Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (rozeznanie cenowe) – opracowanie tekstu dot. dobrej praktyki

W związku z realizacją projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” dotyczące rozeznania rynku, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych zaprasza do złożenia oferty cenowej dot.:

 • opracowania tekstu dot. dobrej praktyki.

Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza oszacowania (oferta cenowa – załącznik do poniższego zaproszenia do złożenia oferty cenowej) pocztą elektroniczną na adres: a.deja@ozrss.pl do dnia: 05 października 2017 roku, do godz. 23.59.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, www.ozrss.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie materiału (tekstu) do broszury dot. dobrych praktyk.

 1. Zakres rzeczowy:
 • zebranie materiału (spotkanie z osobą/ami, instytucją/ami, które wdrożyły, stosują wskazaną dobrą praktykę) i opracowanie tekstu opisującego wskazaną przez Zamawiającego dobrą praktykę,
 • tekst powinien być opisany wg wskazanego przez Zamawiającego schematu opisu dot. zakresu tekstu,
 • objętość zamawianego tekstu: 40 – 50 stron maszynopisu (1800 znaków ze spacjami), w zakres, którego mogą wchodzić także niezbędne załączniki dot. opisu dobrej praktyki,
 • Zamawiający planuje w okresie realizacji projektu (tj. do 29.02.2020 r.) przygotowanie opisu 10 dobrych praktyk (2 w 2017 r., 4 w 2018 r., 3 w 2019 i 1 w 2020 r.).

2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w wysokości nieprzekraczającej 50% jego wartości.

III. Wymogi formalne i sposób przygotowania oferty cenowej

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają doświadczenie w zakresie opracowywania tekstów, w tym szczególnie tekstów dziennikarskich,

b) nie są powiązani osobo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wymóg dotyczący ww. powiązań będzie weryfikowany bezpośrednio przed zawarciem umowy.

IV. Sposób sporządzenia oferty cenowej

 1. Ofertę cenową należy sporządzić zgodnie z wymogami niniejszego zaproszenia.
 2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim oraz podpisana przez Oferenta.
 3. Wykonawca składający ofertę powinien złożyć ją na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej.
 4. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w odniesieniu do opisu jednej dobrej praktyki.
 5. W toku dokonywania badania i oceny ofert cenowych Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

V. Miejsce oraz termin złożenia oferty cenowej

 1. Oferty należy składać na formularzu oferty cenowej (załącznik nr 1 do zaproszenia) w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 05 października 2017 r., do godz. 23.59.
 2. Ofertę należy złożyć: e-mailowo (skan podpisanej oferty cenowej) na adres: a.deja@ozrss.pl
 3. Osobą wyznaczoną do kontaktowania się z Oferentami jest: Agnieszka Deja, e-mial: a.deja@ozrss.pl

VI. Załączniki do zaproszenia do złożenia oferty cenowej

zał. 1 – oferta cenowa dot. opisu dobrej praktyki . doc

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *