Ogłoszenia

Rozpoczęcie dyskusji nad FIO 2015

Departament Pożytku Publicznego MPiPS przedstawił wstępne założenia do „Regulaminu Konkursu FIO w 2015 roku”. DPP MPiPS zwrócił się z prośbą o uwagi, opinie i pomysły dotyczące regulaminu przyszłorocznego konkursu. Zostaną one przedstawione Komitetowi Sterująco-Monitorującemu FIO. Po zasięgnięciu jego opinii Departament Pożytku Publicznego opracuje projekt Regulaminu konkursu FIO w 2015 r., który zostanie poddany konsultacjom społecznym na przełomie września i października. Po podsumowaniu konsultacji i uzyskaniu opinii Komitetu Sterująco-Monitorującego w sprawie „Regulaminu…” konkurs FIO 2015 powinien zostać ogłoszony na przełomie listopada i grudnia.

Najważniejsze zmiany w Regulaminie Konkursu FIO na 2015 r. (w stosunku do Regulaminu 2014):

I. Termin realizacji zadań od 1 maja 2015 r.

II. Konkurs nie obejmie wyboru operatorów w Priorytecie 1 (operatorzy zostali wybrani na 3 lata w FIO 2014, kolejny konkurs na operatorów odbędzie w 2017 r.);

III. Z alokacji ustalonej w Regulaminie FIO 2014 r. wynika zmniejszona alokacja na konkurs FIO 2015 (ze względu na zobowiązania wynikające z projektów 2-letnich, drugich transz projektów  3-letnich);

IV. Podmiotami nieuprawnionymi są te, które otrzymały dotację na realizację projektu 3-letniego (konsekwencja zapisu z Regulaminu FIO w 2014 .);

V. Wyodrębnienie jednego komponentu (Komponent Działań Systemowych – KDS);

VI. Ujednolicenie zasad realizacji projektów w KDS z konkursem ogólnym:

  1. Termin (01.05.2015 r. – 30.11.2016 r.)
  2. Wkład własny (co najmniej 10% wartości dotacji – środki własne niefinansowe lub finansowe, w tym nie mniej niż 5% wartości dotacji wkład finansowy).

VII. Organizacje składające oferty w KDS będą zobowiązane do złożenia jej przez ePUAP zamiast wersji papierowej, a organizacje dofinansowane tak też będą składały sprawozdania.

VIII. Propozycje tematów w KDS:

  1. promocja nowych przepisów dot. zbiórek publicznych;
  2. badanie współpracy administracji publicznej z III sektorem na podstawie Indeksu Jakości Współpracy;
  3. szkolenie potencjalnych oferentów FIO z zakresu ePUAP à kryterium strategiczne w 2016 r. i 2017 r. za 3 punkty, w 2018 r. za 6 punktów, w 2019 r. i 2020 r. obowiązek – dla wszystkich oferentów – składania ofert przez ePUAP zamiast wersji papierowej;
  4. edukowanie organizacji III sektora w zakresie fundraisingu;
  5. promocja wyodrębniania działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego w statutach organizacji pozarządowych.

IX. Wprowadzenie limitu dotacji do 100 tys. rocznie niezależnie od długości trwania projektu.

X. Uwzględnienie w kryteriach strategicznych wsparcia dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

KS_2015_26_sierpnia_2014_

 

Jeśli macie swoje uwagi i propozycje zgłaszajcie je pod adresem biuro@ozrss.pl

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

W dniu 12 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Prace nad dokumentem prowadzone były od początku w formule partycypacyjnej w ramach powołanego przez Prezesa Rady Ministrów Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej, przede wszystkim przez Grupę ds. Strategicznych.

Program zakłada wprowadzenie szeregu kompleksowych narzędzi, wspierających rozwój sektora ekonomii społecznej, w tym określenie otoczenia prawnego sektora ekonomii społecznej, przede wszystkim w postaci ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu ekonomii społecznej. Warto zwrócić uwagę na wiele zapisów odnoszących się do spółdzielczości socjalnej, m.in. proponowane zmiany do ustawy.

 Zasadniczym wyzwaniem jest uzupełnienie istniejących rozwiązań w zakresie finansowania o trwałe mechanizmy finansowania zwrotnego, tj. zapewnienie dostępu m. in. do pożyczek i poręczeń. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiło pilotaż funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych w ramach Priorytetu I PO KL 2007-2013. Budżet projektu wynosi 30 mln zł. Pożyczki udzielane są przedsiębiorstwom społecznym na preferencyjnych warunkach, do 30 czerwca 2014 r. Ważnym elementem pilotażu jest świadczenie doradztwa na rzecz podmiotów, które otrzymają pożyczkę.

Program zakłada także wprowadzenie szeregu kompleksowych narzędzi, wspierających rozwój sektora ekonomii społecznej, począwszy od wspierania partycypacyjnych modeli badania potrzeb społecznych i planowania lokalnego czy wspierania lokalnej samoorganizacji i aktywności obywatelskiej, przez włączenie ekonomii społecznej do głównego nurtu polityk publicznych, związanych nie tylko z kwestią integracji społecznej, na poziomie krajowym i regionalnym, po kwestie związane z upowszechnianiem wiedzy dotyczącej ekonomii społecznej.

Zapisy projektu KPRES wpłynęły na kształt koncepcji systemu wsparcia ekonomii społecznej w nowym okresie programowania. W ramach projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przewidziano wsparcie dla sektora ekonomii społecznej w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9.8 Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych

W załączeniu tekst przyjętego programu: KPRES_12.08.2014 pdf