Wiedza i promocja – kluczowe czynniki sukcesu spółdzielni socjalnej.

Rusza projekt spółdzielni socjalnej WWWpromotion „Wiedza i promocja – kluczowe czynniki sukcesu spółdzielni socjalnej – II edycja” współfinansowany jest ze środków PO FIO 2013 Priorytet 4 – Rozwój przedsiębiorczości społecznej, obszar wsparcia – Przedsiębiorczość społeczna.

O projekcie
Głównym celem projektu jest funkcjonalne i konkretne wzmocnienie możliwości rozwojowych spółdzielni socjalnych poprzez wsparcie ich działalności w zakresie nałożonych na nie przez ustawodawcę zadań w obszarze realizowania statutowych działań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej ich członków w postaci działań edukacyjno-doradczych dot. prawnych i ekonomiczno-księgowych aspektów funkcjonowania spółdzielni socjalnych z wykorzystaniem także transferu doświadczeń z różnych typów i branż podmiotów spółdzielczych do spółdzielni socjalnych, a tym samym, przygotowania do obowiązkowej lustracji ustawowej oraz poprzez profesjonalne promowanie i upowszechnianie działalności gospodarczej spółdzielni socjalnych (ogólnopolski internetowy katalog branżowy spółdzielni socjalnych).

Docelowymi odbiorcami zakładanych efektów projektu będą członkowie zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym i aktywnych gospodarczo spółdzielni socjalnych z terenu całej Polski. Zrealizowanie tych przedsięwzięć umożliwi beneficjentom poznanie w praktyczny sposób wszystkich aspektów prawidłowego funkcjonowania spółdzielni socjalnej oraz przyczyni się do wypromowania i szerokiego dotarcia ze swoją ofertą gospodarczą do potencjalnych klientów.

Źródłem i inspiracją do opracowania niniejszego projektu są nasze 7-letnie obserwacje powstającej i rozwijającej się spółdzielczości socjalnej w Polsce oraz zebrane doświadczenia i dogłębne zdiagnozowanie rzeczywistych potrzeb uczestników I edycji projektu realizowanego w ramach FIO 2012. Na podstawie zgłaszanych postulatów, zamierzamy zastosować unikalne w skali kraju przedsięwzięcie polegające na wykorzystaniu potencjału kadry zarządzającej różnymi formami i branżami spółdzielczości polskiej oraz posiadając duży potencjał merytoryczny, pragniemy podzielić się własnymi doświadczeniami i ukazać beneficjentom projektu aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnych w sposób praktyczny i adekwatny do ich oczekiwań. W ramach projektu planujemy przeprowadzić 6 trzydniowych spotkań o charakterze szkoleniowo-informacyjno-doradczym dla 2-ch dwunastoosobowych grup składających się z osób funkcyjnych w zarządach spółdzielni socjalnych. Wykorzystując nasze sprawdzone w praktyce umiejętności oraz efekty realizowanego z powodzeniem w 2010 r. projektu PO FIO „Profesjonalizacja spółdzielni socjalnych” i w 2012 r. „Wiedza i promocja – kluczowe czynniki sukcesu spółdzielni socjalnej” przewidujemy kontynuację rozbudowy, aktualizacji i dynamicznej promocji internetowego „Ogólnopolskiego Katalogu Branżowego Spółdzielni Socjalnych”.

Cel projektu
Celem projektu jest merytoryczne wsparcie i wzmocnienie sektora ekonomi społecznej – w szczególności spółdzielni socjalnych – podmiotów gospodarki społecznej niezbędnych do stabilnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, niezbędnych do zwiększania wartości gospodarczej służącej potrzebom społecznym oraz sprawiedliwszego podziałowi zysków, podmiotów które skutecznie mogą korygować nierówności na rynku pracy i pogłębiać demokrację gospodarczą. Jesteśmy pewni, iż właściwie zidentyfikowaliśmy problem, a dzięki temu zrealizowanie naszego przedsięwzięcia przyczyni się do promocji i rozwoju reintegracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem w obszarze spółdzielczości socjalnej.

Działania projektowe
W części edukacyjno-doradczej chcemy „wykorzystać” obligatoryjną konieczność poddawania się lustracji ustawowej przez spółdzielnie socjalne. Zrealizowanie szkoleń przygotowujących spółdzielnie socjalne do procesu lustracji, stworzenie okazji do spotkań spółdzielców socjalnych z przedstawicielami różnych branż i form spółdzielczości polskiej, a dzięki temu – transfer doświadczeń nt. dotychczasowego funkcjonowania różnych typów spółdzielni w Polsce, to podniesienie wiedzy liderów spółdzielni na ten temat, co w bezpośredni sposób przełoży się na dobre, zgodne z prawem zarządzanie i prowadzenie swoich podmiotów, a w konsekwencji przyczyni się do wzmocnienia pozycji spółdzielni socjalnych jako równoważnego partnera dla podmiotów z rynku pracy oraz administracji publicznej, zwiększy poczucie przynależności i tożsamości sektorowej.

Zakres merytoryczny szkoleń obejmuje temat: „Przygotowanie spółdzielni socjalnych do procesu lustracji ustawowej”. Ze względu na indywidualny charakter problematyki dotyczącej działalności poszczególnych spółdzielni socjalnych przyjęliśmy zasadę przeprowadzania zajęć w małych grupach, tak aby w sposób selektywny zdiagnozować konkretne potrzeby uczestników. Szkolenia zostaną przeprowadzone dla 2-ch dwunastoosobowych grup (każda grupa uczestniczyc będzie w trzech 3-dniowych spotkaniach) obejmujące następujący zakres tematyczny:

Prawne aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnej

 • aktualizacja wiedzy w zakresie przepisów zawartych w aktach normatywnych regulujących działalność spółdzielni socjalnej;
 • zakładanie i rejestracja spółdzielni, łączenie się oraz przekształcanie się podmiotów istniejących w spółdzielnie socjalne;
 • reintegracja społeczna i zawodowa w spółdzielni socjalnej;
 • ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych a reintegracja społeczna i zawodowa w spółdzielni socjalnej.

Zagadnienia statutowe

 • obowiązkowe regulacje statutowe wynikające z delegacji ustawowych;
 • unormowania wewnętrzne wymagane statutem;
 • prawa i obowiązki członków;
 • organy statutowe – zadania, kompetencje, tryb zwoływania i obradowania, dokumentowanie pracy.

Zagadnienia ekonomiczno-księgowe

 • organizacja i zarządzanie spółdzielnią socjalną;
 • zakładowy plan kont z wydzielonymi kontami dotyczącymi funduszu reintegracji społecznej i zawodowej;
 • obieg dokumentów;
 • organizacja rachunkowości;
 • prawidłowość księgowania i dekretowania dokumentów;
 • inwentaryzacja składników majątkowych;
 • gospodarka kasowa;
 • podział nadwyżki bilansowej;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.

Zgłoszenie do skorzystania z tej bezpłatnej usługi wymaga wypełnienia deklaracji uczestnictwa wraz z informacją o uzyskanej pomocy de minimis. Aby uzyskać więcej informacji o rekrutacji – zapytaj poprzez e-mail: biuro@promotion.org.pl

W celu szerokiego oddziaływania i popularyzacji efektów tych specjalistycznych szkoleń, opracujemy i opublikujemy – w przyjaznej, instruktażowej formie pytań i odpowiedzi – na odrębnej stronie internetowej kompendium wiedzy zawierające „esencję” problematyki zawartej w programie szkoleń (wykaz aktualnych, obowiązujących aktów prawnych, komentarze do przepisów prawnych i ekonomiczno-księgowych, bieżące zmiany w prawie, itp.).

Działania projektowe w części marketingowo-promocyjnej obejmują bezpośrednie wsparcie promocyjne na witrynie internetowej – ogólnopolskim katalogu branżowym spółdzielni socjalnych. Biorąc pod uwagę wielką rolę internetu w sferze działalności gospodarczej, zwłaszcza w pozyskiwaniu tą drogą kontrahentów i klientów, komponent ten przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności oferowanych usług i produktów przez spółdzielnie socjalne. Budowanie marki firmy i pozytywnego jej wizerunku, profesjonalizacja działań promocyjnych i marketingowych to konieczny warunek do rozwoju spółdzielni socjalnych, a tym samym lepszej kondycji ekonomicznej jej członków i ich rodzin.