Szkolenie dla lustratorów spółdzielczych

Informujemy, że nasz siostrzany Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Samopomoc Chłopska ogłasza nabór na kurs specjalistyczny przygotowujący do zdobycia uprawnień lustratora. Zachęcamy do udziału również spółdzielców socjalnych.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

Kandydaci na lustratorów muszą spełniać kryteria określone w uchwale nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19.12.2018 r. tj.:

  • Posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub w spółdzielczym związku rewizyjnym. W przypadku osób posiadających wykształcenie średnie, staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym nie może być krótszy niż 5 lat. Kurs specjalistyczny dla tej grupy osób obejmuje co najmniej 90 godzin zajęć. Osoby bez stażu w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym obowiązane są legitymować się wykształceniem wyższym. Kurs specjalistyczny dla tej grupy osób obejmuje co najmniej 150 godzin zajęć.
  • Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
  • Nie być karanym za przestępstwa przeciwko mieniu i dokumentom oraz za wykroczenia karno-skarbowe.
  • Odbyć szkolenie specjalistyczne i zdać egzamin z wynikiem pozytywnym.
  • Swoim dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania funkcji lustratora.

FORMUŁA:

Kurs odbędzie się w systemie hybrydowym. Teoria będzie realizowana podczas zajęć online, natomiast warsztaty praktyczne będą miały miejsce w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS, ul. Odrębna 22, w Warszawie z możliwością skorzystania
z zakwaterowania:

I sesja – online

II sesja– online

III sesja– online

IV sesja– stacjonarnie

Kurs 150-godzinny obejmuje sesje I-IV, kurs 90-godzinny obejmuje sesje od II-IV.

Kurs zakończy się egzaminem, który składać się będzie z części pisemnej (test) i ustnej.

OPŁATY

Kurs 90- godzinny: 2500 zł brutto
Kurs 150- godzinny: 4000 zł brutto (kurs realizowany przy min. sześciu zgłoszeniach)
Egzamin – opłata w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę
w danym roku
Legitymacja – 50 zł brutto

TERMIN
Termin rozpoczęcia kursu został zaplanowany na drugą połowę bieżącego roku.
O szczegółowych datach będziemy informować w oddzielnych ogłoszeniach, gdy zostanie zebrana dostateczna ilość osób do zorganizowania kursu.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń KZRS zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

Osoby zainteresowane kursem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: kzrs-szkolenia@kzrs.pl do 31 sierpnia 2024 r.

Poniżej publikujemy formularz zgłoszeniowy

FORMULARZ-ZGLOSZENIOWY_2024-uprawnienia-lustracyjne_v2