Głos w dyskusji: Przedsiębiorstwo społeczne – konfrontacje

Właściwie trzeba zacząć od debat z 2004 roku. Na forum Drugiej Europejskiej Konferencji Ekonomii Społecznej w Krakowie pojawiły się pierwsze próby zdefiniowania ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społecznego oraz związanych z tym kwestii prawnych i finansowych, w tym pomocy publicznej. To był czas tworzenia pierwszych regulacji: w obszarze działalności pożytku publicznego, zatrudnienia socjalnego czy spółdzielni socjalnych. To już ponad 13 lat…

Czas, w którym byliśmy liderem zmian, a nawet inspiracją dla krajów Europy Wschodniej. W 2006 roku pojawiły się autorskie założenia do ustawy o przedsiębiorstwie społecznym profesorów Jerzego Hausnera i Huberta Izdebskiego.

Pomimo wielu prac badawczych i analiz naukowych mogliśmy stwierdzić jednoznacznie tylko dwa fakty. Pierwszy – ideowo zdecydowanie bliżej nam do europejskich niż amerykańskich rozwiązań zakładających, że ekonomia społeczna to nie tylko dochodowa działalność organizacji, zwanych z amerykańska „pozarządowymi”, ale działanie organizacji obywatelskich i wspólnotowych opartych o zasady demokratyczne. Europejskie idee zakładają z kolei prymat celów społecznych nad ekonomicznymi, wspieranie zatrudniania grup zagrożonych na rynku pracy, realizację usług społecznych lub rozwój lokalny. Drugi – trudno było znaleźć i zaadaptować wprost rozwiązanie z któregoś przykładu europejskiego. Między bajki należy włożyć opowieści np. o kopiowaniu wzoru włoskich spółdzielni socjalnych, wystarczy tylko porównać regulacje prawne. Czerpać można natomiast z europejskich i historycznych polskich idei, pomysłów, czy sposobów na rozwiązania problemów społecznych. Niewątpliwie sukcesem w tamtym czasie było uchwalenie w 2006 roku ustawy o spółdzielniach socjalnych. Znamiennym faktem było to, że ustawa zgłoszona przez rząd Marka Belki została zaakceptowana i była wprowadzana przez Ministra Pracy Krzysztofa Michałkiewicza, co pokazało, że możliwy jest ponadpartyjny konsensus w przypadku rozwiązań w obszarze ekonomii społecznej i budowania dobra wspólnego.

Należy pamiętać, że musieliśmy tworzyć nasze, polskie propozycje regulacyjne w zasadzie od początku, na dodatek równolegle z tworzeniem systemu wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Nie było to proste. O ile od 2007 roku pojawiło się wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz budowania wsparcia infrastrukturalnego, o tyle aż do 2009 roku dotacje na tworzenie miejsc pracy były umiejscowione w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) w taki sposób, że ich wykorzystanie było praktycznie niemożliwe. Dopiero zasadnicze zmiany PO KL spowodowały wzmocnienie działań na rzecz spójnego tworzenia ośrodków ekonomii społecznej oraz dotacji na tworzenie spółdzielni socjalnych. Dlaczego tylko spółdzielni? Bo tylko ta regulacja prawna funkcjonowała. Tymczasem, po ustawie o spółdzielniach socjalnych działania regulacyjne nad przedsiębiorczością społeczną uległy poważnemu zahamowaniu, pomimo że wszyscy dookoła deklarowali wsparcie na rzecz ekonomii społecznej. Warto pamiętać, że status przedsiębiorstwa społecznego miał stworzyć nową formułę łączenia działalności gospodarczej z działalnością społeczną, zwłaszcza w wymiarze reintegracyjnym. I nie chodzi tu o wsparcie działalności gospodarczej organizacji, ale taki sposób działania ekonomicznego, w którym rozwiązuje się istotne problemy ekonomiczne i społeczne grup zagrożonych wykluczeniem, przy jednoczesnej realizacji zadań, które są niezbędne dla społeczności lokalnej. Nie było to zatem wzmacnianie działań gospodarczych organizacji na rzecz finansowania działalności statutowej, ale tworzenie nowej jakości, w której działalność gospodarcza byłaby głównym nurtem funkcjonowania jako przedsiębiorstwo. Czytaj dalej

Konferencja TISE: Finansowanie ekonomii społecznej dziś i jutro w kontekście globalizacji

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję „Finansowanie ekonomii społecznej dziś i jutro w kontekście globalizacji
organizowaną w dniu 30 maja 2017 r. w Warszawie.

przez Europejską Federację Banków Etycznych i Alternatywnych z Brukseli, Federację Inwestorów Społecznych z Montrealu oraz TISE SA.

