O projekcie

Od stycznia 2019 roku Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych rozpoczął jako partner realizację projektu
„ENERGIA SPOŁECZNA.
Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej”.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej).

Czas trwania projektu: styczeń 2019 – grudzień 2022.

W ramach projektu zostaną wypracowane i wdrożone nowe rozwiązania w rozwoju systemu wsparcia dla PES poprzez opracowanie i wdrożenie 5 modeli przedsiębiorstw społecznych w zakresie świadczenia usług na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznych. Przy tworzeniu i wdrażaniu modeli planuje się zaangażowanie społeczności lokalnych, JST oraz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W ramach projektu zostaną opracowane:

  • 4 modele przedsiębiorstw społecznych o charakterze usługowym, realizujące tzw. wiązki usług skierowane do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, osób w wieku 60+ i ich rodzin
  • 1 model przedsiębiorstwa społecznego realizującego zadania użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego (turystyka społeczna+)
  • 5 podręczników opisujących szczegółowo założenia i proces wdrożenia modeli.

Celem projektu jest profesjonalizacja i budowa potencjału przedsiębiorstw społecznych w świadczeniu kompleksowych usług na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zidentyfikowanie, przygotowanie i pilotażowe wdrożenie 5 modeli przedsiębiorstw społecznych.

Modele zostaną przetestowane wśród 25 przedsiębiorstw społecznych. Projekt zakłada, że modele będą wykorzystywane na szeroką skalę po zakończeniu projektu przez innych użytkowników. Przygotowany zostanie nowy standard usługi Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w obszarze wsparcia przedsiębiorstwa społecznego w zakresie modeli (ich upowszechniania i wdrażania).

Grupa docelowa projektu:

Łączna kwota dofinansowania projektu wynosi: 6 416 803,80 zł.

Logo projektu "Energia społeczna"