Ogłoszenia

Dobrze przykłady do pomnażania. Spotkanie spółdzielni współzakładanych przez samorządy

Ponad pięćdziesięciu przedstawicieli spółdzielni socjalnych założonych przez samorządy lokalne spotkało się w Brzezinach koło Łodzi, by wymieniać doświadczenia i rozmawiać o aspektach społecznych w zamówieniach.

W dniach 22-23 czerwca 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie branżowe spółdzielni socjalnych zorganizowane przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych. Za dobrą praktykę posłużyła nam współpraca gminy Brzeziny ze Spółdzielnią Socjalną Communal Service, która od maja 2012 r. realizuje praktycznie większość usług komunalnych w mieście (utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni, naprawa i remonty dróg, odśnieżanie, prowadzenie sortowni odpadów komunalnych oraz kompostowni). Podczas spotkania Burmistrz Brzezin Marcin Pluta podkreślał, że zlecanie zadań w trybie in-house oraz zatrudnienie w spółdzielni osób dotychczas bezrobotnych generuje w miejskiej kasie oszczędności rzędu 20%, a w ciągu 2 lat gmina ogłosiła i przeprowadziła 20 przetargów z zastosowaniem klauzul społecznych. „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych to sposób na wyrównanie szans w dostępie do rynku pracy grup defaworyzowanych, a nie pomoc i wsparcie dla spółdzielni socjalnych” – podkreślał Pluta.

Uczestnicy spotkania oglądają spółdzielczą sortownię, fot. UM Brzeziny

Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć spółdzielczą sortownię i kompostownię odpadów oraz zapoznać się z doświadczeniami Spółdzielni Socjalnej Communal Service zatrudniającej już 30 osób.

Doświadczenia w zakresie zamówień in-house, stosowania klauzul społecznych omówili także przedstawiciele samorządu miasta Byczyny oraz Spółdzielni Socjalnej Bydgoszczanka. „Pierwsze postępowanie przetargowe z klauzulami społecznymi zostało udzielone przez Gminę Byczyna w roku 2011. Dotyczyło zamówienia na roboty budowlane, a dokładniej remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego w Polanowicach. Wartość zamówienia wynosiła blisko 880 tysięcy złotych. Zastrzegliśmy tu obowiązek zatrudnienia przez wykonawcę pięciu osób bezrobotnych” – wspominała Aneta Sztojko-Chałupczyńska odpowiedzialna za prowadzenie przetargów przez Urząd Miejski w Byczynie. Sprawy zieleni gminnej, utrzymania czystości i porządku, w tym m.in. na targowisku miejskim zlecane są w ramach zamówień in-house m.in. Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach, który jest zakładem budżetowym gminy.

od lewej C. Miżejewski, Prezes OZRSS, K. Więckiewicz, MPiPS, M. Pluta, Burmistrz Brzezin, fot. UM Brzeziny

Wagę ekonomii społecznej oraz społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych podkreślał Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zwrócił uwagę na wzrastającą rolę spółdzielczości socjalnej w realizacji zadań publicznych i aktywizacji osób wykluczonych.

Podczas spotkania zostały przedstawione preferencje dla podmiotów ekonomii społecznej
(w tym spółdzielni socjalnych) w Regionalnych Programach Operacyjnych na lata 2014 -2020. Piotr Krasuski Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju omówił zapisy Umowy Partnerstwa wskazującej na preferencyjne podejście do usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej. „To poszczególne Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi określają rodzaj zamówień publicznych, w ramach których zobowiązują Beneficjentów do stosowania klauzul społecznych. Dodatkowo preferencje dotyczą także usług społecznych i zdrowotnych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej” – wyjaśniał Krasuski.

Czytaj dalej

Wyniki konkursu na Społeczny StartUp!

W dniu 29 czerwca 2015 r. nastąpiło oficjalne zakończenie konkursu na Społeczny StartUp, który realizowany był przez Fundację Ashoka w Polsce wraz z Unicredit Foundation i Bankiem Pekao S.A. Spośród ponad 40 zgłoszeń zostało wyłonionych 10 zwycięskich projektów, w tym osiem z kategorii Akcelerator, a także dwie z kategorii Pomysł na przedsiębiorstwo.

Wśród zwycięzców są także spółdzielnie socjalne, w tym Spółdzielnia Socjalna Dalba z Pucka członek Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych!

Film prezentujący tegorocznych laureatów można obejrzeć tutaj.

Oto nagrodzone spółdzielnie:

Spółdzielnia Dalba za projekt: „Kooperatywa, która warzy więcej”

Celem Spółdzielni jest reintegracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem, szczególnie z niepełnosprawnościami. W ramach projektu rozwijana będzie działalność browaru spółdzielczego. Spółdzielnia obecnie zatrudnia 13 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działalność browaru osadzona będzie w tradycjach regionu (Pomorze). Browar stworzony przez Dalbę to jedyny tego typu podmiot w Polsce. Zatrudnieni przez Dalbę pracownicy to uczestnicy WTZ w Pucku.

Czytaj dalej