Zdaniem organizatorów konferencji, instytucje działające na polu finansów etycznych i alternatywnych powinny być zobowiązane do wspierania podmiotów ekonomii społecznej. Podczas konferencji będziemy chcieli podyskutować o tym, jak etyczne i solidarne instytucje finansowe mogą pogłębiać swoje zaangażowanie w dziedzinie finansowania podmiotów ekonomii społecznej w coraz bardziej globalizującym się świecie.

  • UWAGA! Ze względu na wielkie zainteresowanie rekrutacja na konferencję została zakończona!

Do zobaczenia w Warszawie!
Zespół TISE

Zabierz głos: konsultacje zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konsultacje zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (z dnia 7 marca 2017 r.) dostępny jest tutaj.

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych uczestniczy w konsultacjach projektu zmian. Zachęcamy spółdzielnie socjalne do przesyłania do nas uwag i sugestii – biuro(@)ozrss.pl

Konferencje o pożyczkach dla spółdzielni

PES_Plakat

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji dla Podmiotów Ekonomii Społecznej pt. „Podmioty Ekonomii Społecznej – kierunki rozwoju i wsparcie finansowe w 2017r.”. Podczas wydarzenia przekazane zostaną informacje na temat wsparcia zwrotnego (pożyczek), które dla czterech województw: Opolskiego, Lubuskiego, Dolnośląskiego i Wielkopolskiego udzielać będzie Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

Spotkania odbędą się w: Opolu – 7 marca 2017 r. Zielonej Górze – 9 marca 2017 r. Wrocławiu – 13 marca 2017 r. i w
Poznaniu – 15 marca 2017 r.

Wszelkie szczegóły dostępne są na stronie funduszu: http://frw.pl

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) uruchomiło nowy, preferencyjny fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej!

Spółdzielnie socjalne (zarówno funkcjonujące od lat jak i te założone całkiem niedawno) mogą już składać wnioski o udzielenie preferencyjnej pożyczki na wzmocnienie i rozszerzenie swojej działalności oraz na realizację nowych przedsięwzięć społeczno-ekonomicznych w tym na tworzenie nowych miejsc pracy.

TISE będzie udzielało pożyczek w 12 województwach (w czterech województwach: opolskim, dolnośląskim, lubuskim i wielkopolskim rolę operatora pełni Fundusz Regionu Wałbrzyskiego).

ES Fundusz

fot. materiały TISE

Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i wynoszą 28,7 mln. zł. Do czerwca 2018 roku TISE udzieli co najmniej 446 pożyczek, a korzystający ze środków przedsiębiorcy społeczni stworzą 270 miejsc pracy. W ostatnich dniach grudnia 2016 TISE wygrało przetarg zorganizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i podpisało umowę dotyczącą prowadzenia preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych.

Pożyczki będą udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (zatrudniającym do 250 osób) – zarówno społecznym start-up’om („Pożyczka na start”- do 100 tys. zł, do 5 lat, oprocentowanie od 0,88% w skali roku) jak i przedsiębiorstwom społecznym działającym na rynku dłużej niż rok („Pożyczka na rozwój”- do 500 tys. zł, do 7 lat, oprocentowanie od 1,75% w skali roku). Oprocentowanie pożyczek jest oparte na stopie redyskonta weksli i zależy od liczby utworzonych miejsc pracy. Przedsięwzięcia sfinansowane w ramach pożyczki muszą generować korzyści społeczne!

Funduszu TISE mogą korzystać poza spółdzielniami socjalnymi także organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, kościelne osoby prawne, Zakłady Aktywności Zawodowej, Centra Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej i spółki non-profit. Teraz będą mogły uzyskać środki

Uruchomienie nowego funduszu było poprzedzone programem pilotażowym prowadzonym przez Fundusz Pożyczkowy TISE w latach 2013-2016. Projekt finansowany był z Programu Operacyjnego Programu Kapitał Ludzki POKL. W ciągu prawie 4 lat funkcjonowania ES Fundusz TISE udzielił 500 pożyczek dla 401 przedsiębiorstw społecznych na kwotę 39 mln. zł. Przedsiębiorcy stworzyli ponad 550 miejsc pracy, utrzymując ponad 2000 miejsc pracy.

Radosnych Świąt i dobrego roku 2017 oraz realizacji wszystkich spółdzielczych planów!

