Zapytanie o cenę – opracowanie tekstu dot. dobrej praktyki

W związku z realizacją projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” dotyczące rozeznania rynku, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych zaprasza do złożenia oferty cenowej dot.:

 • opracowania tekstu dot. dobrej praktyki.

Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza oszacowania (oferta cenowa – załącznik do poniższego zaproszenia do złożenia oferty cenowej) pocztą elektroniczną na adres: a.deja @ ozrss.pl do dnia: 01 lipca 2018 roku, do godz. 23.59.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie materiału (tekstu) do broszury dot. dobrych praktyk.

Zakres rzeczowy:

 • zebranie materiału na miejscu (spotkanie z osobą/ami, instytucją/ami, które wdrożyły, stosują wskazaną dobrą praktykę – np. wyjazd do Zielonej Góry) i opracowanie tekstu opisującego wskazaną przez Zamawiającego dobrą praktykę,
 • tekst powinien być opisany wg wskazanego przez Zamawiającego schematu opisu (stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania o cenę,
 • objętość zamawianego tekstu: do 40 – 50 stron maszynopisu (1800 znaków ze spacjami), w zakres, którego mogą wchodzić także niezbędne załączniki dot. opisu dobrej praktyki.

Sposób sporządzenia oferty cenowej:

Ofertę cenową należy sporządzić zgodnie z wymogami niniejszego zaproszenia:

 1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim oraz podpisana przez Oferenta.
 2. Wykonawca składający ofertę powinien złożyć ją na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej.
 3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w odniesieniu do opisu dobrej praktyki (wyjazd, zbieranie materiałów, przygotowanie tekstu i autoryzacja z osobami, które udzielały wypowiedzi).

Miejsce oraz termin złożenia oferty cenowej: oferty należy składać na formularzu oferty cenowej (załącznik nr 2 do zaproszenia) w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 01 lipca 2018 r., do godz. 23.59.

 1. Ofertę należy złożyć: e-mailowo (skan podpisanej oferty cenowej) na adres: a.deja @ ozrss.pl
 2. Osobą wyznaczoną do kontaktowania się z Oferentami jest: Agnieszka Deja, e-mial: a.deja @ ozrss.pl

Załączniki do zaproszenia do złożenia oferty cenowej:

Załącznik nr 1 schemat opisu .pdf

Załącznik nr 2formularz oferty cenowej .doc

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (rozeznanie cenowe) – opracowanie tekstu dot. dobrej praktyki

W związku z realizacją projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” dotyczące rozeznania rynku, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych zaprasza do złożenia oferty cenowej dot.:

 • opracowania tekstu dot. dobrej praktyki.

Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza oszacowania (oferta cenowa – załącznik do poniższego zaproszenia do złożenia oferty cenowej) pocztą elektroniczną na adres: a.deja@ozrss.pl do dnia: 05 października 2017 roku, do godz. 23.59.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, www.ozrss.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie materiału (tekstu) do broszury dot. dobrych praktyk.

 1. Zakres rzeczowy:
 • zebranie materiału (spotkanie z osobą/ami, instytucją/ami, które wdrożyły, stosują wskazaną dobrą praktykę) i opracowanie tekstu opisującego wskazaną przez Zamawiającego dobrą praktykę,
 • tekst powinien być opisany wg wskazanego przez Zamawiającego schematu opisu dot. zakresu tekstu,
 • objętość zamawianego tekstu: 40 – 50 stron maszynopisu (1800 znaków ze spacjami), w zakres, którego mogą wchodzić także niezbędne załączniki dot. opisu dobrej praktyki,
 • Zamawiający planuje w okresie realizacji projektu (tj. do 29.02.2020 r.) przygotowanie opisu 10 dobrych praktyk (2 w 2017 r., 4 w 2018 r., 3 w 2019 i 1 w 2020 r.).

2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w wysokości nieprzekraczającej 50% jego wartości.

III. Wymogi formalne i sposób przygotowania oferty cenowej

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają doświadczenie w zakresie opracowywania tekstów, w tym szczególnie tekstów dziennikarskich,

b) nie są powiązani osobo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wymóg dotyczący ww. powiązań będzie weryfikowany bezpośrednio przed zawarciem umowy.

IV. Sposób sporządzenia oferty cenowej

 1. Ofertę cenową należy sporządzić zgodnie z wymogami niniejszego zaproszenia.
 2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim oraz podpisana przez Oferenta.
 3. Wykonawca składający ofertę powinien złożyć ją na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej.
 4. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w odniesieniu do opisu jednej dobrej praktyki.
 5. W toku dokonywania badania i oceny ofert cenowych Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

V. Miejsce oraz termin złożenia oferty cenowej

 1. Oferty należy składać na formularzu oferty cenowej (załącznik nr 1 do zaproszenia) w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 05 października 2017 r., do godz. 23.59.
 2. Ofertę należy złożyć: e-mailowo (skan podpisanej oferty cenowej) na adres: a.deja@ozrss.pl
 3. Osobą wyznaczoną do kontaktowania się z Oferentami jest: Agnieszka Deja, e-mial: a.deja@ozrss.pl

VI. Załączniki do zaproszenia do złożenia oferty cenowej

zał. 1 – oferta cenowa dot. opisu dobrej praktyki . doc

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (rozeznanie cenowe)

W związku z realizacją projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” dotyczące rozeznania rynku, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych zaprasza do złożenia oferty cenowej dot.:

 • moderowania webinarium prowadzonego przez eksperta merytorycznego.

Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza oszacowania (oferta cenowa – załącznik do poniższego zaproszenia do złożenia oferty cenowej) pocztą elektroniczną na adres: k.wasowska@ozrss.pl do dnia: 26 lipca 2017 roku, do godz. 23.59.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 01/REG/2017

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie usługi polegającej na świadczeniu usług konsultacyjnych w zakresie kształtowania i realizacji polityk publicznych w zakresie ekonomii społecznej w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija dnia: 05.03.2017 r., o godz. 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 01/REG/2017 .pdf

Zapytanie ofertowe nr 01/REG/2017 .doc

Odpowiedź na pyt. 1 .pdf

Wyniki oceny ofert .pdf

Zapytanie ofertowe nr 13/SS/2015

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 13/SS/2015 na: organizację spotkania branżowego spółdzielni socjalnych we Wrocławiu w dn. 01-02 października 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 22.09.2015 r., o godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe nr 13/SS/2015 .pdf

Zapytanie ofertowe nr 13/SS/2015 .doc

Odpowiedź na pyt. 1 i pyt. 2 .pdf

Odpowiedź na pyt. 3 .pdf

Odpowiedź na pyt. 4 .pdf

Protokół z wyboru Wykonawcy .pdf

Zapytanie ofertowe nr 12/SS/2015

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 12/SS/2015 na: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. (Warszawa).

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 03.09.2015 r., o godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe nr 12/SS/2015 .doc

Zapytanie ofertowe nr 12/SS/2015 .pdf

Protokół z wyboru Wykonawcy .pdf

Zapytanie ofertowe nr 11/SS/2015

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 11/SS/2015 na: zorganizowanie spotkania branżowego spółdzielni socjalnych w m. Byczyna w dn. 25-26 września 2015 r.

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów ekonomii społecznej.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 03.09.2015 r., o godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe nr 11/SS/2015 .doc

Zapytanie ofertowe nr 11/SS/2015 .pdf

Protokół dot. unieważnienia zapytania ofertowego nr 11/SS/2015 .pdf

Zapytanie ofertowe nr 10/SS/2015

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 10/SS/2014 na: świadczenie usługi cateringowej w związku z organizacją spotkania branżowego spółdzielni socjalnych w dn. 22 – 23 czerwca 2015 r. w m. Brzeziny (woj. łódzkie).

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 15.06.2015 r., o godz. 15.00. UWAGA! Ze względu na przerwę techniczną w dostępie do bazy konkurencyjności (bazakonkurencyjnosci.gov.pl) gdzie obligatoryjnie publikowane są zapytania ofertowe PRZEDŁUŻONO termin składania ofert do dn. 17.06.2015 r., godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 10/SS/2015 .pdf

Zapytanie ofertowe nr 10/SS/2015 .pdf

Protokół wyboru Wykonawcy .pdf

Zapytanie ofertowe nr 9/SS/2015

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 9/SS/2014 na: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego spółdzielni socjalnych w dn. 22 – 23 czerwca 2015 r. w m. Brzeziny (woj. łódzkie).

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 15.06.2015 r., o godz. 15.00. UWAGA! Ze względu na przerwę techniczną w dostępie do bazy konkurencyjności (bazakonkurencyjnosci.gov.pl) gdzie obligatoryjnie publikowane są zapytania ofertowe PRZEDŁUŻONO termin składania ofert do dn. 17.06.2015 r., godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 9/SS/2015 .doc

Zapytanie ofertowe nr 9/SS/2015 .pdf

Odpowiedź na pytanie nr 1.pdf

Odpowiedź na pytanie nr 2 .pdf

Protokół z wyboru Wykonawcy .pdf

Zapytanie ofertowe nr 8/SS/2015

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 8/SS/2015 na: zorganizowanie spotkania branżowego spółdzielni socjalnych w m. Byczyna w dn. 26 – 27 czerwca 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 15.06.2015 r., o godz. 15.00. UWAGA! Ze względu na przerwę techniczną w dostępie do bazy konkurencyjności (bazakonkurencyjnosci.gov.pl) gdzie obligatoryjnie publikowane są zapytania ofertowe PRZEDŁUŻONO termin składania ofert do dn. 17.06.2015 r., godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 8/SS/2015 .doc

Zapytanie ofertowe nr 8/SS/2015 .pdf

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego .pdf