Ogłoszenia

Spotkanie branżowe – TURYSTYKA

W dniach 25 – 26 września 2015 r. zapraszamy spółdzielnie socjalne działające w branży turystycznej do Byczyny
(woj. opolskie).

Chcemy wspólnie ze spółdzielniami prowadzącymi:

  • obsługę ruchu turystycznego
  • miejsca noclegowe, hostele i pensjonaty
  • wypożyczalnie sprzętu turystycznego
  • wioski tematyczne
  • promocję produktów lokalnych

porozmawiać na temat prowadzenia biznesu w tej branży, wymienić się doświadczeniami.

Pod koniec sezonu turystycznego możemy podsumować nasze przedsięwzięcia, złapać oddech i zobaczyć jak inni prowadzą biuro obsługi ruchu turystycznego, wioskę tematyczną, czy hostel. Nie zabraknie także wymiany doświadczeń w zakresie kreowania i promocji produktu lokalnego.

Podczas spotkania zaproponujemy Państwu także udział w spółdzielczej grze terenowej wykorzystującej historię i potencjał Byczyny. Odbędą się także praktyczne warsztaty dotyczące marketingu miejsc i produktów.

Na zgłoszenia wysyłane poprzez formularz on-line czekamy do 18 września (piątek) włącznie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zapewniamy nocleg w pokojach 2 i 3 osobowych, wyżywienie. Nie zwracamy kosztów dojazdu.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: spotkania(at)ozrss.pl

UWAGA: Szczegółowe informacje o miejscu spotkania (hotel) wyślemy Państwu wraz z potwierdzeniem udziału w spotkaniu po 18 września.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu (25-26.09.2015, Byczyna) .pdf

Program spotkania (25-26.09.2015, Byczyna) .pdf

Uchwalone zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym oraz o spółdzielniach socjalnych

W dn. 5 sierpnia 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Jednocześnie dokonano kilku zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych.

W art. 2 skorygowano katalog osób uznanych za zagrożone wykluczeniem społecznym – założycieli spółdzielni:
– osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (osoby, które zakończyły udział w Centrum Integracji Społecznej lub w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej)
– osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (oznacza że mogą to być osoby na umowach cywilno-prawnych!).
Uaktualniono także zapis o pomocy publicznej.

Zamówienia zastrzeżone

Wprowadzono nowy zapis art. 15a (odnoszący się do zakupów poniżej 30 tys. euro) w brzmieniu:
Art. 15a. 1. Jednostka sektora finansów publicznych udzielając zamówienia, które nie podlega ze względu na jego wartość ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) może zastrzec, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na podstawie ustawy lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Informacja o zastrzeżeniu, o którym mowa w ust. 1, musi znaleźć się we wniosku o uruchomienie procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz w odpowiednich dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych bardzo dziękuje za zaangażowanie i wsparcie posłowi Tadeuszowi Tomaszewskiemu i posłance Małgorzacie Kochan.