Nagranie webinarium pt. Potrzeby i formy wsparcia seniorów w społeczności lokalnej w kontekście EFS+

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 27 stycznia 2023.

Podczas webinarium była mowa o:
– charakterystyce grupy seniorów i zróżnicowaniu jej potrzeb,
– diagnozie lokalnej/regionalnej w kontekście usług społecznych dla seniorów
– spojrzeniu okiem seniora na środki z EFS+

Czytaj dalej

Szkolenie uzupełniające dla lustratorów

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” organizuje w dniach 1-2 grudnia br. szkolenie uzupełniające dla lustratorów. Zapraszamy wszystkich lustratorów spółdzielni socjalnych, którzy muszą uzupełnić swoje uprawnienia.

W załączeniu dokumenty dotyczące szkolenia:

ZR – szkolenie uzupełniające dla lustratorów 1-2.12.2022 r.

Ramowy program szkolenia uzupełniającego 1-2.12

ZGŁOSZENIE – szkolenie 01-02.12.2022

 

Rozeznanie rynku – usługa organizacji spotkania

W związku z realizacją projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące:

  • usługa organizacji spotkania – sala i sale warsztatowe, nocleg ze śniadaniem, obiad, kolacja, przerwa kawowa

Opis przedmiotu zamówienia:

– realizacja usługi organizacji jednego spotkania dla 70 uczestników w Warszawie w terminie:

  • 05-07 grudnia 2022 (poniedziałek-środa). 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  •  3 x sala konferencyjna:

1 x duża sala (z możliwością pomieszczenia do 80 osób)

2 x mniejsze sale warsztatowe (z możliwością pomieszczenia do 20 osób);

wyposażone w rzutnik multimedialny z ekranem, tablice flipchart, flamastry, bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz nagłośnienie i mikrofony (duża sala);

wynajem każdej sali na 13 godzin w ciągu 2 dni w godzinach: 9:00-17:30 pierwszego dnia (06.12.2022) i 9:00-13:30 drugiego dnia (07.12.2022)

  • 2 x nocleg ze śniadaniem dla 50 osób (zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych/dwuosobowych – 22 pokoje 2-osobowe, 6 pokoi 1-osobowych) w dniach 05-06.12.2022
  •  2 x obiad 2-daniowy dla 70 osób (z uwzględnieniem posiłków wegetariańskich/wegańskich) w dniach 06-07.12.2022
  • 1 x kolacja dla 70 osób (z uwzględnieniem posiłków wegetariańskich/wegańskich) w dniu 06.12.2022
  • 2 x przerwa kawowa dla 70 osób:

Przerwa kawowa ciągła pierwszego dnia (06.12.2022) i przerwa kawowa pojedyncza drugiego dnia (07.12.2022)

Sposób przygotowania oferty:

Prosimy o podanie ceny brutto w odniesieniu do realizacji całości zamówienia.
Wyceny powinny być złożone na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do rozeznania rynku.

Prosimy o nadesłanie wypełnionych i podpisanych formularzy ofertowych – skan  załącznik nr 1) pocztą elektroniczną na adres: a.krawczyk@ozrss.pl do dnia: 18.11.2022 r. włącznie do godz. 23.59.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Ustawa ograniczająca wysokość cen energii elektrycznej dla spółdzielni socjalnych

27 października 2022 r. Sejm przyjął ostatecznie ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Ustawa weszła w życie 4 listopada br.  i została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 3 listopada 2022 r. poz. 2243. 

Ustawa zwiększa ochronę gospodarstw domowych, wprowadzi ochrony dla podmiotów użyteczności publicznej oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przed drastycznym wzrostem rachunków za energię elektryczną.

Służyć temu będzie wprowadzenie mechanizmu „maksymalnej” ceny energii elektrycznej do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii nie wyższej niż:

785 zł/MWh dla odbiorców uprawnionych w tym spółdzielni socjalnych

Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach z podmiotami użyteczności publicznej (w tym spółdzielniami socjalnymi) i samorządami – od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.;

Podmioty uprawnione muszą sprzedawcy energii złożyć oświadczenia, w których będą informacje m.in, o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie składającego oświadczenie za odbiorcę uprawnionego;    wskazanie danych służących określeniu szacunkowej części energii elektrycznej.

Oświadczenie składa się na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie do dnia 30 listopada 2022 r
.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy nie złożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia w terminie, uprawnia podmiot uprawniony do nie stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej.

 

Tekst ustawy publikujemy tutaj USTAWA z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

Rozporządzenie publikujemy tutaj Rozporzadzenie w sprawie sposobu obliczania limitu ceny

Wzór oświadczenia Rozporzadzenie10.11.2022_Wzoroswiadczenia

 

Dodatek do kosztów ciepła dla spółdzielni socjalnych

5 września 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
Ustawa określa m.in. zasady przyznawania, wypłacania oraz określania
wysokości dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami
domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Wśród
podmiotów uprawnionych są spółdzielnie socjalne.
PAMIĘTAJMY DODATEK DLA SPÓŁDZIELNI JEST NA WNIOSEK, A NIE Z URZĘDU!!!

w załączeniu przekazujemy właściwe przepisy. Spółdzielnie chcące dopytać się o szczegóły prosimy o kontakt mailowy d.staniszewski@ozrss.pl

USTAWA Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

wniosek_cieplo

 

 

Pożegnanie Krzysztofa Więckiewicza, Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej

Krzysztof (2)Dzisiaj na Cmentarzu Północnym w Warszawie, żegnamy Krzysztofa Więckiewicza. Przyjaciela, mentora, nauczyciela. Jako dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego uczestniczył w zaprojektowaniu sfery pożytku publicznego. Był również współuczestnikiem tworzenia systemu spółdzielczości socjalnej na każdym etapie. Bez jego otwartości, przyjaźni, zrozumienia i empatii niewiele mogłoby się zdarzyć w sferze programowej, legislacyjnej, promocyjnej. Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych żegna Cię nie jako urzędnika ale Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej w Polsce.

Krzysztof Więckiewicz, był absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, pracownikiem WDINP od 1981 roku. W Instytucie Polityki Społecznej prowadził zajęcia poświęcone funkcjonowaniu III sektora oraz społeczeństwa obywatelskiego, którego był wybitnym znawcą i organizatorem. Ten wymiar Jego aktywności wiązał się z długoletnią pracą w administracji rządowej, równoległą do pracy akademickiej.

Krzysztof Więckiewicz był współorganizatorem Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i jego dyrektorem w latach 2003-2015, pomysłodawcą resortowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, współtwórcą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Był sekretarzem Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, pełnił funkcje eksperckie w Indeksie Społeczeństwa Obywatelskiego. W 2014 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

OZRSS wnosi o zmianę programu PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami”

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych po raz kolejny zwrócił się do Pełnomocnika rządu ds. Osób Niepełnosprawnych o zmianę programu PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami”. W programie tym narusza się przepisy prawa eliminując spółdzielnie socjalne z możliwości aplikowania o środki PFRON.
„Uważamy to za istotną dyskryminację, nie mającą żadnego uzasadnienia w działaniach prawnych oraz programowych. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573, 1981), w art. 2 pkt. 5 definiując pojęcie organizacji pozarządowej określa jednoznacznie, iż przez to pojęcie rozumie się „organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Tym samym wnioskujemy o pilną zmianę zapisów programu, oraz dokonanie przeglądu innych programów zawierających podobne nieścisłości tworzące nierówne traktowanie” – czytamy w piśmie.

Całość listu w załączeniu List_DoministraWdowika.07.2022.docx