Formularz zgłoszeniowy: Wielkopolskie Forum Ekonomii Społecznej, Forum Spółdzielni Socjalnych, PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ!, 05-07.10.2022 r., Licheń Stary

logo SIRES

logologotyp_SNRSS

 

 

 

 

 

PROGRAM FORUM MOŻNA POBRAĆ tutaj •   tak
    nie
 •   gastronomia
    usługi społeczne - usługi opiekuńcze
    przedszkole, żłobek, zajęcia i usługi dla dzieci
    turystyka, usługi kulturalne
    usługi budowlane, usługi remontowe
    usługi sprzątające, zagospodarowanie przestrzeni
    recycling, gospodarka odpadami

 •   1. Usługi społeczne i deinstytucjonalizacja – doświadczenia i wyzwania dla spółdzielni socjalnych
    2. Efektywne zarządzanie zasobami w dobie wyzwań klimatycznych
    3. Spółdzielnie gastronomiczne - budowanie odporności w czasach kryzysu
    4. Spółdzielczość socjalna i ekonomia społeczna w turystyce społecznej – doświadczenia i wyzwania
 • 1. Usługi społeczne i deinstytucjonalizacja – doświadczenia i wyzwania dla spółdzielni socjalnych

  W trakcie warsztatu przybliżymy uczestnikom pojęcie deinstytucjonalizacji i opowiemy jakie niesie możliwości dla spółdzielni socjalnych. Porozmawiamy o doświadczeniach spółdzielni socjalnych w realizacji usług społecznych oraz w łączeniu usług w wiązki. Zastanowimy się na jakie bariery napotykają spółdzielnie socjalne i gdzie widzą szansę na rozwój.

  2. Efektywne zarządzanie zasobami w dobie wyzwań klimatycznych

  Coraz większego znaczenia nabierają kwestie zielonych miejsc pracy i gospodarki obiegu zamkniętego. Podczas warsztatu porozmawiamy o tym czy jest to możliwe w Polsce? Jaką rolę może odegrać spółdzielczość socjalna i ekonomia społeczna w tworzeniu zielonych miejsc pracy i działalności w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego.

  3. Spółdzielnie gastronomiczne - budowanie odporności w czasach kryzysu

  Szalejąca inflacja, nieprzewidywalne i nadzwyczajnie wzrastające ceny, niepewność gospodarcza, przekroczenie standardowych ryzyk gospodarczych, zmieniające się preferencje konsumentów - to wyzwania, z którymi mierzą się także przedsiębiorstwa społeczne. Jak zachować pozycję na rynku? Jak poradzić sobie z zachwianą równowagą ekonomiczną? Jakie kroki podjąć, aby minimalizować ryzyka? Podczas warsztatu przedstawimy praktyczne przykłady na przetrwanie trudnych finansowo czasów.

  4. Spółdzielczość socjalna i ekonomia społeczna w turystyce społecznej – doświadczenia i wyzwania

  W trakcie warsztatu omówione zostaną doświadczenia spółdzielni działających w sferze turystyki społecznej. Spróbujemy nakreślić najważniejsze bariery, ale i wyzwania umożliwiające rozwój turystyki w sektorze społecznym.

 •   5/6.10 (środa/czwartek)
    6/7.10 (czwartek/piątek)
 •   wyżywienie mięsne
    wyżywienie bezmięsne (wegetariańskie, wegańskie)
 •   obiadu 5.10 (I dnia)
    kolacji 5.10 (I dnia)
    obiadu 6.10 (II dnia)
    kolacji 6.10 (II dnia)
    obiadu 7.10 (III dnia)
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym dot. udziału w Forum Spółdzielni Socjalnych / spotkaniu rzeczniczym w dn. 05-07.10.2022 r. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” oraz projektu „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER/WRPO. Administratorem moich danych osobowych jest: a) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, b) Województwo Wielkopolskie, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) oraz WRPO 2014 - 2020. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania: a) Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, b) beneficjentowi realizującemu projekt „SIRESII” – Ogólnopolskiemu Związkowi Rewizyjnemu Spółdzielni Socjalnych, c) beneficjentowi realizującemu projekt „WOES” – Stowarzyszeniu na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, d) Departamentowi Organizacyjnego i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER/WRPO 2014 - 2020. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym na rzecz Instytucji Zarządzającej usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych. Mogę skontaktować z osobą, która odpowiada za ochronę przetwarzania danych osobowych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: biuro@ozrss.pl lub biuro@spoldzielnie.org lub z powołanym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: IOD@mfipr.gov.pl, inspektor.ochrony@umww.pl. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 16 i 18 RODO.