Regulamin lustracyjny OZRSS

Regulamin lustracji prowadzonych przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS)

 

§1 1. Lustracja spółdzielni zrzeszonych w OZRSS przeprowadzana jest w trybie postanowień § 30- 36 statutu OZRSS oraz Instrukcji w sprawie lustracji organizacji spółdzielczych, stanowiącej załącznik do uchwały nr 16/2005 Zgromadzenia ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 15 grudnia 2005 r. (Monitor Spółdzielczy Nr 6, poz. 36).

2. OZRSS może również przeprowadzać lustrację spółdzielni niezrzeszonych.

3. Lustracja, o której mowa w ust. 2 przeprowadzana jest na wniosek spółdzielni oraz trybie określonym w ust. 1. 4. Podstawą rozpoczęcia czynności lustracyjnych jest umowa zawarta między spółdzielnią a OZRSS.

 

§2 1. Podstawą organizacji działalności lustracyjnej OZRSS będzie corocznie opracowany przez zarząd w porozumieniu ze spółdzielniami „Plan lustracji”.

2. Ocenę wykonania Planu lustracji Zarząd przedstawia w rocznym sprawozdaniu z działalności na Zjeździe Delegatów.

 

§3 1. Podstawowym celem lustracji prowadzonych przez OZRSS będzie udzielanie pomocy organizacyjnej i instruktażowej organom statutowym spółdzielni socjalnej w prawidłowym zarządzaniu i kierowaniu spółdzielnia.

2. Cel wymieniony w pkt. 1 będzie realizowany przez badanie działalności spółdzielni w zakresie:

a. legalności tj. zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa, statutu, uchwał organów statutowych spółdzielni socjalnych,

b. gospodarności tj. celowego i oszczędnego dysponowania środkami na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni oraz wykazywanej należytej dbałości o właściwe zabezpieczenie i wykorzystanie majątku,

c. rzetelności tj. dokumentowania czynności zgodnie ze stanem rzeczywistym.

3. Każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata , a w okresie pozostawania w stanie likwidacji- corocznie poddawać się badaniu lustracyjnemu.

4. Spółdzielnia może wystąpić w każdym czasie o przeprowadzenie lustracji całości lub części jej działalności albo tylko określonych zagadnień.

5. Lustracja spółdzielni może być prowadzona jako:

a. pełna – polegająca na badaniu całokształtu działalności,

b. częściowa – polegająca na badaniu lustracyjnym części działalności spółdzielni na podstawie wystąpienia zarządu spółdzielni do OZRSS o przeprowadzenie lustracji w takim zakresie,

c. sprawdzająca – polegająca na powtórnym badaniu lustracyjnym w celu sprawdzenia prawidłowości ustaleń lustracji zakwestionowanych przez organy samorządowe spółdzielni.

6. Lustracja pełna działalności, o której w ust. 5 pkt. a. obejmuje okres od poprzedniej lustracji.

7. Lustracja spółdzielni socjalnej prowadzona jest według opracowanej przez OZRSS szczegółowej tematyki i wskazówek metodycznych do przeprowadzenia lustracji.

 

§4 1. Lustrację spółdzielni w imieniu OZRSS przeprowadzają, na podstawie upoważnienia, osoby (lustratorzy) posiadające uprawnienia lustracyjne nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą.

2. Kryteria kwalifikacyjne lustratorów oraz zasady nadawania uprawnień lustracyjnych określone są w uchwale Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

3. Upoważnienie do przeprowadzenia lustracji, o którym mowa w ust. 1 wydaje zarząd OZRSS i winno być ono podpisane przez dwóch członków zarządu.

4. OZRSS zatrudnia lustratorów stosownie do swoich potrzeb na podstawie umowy o dzieło. Dla współpracujących z OZRSS lustratorów prowadzi się specjalny rejestr.

5. Zarząd Związku wyznaczając lustratora lub lustratorów do przeprowadzenia lustracji określonej spółdzielni będzie brał pod uwagę m. in.: wielkość spółdzielni, kierunki jej działalności, złożoność występujących w niej problemów.

6. Badanie niektórych dziedzin działalności lub określonych zagadnień może być w ramach lustracji przeprowadzone przy udziale rzeczoznawców upoważnionych przez OZRSS w ramach odpłatności za lustrację.

 

§5 1. Lustracja spółdzielni jest odpłatna. 2. Odpłatność za lustrację ustala się zgodnie z zasadami opracowanymi przez zarząd OZRSS i uzależniona jest ona od wielkości spółdzielni oraz zakresu działalności podlegającemu badaniu.

3. Wysokość należności za przeprowadzenie czynności lustracyjnych uzgadniana jest przez OZRSS ze spółdzielnią zlecającą lustracje w umowie, o której mowa §1 ust. 4, określającej zakres czynności lustracyjnych, termin ich wykonania i zasady odpłatności.

4. Odpłatność za lustrację może być zmieniona, jeżeli w trakcie czynności lustracyjnych strony dojdą do wniosku, iż czasochłonność i zakres lustracji muszą być powiększone. Na tę okoliczność strony podpisują aneks do zawartej umowy.

5. Z przychodów uzyskiwanych z opłat, o których mowa w ust. 2-4 OZRSS pokrywa cześć kosztów działalności statutowej, a w szczególności koszty działalności lustracyjnej, w tym wynagrodzenie za pracę lustratorów, opracowanie listu polustracyjnego oraz szkoleń i doradztwa prowadzonego w wyniku wniosków wynikających z przeprowadzonych lustracji spółdzielni.

6. Spółdzielnie zrzeszone w OZRSS maja prawo do ulgi w odpłatności za lustrację pełną, w wysokości 10% kwoty należnej OZRSS po potrąceniu kosztów pracy lustratora, jeżeli posiadają uregulowane składki członkowskiej.

7. W stosunku do spółdzielni zrzeszonych w OZRSS i korzystających z ulgi, o której mowa w ust.6, ostateczna wysokość odpłatności za lustrację zostaje uwidoczniona w fakturze wystawionej przez OZRSS i nie powinna ona przekraczać kwoty określonej w zawartej umowie o przeprowadzenie lustracji.

Dokumenty dot. procedur lustracyjnych spółdzielni socjalnych:

  • Uchwała nr 10/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie nadawania uprawnień lustracyjnych i szkolenia lustratorów – plik do pobrania
  • Instrukcja w sprawie lustracji organizacji spółdzielczych zatwierdzona Uchwałą nr 16 Zgromadzenia Ogólnego KRS z dnia 15.12.2005 r. – plik do pobrania