OZRSS wnosi o zmianę programu PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami”

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych po raz kolejny zwrócił się do Pełnomocnika rządu ds. Osób Niepełnosprawnych o zmianę programu PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami”. W programie tym narusza się przepisy prawa eliminując spółdzielnie socjalne z możliwości aplikowania o środki PFRON.
„Uważamy to za istotną dyskryminację, nie mającą żadnego uzasadnienia w działaniach prawnych oraz programowych. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573, 1981), w art. 2 pkt. 5 definiując pojęcie organizacji pozarządowej określa jednoznacznie, iż przez to pojęcie rozumie się „organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Tym samym wnioskujemy o pilną zmianę zapisów programu, oraz dokonanie przeglądu innych programów zawierających podobne nieścisłości tworzące nierówne traktowanie” – czytamy w piśmie.

Całość listu w załączeniu List_DoministraWdowika.07.2022.docx