Życzy Zarząd Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych

christmas-baubles

VIII Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych 2016

Szanowni Spółdzielcy serdecznie zapraszamy na
VIII FORUM SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH
„10 lat spółdzielczości socjalnej w Polsce – od idei do działania”

Rozpoczyna się VII OFSS, fot. O. Jarzyna Spółdzielnia Socjalna FAJNA SZTUKA

Rozpoczyna się VII OFSS, fot. O. Jarzyna, Spółdzielnia Socjalna FAJNA SZTUKA

Forum odbędzie się w dnia 12-14 października 2016 roku w Gnieźnie (Hotel Ibis Styles Gniezno Stare Miasto).

W ramach Forum omówimy zmiany do ustawy o spółdzielniach socjalnych z udziałem sekretarza stanu w MRPiPS Krzysztofa Michałkiewicza. Omówimy kwestię udziału w projektach innowacyjnych, możliwości korzystania z oferty Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Przeprowadzone zostaną warsztaty branżowe oraz warsztaty dotyczące działalności sfery pożytku publicznego, wykorzystując kompetencje finansowe i zarządcze, które udało nam się wzmocnić w ramach projektu systemowego „Porozmawiajmy o pieniądzach”.

Chcemy także omówić nowe formularze ofert na realizację zadań publicznych oraz jak planować budżet z wykorzystaniem narzędzi planistycznych i jak realizować projekty w ramach zadań publicznych.

Podczas Forum czynne będą punkty informacyjne w zakresie porad prawnych, innowacji społecznych, instrumentów zwrotnych.

Z uwagi na potrzebę przygotowania dodatkowych materiałów OZRSS cześć kosztów Forum zostanie pokryta z wpłat uczestników w wysokości 100,00 zł. od przedstawiciela spółdzielni należącej do OZRSS oraz 120 zł od pozostałych spółdzielców i innych uczestników Forum. Opłata jest stała, niezależnie od tego czy dana osoba zamierza uczestniczyć w całości Forum czy tylko w części.

Wpłaty należy dokonywać na konto OZRSS:

Warszawski Bank Spółdzielczy, Nr 63 80150004 0192 9230 2070 0003, z dopiskiem: VIII Forum, nazwiskiem uczestnika i nazwą spółdzielni.

Zgłoszenia dotyczące udziału w VIII OFSS zbierane są poprzez formularz on-line do dnia 05 października 2016 r.

W sprawach organizacyjnych można się kontaktować się z:

  • Agnieszką Deja: a.deja@ozrss.pl
  • Martyną Prochowską: martyna@spoldzielnie.org, tel. 61 887 11 66.

W załączeniu przedstawiamy aktualny program Forum.

Informacje dotyczące dojazdu do Hotelu gdzie odbywa się Forum można znaleźć tutaj.

Informacja o spółdzielniach socjalnych 2014-2015

Na stronach Rady Ministrów opublikowano przygotowaną dla Sejmu i Senatu informację o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2014–2015. Dokument ten przygotowywany jest co dwa lata przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z zobowiązaniami ustawy o spółdzielniach socjalnych. Tekst dokumentu załączamy poniżej:

Informacja_o_funkcjonowaniu_spółdzielni_socjalnych 2014-2015

Zabierz głos: Co zmienić w ustawie o spółdzielniach socjalnych?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje rozpoczęcie prac nad kolejną nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych.

W dniu 27 kwietnia 2016 r. minęło 10 lat od wprowadzenia ustawy o spółdzielniach socjalnych, która reguluje zasady tworzenia oraz funkcjonowania spółdzielni socjalnych.

Przez lata obowiązywania i stosowania przepisów ustawy, zaobserwować można rosnące zainteresowanie prowadzeniem działalności gospodarczej i społecznej w formie spółdzielni socjalnej oraz konsekwentny wzrost liczby podmiotów działających w tej formule. Praktyka stosowania ustawy i wynikające z niej doświadczenia przyniosły jej trzykrotną nowelizację. Do dziś trwają dyskusje dotyczące m.in. perspektyw i dalszego rozwoju modelu funkcjonowania spółdzielni socjalnych na rynku i ich trwałości, jak również dyskusje zawiązane z interpretacją oraz praktycznym stosowaniem przepisów przedmiotowej ustawy.

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwraca się z prośbą o przekazanie ewentualnych uwag i propozycji dotyczących obowiązujących regulacji wraz z ich uzasadnieniem.

Propozycje zmian można przesyłać w formie elektronicznej na adres: agnieszka.muzyka@mrpips.gov.pl do dnia 29 lipca br.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2006 r.)