsiębiorstw społecznych, co w znaczący sposób przyczyni się do wzmocnienia przedsiębiorczości społecznej; wprowadzenie możliwości rozwoju kooperatyw spożywców jako nowej formy organizowania się mieszkańców wspólnot lokalnych, spółdzielni energetycznych działających na rzecz odnawialnych źródeł energii;
 • znaczącej poprawy wsparcia rozwojowego spółdzielczości uczniowskiej przygotowującej młodzież do przedsiębiorczości i wspólnotowego działania, oraz działań edukacyjnych promujących samoorganizację i współpracę;
 • promowanie rozwoju organizacji o charakterze członkowskim (spółdzielni, kooperatyw i stowarzyszeń), angażujących obywateli – i tworzących miejsca pracy – na obszarach marginalizowanych, w miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze, oraz obszarach rewitalizowanych.
  Uważamy również, że jednym z działań, które należy uznać za priorytetowe jest przywrócenie rangi spółdzielczego etosu pracy opartego o polskie tradycje i wartości spółdzielcze. Jesteśmy przekonani, że solidarne społeczeństwo, to również silne spółdzielnie zrzeszające mieszkańców, które w duchu wspólnotowości i kooperacji mogą zmieniać obraz Polski na lepsze.
 • Ponadto podkreślono, że „że jednym z działań, które należy uznać za priorytetowe jest przywrócenie rangi spółdzielczego etosu pracy opartego o polskie tradycje i wartości spółdzielcze. Jesteśmy przekonani, że solidarne społeczeństwo, to również silne spółdzielnie zrzeszające mieszkańców, które w duchu wspólnotowości i kooperacji mogą zmieniać obraz Polski na lepsze.”

  Poniżej zamieszczamy pełny tekst stanowiska: Pismospoldzielcow

  Nowy komentarz do ustawy o spółdzielniach socjalnych

  komentUkazał się nowy komentarz do ustawy o spółdzielniach socjalnych ma na celu omówienie i wyjaśnienie przepisów ustawy o spółdzielniach socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej pojawiających się pytań i wątpliwości. Jest to kolejne, uzupełnione wydanie, uwzględniajęce zarówno zmiany w samej ustawie, jak i ustawach towarzyszących oraz orzecznictwie sądowym. Zakres niniejszego komentarza obejmuje zmiany przepisów jakie zostały wprowadzone podczas ostatniej nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych, która weszła w życie w marcu 2018 r. Przeprowadzona przez rząd nowelizacja poszerzyła m.in. katalog instrumentów wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Pracy, z których korzystają spółdzielnie socjalne.

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z III wydaniem komentarza do ustawy o spółdzielniach socjalnych. Tekst komentarza dostępny jest tutaj: Komentarz_do_ustawy_o_spoldzielniach_socjalnych

  List do polskich Posłanek i Posłów do Parlamentu Europejskiego w sprawie miejsca ekonomii społecznej w rozporządzeniu EFS+

  logo-pe-be
  Od 5 do 25 stycznia 2019 OZRSS zorganizował zbiórkę podpisów pod listem do polskich Posłanek i Posłów do Parlamentu Europejskiego w sprawie miejsca ekonomii społecznej w rozporządzeniu EFS+. Chcieliśmy przekonać eurodeputowanych, że ekonomisa społeczna powinna stać osię odrębnym działąniem w ramach finansowania europejskiego. Pod listem podpisało się 110 organizacji ogólnokrajowych, regionalnych, lokalnych oraz spółdzielni socjalnych. Wszystkim, którzy zechcieli podpisać dziękujemy. Pamiętajmy, że jeśli chcemy zmieniać rzeczywistość, to wiele zależy od naszej aktywności i zwykłej solidarności. Będziemy na bieżąco informować o dalszych działaniach w tej sprawie. A musimy pamięteć, dziś decyduje się bardzo wiele, w kwestiach któe będą się działy do 2030 roku.
  Poniżej list do eurodeputowanych z podpisami organizacji:

  Poniżej list który został skierowany do eurodeputowanych ListdoPE