Konsultacje zmian w Prawie zamówień publicznych

12 lutego przedstawiciele OZRSS uczestniczyli w konsultacjach do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. OZRSS wraz Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie, Fundacją „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznesu, Polskim Stowarzyszeniem Sprawiedliwego Handlu oraz Wspólnotą Roboczą Związku Organizacji Socjalnych WRZOS złożył swoje propozycje do projektu ustawy. Trzeba jednka przyznać że przedstawione rozwiązania należy w dużym stopniu uznać za satysfakcjonujące.

W piśmie skierowanym do Ministra Rozwoju stwierdzono m.in.
„Prace nad zmianami w Prawie zamówień publicznych stanowią okazję do wprowadzenia rozwiązań sprzyjających stosowaniu w większym stopniu Zrównoważonych Zamówień Publicznych (ZZP), zgodnie z duchem dyrektywy 2014/24/UE. Rozwiązania te mogą jednocześnie wesprzeć realizację zobowiązań wynikających z ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych w zakresie praw człowieka, w tym praw pracowniczych, oraz realizację Wytycznych ONZ
dot. Biznesu i Praw Człowieka w części skierowanej do administracji publicznej (w szczególności Wytycznej nr 6 odnoszącej się do zamówień publicznych). Jest to szczególnie istotne jeśli uwzględnimy podjęcie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych prac nad wypracowaniem Krajowego Planu Działań w obszarze biznesu i praw człowieka wdrażającego ww. Wytyczne ONZ w Polsce.
Zważywszy na istotną rolę zamówień publicznych jako pozostającego w gestii państwa narzędzia wspierającego realizację innych polityk i celów, jak również zobowiązań wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych w zakresie praw człowieka, ustawa powinna w większym stopniu uwzględniać rozwiązania sprzyjające stosowaniu zarówno środowiskowo, jak i społecznie, zrównoważonych zamówień publicznych. Powinna także w większym stopniu kłaść nacisk na uwzględnianie kwestii poszanowania praw człowieka, kwestii społecznych i ochrony środowiska w całym łańcuchu dostaw. Ze względu na globalny wymiar gospodarki oraz łańcuchów produkcji i dostaw, istotne jest aby ustawodawca przewidział rozwiązania prawne pozwalające zapewnić, że produkty, które trafiają do polskich instytucji zamawiających były wytwarzane z zachowaniem podstawowych praw człowieka, w tym praw pracowniczych i socjalnych, niezależnie od struktury i lokalizacji łańcuchów dostaw wykonawców i podwykonawców, a nie tylko wtedy, kiedy są wytwarzane w całości na terenie Polski.
Zwracamy również szczególną uwagę na potrzebę podjęcia działań mających na celu wsparcie realizacji ZZP, w tym m.in. publikację aktów normatywnych niższego rzędu, zaleceń i dobrych praktyk oraz prowadzenie innych działań edukacyjnych i upowszechniających w kierunku stosowania ZZP.
Polecamy uwadze także rekomendacje opracowane przez Institute for Human Rights and Business (Załącznik nr 2 – Protecting Rights by Purchasing Right), które wskazują w jaki sposób Państwo może wykorzystać wdrożenie dyrektyw dot. zamówień publicznych do poprawy stopnia wywiązywania się ze swoich zobowiązań dotyczących zapewnienia poszanowania praw człowieka wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych.

Ze swojej strony deklarujemy gotowość do współpracy w toku dalszych prac nad projektem zmian
u ustawie, jak również na etapie ich wdrażania.

 

Zgłoszone uwagi

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *