Orzecznictwo

Wykaz orzecznictwa NSA w sprawach spółdzielni socjalnych

  • Czy prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jest wystarczające dla spółdzielni socjalnej?

I SA/Sz 192/12 – Wyrok WSA w Szczecinie

  • Czy negatywne rozpatrzenie wniosku o udzielenie osobie niepełnosprawnej, bezrobotnej, jednorazowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej na podstawie art. 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92 ze zm.) w trybie przewidzianym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. Nr 194 poz. 1403 ze zm.) następuje w formie decyzji administracyjnej?

II GPS 1/12 – Uchwała NSA

  • Czy osoba bezrobotna starająca się o przyznanie dotacji na wkład do spółdzielni socjalnej musi odbywać obowiązkowe wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy?

II SA/Wa 1253/11 – Wyrok WSA w Warszawie

  • Kara nałożona przez Inspektora Pracy na spółdzielnię za brak regulowania wynagrodzeń dla członków spółdzielni socjalnej

IV SA/Gl 15/10 – Wyrok WSA w Gliwicach


logotypy