Uelastycznienie niektórych przepisów o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych – obowiązuje od 16 maja 2020

fot. pixabyW ustawie z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21, w art. 17 dokonano zmian w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych

Zmiana ta polega na wprowadzeniu w ustawie o spółdzielniach socjalnych, nowego przepisu art. 29a, który określa, iż w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego lub ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii niektóre terminy określone w ustawie przedłuża się do dnia upływu 12 miesięcy od dnia odwołania stanu nadzwyczajnego lub zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Okres przedłużenia dotyczy następujących terminów:

Uzupełnienia składu zakładanej spółdzielni (art. 5 ust. 1a)

Rozwiązanie to dotyczyć będzie spółdzielni, których założycielami są osoby fizyczne. Zgodnie z art. 5 ust. 1a ww. ustawy spółdzielnie socjalną mogą założyć co najmniej 3 osoby fizyczne, ale w ciągu 12 miesięcy od wpisania takiej spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego musi ona przyjąć w poczet członków przynajmniej 2 osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 (osoby zagrożone wykluczeniem społecznym).  Tym samym termin 12 miesięcy zostaje odpowiednio przedłużony.

Uzupełnienia zatrudnienia w spółdzielni zakładanej przez osoby prawne (art. 5a ust. 4)

Podobnie będzie w przypadku uzupełnienia stanu zatrudnienia w przypadku spółdzielni zakładanej przez osoby prawne. Zgodnie z postanowieniami art. 5a ust. 1 spółdzielnia jest obowiązana do zatrudnienia co najmniej pięciu osób spośród osób wymienionych w art. 4 ust. 1, w terminie sześciu miesięcy od dnia wpisu spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego. Natomiast w przypadku rozwiązania stosunku pracy z jedną z takich osób spółdzielnia socjalna, w terminie 3 miesięcy, jest obowiązana zatrudnić w miejsce pracownika osobę spośród osób wymienionych w art. 4 ust. 1. Zapis pozwala na dłuższy termin na uzupełnienie składu.

Odłożenia terminu pierwszej lustracji (art. 15c)

Zgodnie z art. 15c, spółdzielnie socjalne, których powstanie zostało sfinansowane ze środków publicznych, są obowiązane poddać się pierwszej lustracji, o której mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za pierwszy rok działalności. Nowy przepis pozwala maksymalnie odłożyć termin pierwszej lustracji. Przepis ten nie przedłuża natomiast terminów normalnej lustracji spółdzielczej.

Dłuższa możliwość na uzupełnienie składu członkowskiego spółdzielni (art. 18 pkt 2)

Dotychczas art. 18 ustawy określał przesłanki obligujące do likwidacji spółdzielni socjalnej m.in. w przypadku zmniejszenia się liczby członków poniżej pięciu w przypadku osób fizycznych i poniżej dwóch – w przypadku osób prawnych, o ile trwa dłużej niż 3 miesiące. W najnowszych zmianach wydłużono ten okres do 12 miesięcy od dnia odwołania stanu nadzwyczajnego / zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii, co powinno zapewnić elastyczne podejście w tak trudnym momencie.

Wszystkie zmiany weszły w życie 16 maja 2020 r. i zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2020 r. poz. 875.

Powyższy materiał zamieszczamy również tutaj: Uelastycznienie niektórych przepisów o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *