Rozeznanie rynku (ceny) – specjalistyczne doradztwo tematyczne

W związku z realizacją projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przeprowadza rozeznanie rynku (ceny) dotyczące:

  • specjalistycznego doradztwa tematycznego w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej

Przedmiotowa wycena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm) oraz że niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Opis przedmiotu zamówienia:

  •  zakres tematyczny doradztwa: spójność polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej, w tym szczególnie kwestie związane z monitorowaniem i aktualizowaniem regionalnych programów i strategii, a także ogólne zagadnienia dotyczące ekonomii społecznej i solidarnej i sposobów jej wykorzystania oraz włączania do nurtów polityki publicznej na poziomie regionalnym – w szczególności wsparcie realizacji zadań władz regionalnych związanych z transpozycją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej na poziom wojewódzki, wdrażaniem funkcji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wynikających z projektów koordynacyjnych współfinansowanych z EFS oraz realizacją regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej;
  • szacowana ilość godzin doradztwa: 10 godzin zegarowych (w cyklu doradczym, ustalonym z Zamawiającym i odbiorcami doradztwa);
  • odbiorcy działań doradczych: członkowie zespołów koordynujących rozwój ekonomii społecznej w Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej;
  • ze względu na trwającą pandemię spowodowaną COVID-19 doradztwo będzie realizowane w formule on-line (Zamawiający dysponuje platformą online do prowadzenia spotkań zdalnych).

Sposób sporządzenia wyceny:

Prosimy o podanie ceny brutto w odniesieniu do realizacji 1 godziny zegarowej doradztwa.

Wycena powinna być złożona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do rozeznania rynku.

  • Prosimy o nadesłanie wypełnionego i podpisanego formularza szacowania ceny (jako skan) pocztą elektroniczną na adres: a.deja @ ozrss.pl do dnia: 07.01.2021 r. włącznie do godz. 23.59.

załącznik nr 1formularz rozeznanie ceny – doradztwo tematyczne .doc