Ogłoszenia

Tarcza antykryzysowa 3.0 a przedsiębiorstwa społeczne – stan na 20 maja 2020

98175868_3302026166482480_8417509204301971456_nPrzedstawiamy Państwu nową wersję poradnika dla przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej przygotowaną przez Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych przy współpracy Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

Niniejszy poradnik zawiera opis rozwiązań prawnych, narzędzi i instrumentów wspierających pod-mioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, w utrzymaniu i kontynuacji prowadzonej przez nie działalności w okresie obowiązywania zakazów oraz ograniczeń wprowadzonych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19).

Pakiet takich rozwiązań przewidziano w przepisach następujących aktów prawnych:

1) W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568)

2) W ustawie z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568);

3) W ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695)

4) W ustawie z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. poz. 694). 5) W ustawie z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U.z 2020 r. poz 694).

Pierwszy z tych aktów, zmieniony ustawą z dnia 31 marca 2020 r. (wskazaną w pkt 2) dotyczy zasad i trybu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się cho-roby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem. Ustawa zawiera ponadto przepisy zawierające narzędzia wspierające pracodawców i przedsiębiorców w utrzymaniu miejsc pracy, jak również utrzymaniu i kontynuacji prowadzonej działalności. Część z nich może być wykorzystana również przez podmioty ekonomii społecznej (dalej zwane także jako: PES) w tym przedsiębiorstwa społeczne. Co więcej, narzędzia te nie ograniczają się jedynie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, choć w istocie większość z nich jest tym podmiotom dedykowana. Są wśród nich również narzędzia wspierające dedykowane podmiotom integracji społecznej czy organizacjom pozarządowym.

Uzupełnieniem pakietu wsparcia przewidzianego w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. są ustawy:

1) zwana dalej tarczą antykryzysową

2) zwana dalej tarczą antykryzysową 2.0

3) zwana dalej tarczą antykryzysową 3.0

4)  art. 1 ust. 1 pkt 1 tarczy antykryzysowej

5) z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695, wskazana w pkt. 3),

6)  z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

W pierwszej z nich uzupełniono katalog wsparcia oferowanego przedsiębiorcom, do którego dopuszczono również inne podmioty, w tym spełniające definicję PES. Ustawa ta wprowadza ponadto zmiany do ustawy regulującej rozwiązania wprowadzone pakietem tarczy antykryzysowej, które przedstawiamy i uwzględniamy w poniższym opracowaniu, które stanowi tym samym uzupełnioną wersję naszego poprzedniego poradnika.

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r., zwana „Tarczą 3.0” stanowi kontynuację rozwiązań zawartych w poprzednich ustawach, których celem jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia finansowego, jak i proceduralnego przeciwdziałającego negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID-19.

Z uwagi na specyfikę działalności realizowanej przez podmioty ekonomii społecznej, w której nieodłącznym elementem są projekty współfinansowane ze środków unijnych, realizowane przez te podmioty, warto powyższy katalog uzupełnić o przepisy zawarte w ustawie z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. poz. 694), w której określono szczególne rozwiązania związane z realizacją lub rozliczaniem programów operacyjnych w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Przepisy tej ustawy uzupełniają do tej pory stosowane przepisy tzw. ustawy wdrożeniowej, tj. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.).

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania czy wątpliwości dotyczące funkcjonowania „tarczy” i samego poradnika, serdecznie zapraszamy do kontaktu ze specjalistą z siostrzanego Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych: Radca prawny, Marek Gruchalski, tel. 799 117 944.

Tekst publikacji prezentujemy tutaj: Tarcza 3.0 Poradnik dla PES i PS 20.05.2020

Gotowość przedsiębiorstw społecznych do realizacji zleceń w kontekście przeciwdziałania pandemii – raport z badań

Na przełomie kwietnia i maja 2020 r. przeprowadziliśmy wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych badanie dotyczące możliwości realizacji zleceń przez przedsiębiorstwa społeczne w kontekście przeciwdziałania skutkom wywołanym przez epidemię wirusa SARS-CoV-2.
 
Badaniem objęliśmy 53 przedsiębiorstwa społeczne z całej Polski działające w dziewięciu branżach. Chcieliśmy sprawdzić czy i na ile przedsiębiorstwa społeczne (PS), w tym spółdzielnie socjalne oraz podmioty ekonomii społecznej (PES) są aktywne, gotowe i zainteresowane zleceniami z Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) rzecz przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19.
Wyniki są bardzo pozytywne, pokazują ogromną determinację środowiska, przede wszystkim, by utrzymać dotychczasowe miejsca pracy, ale także, by stosować dużą elastyczność przy zlecaniu tych zadań oraz gospodarność.
Wszystko to daje dobrą rekomendację na przyszłość – teraz czas działać!