Przedkongresowy Zjazd Spółdzielni Socjalnych

W związku z przygotowaniami do VII Kongresu Spółdzielczości
Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza Przedstawicieli spółdzielni socjalnych na:

ZJAZD PRZEDKONGRESOWY SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

który odbędzie się w dniu 30 października 2023 r. o godz. 11:00
w Warszawie przy ul. Jasnej 1 w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej, będącej organizatorem Zjazdu.

Spółdzielnie zainteresowane udziałem Przedstawiciela w Zjeździe, które nie dokonały jeszcze zgłoszenia swojego Przedstawiciela, prosimy o przesłanie do KRS oryginału uchwały w sprawie wyboru Przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy.

Spółdzielnia może być reprezentowana na Zjedzie Przedkongresowym przez jednego Przedstawiciela.
W celu wzięcia udziału w Zjedzie Przedkongresowym, Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie, jeśli statut spółdzielni tak stanowi, dokonuje wyboru Przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy spośród członków spółdzielni (w treści uchwały należy podać nr członkowski wybranej osoby).

Poniżej podajemy adres do przesłania oryginału Uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia najpóźniej do dnia 9 października 2023 r.:

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa
z dopiskiem „Zjazd Przedkongresowy Spółdzielni Socjalnych”

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze przesłanie kopii w/w uchwały e-mailem na adres krs@krs.com.pl, celem sporządzenia listy osób biorących udział w Zjeździe Przedkongresowym.
Warunkiem uczestnictwa w Zjeździe Przedkongresowym jest:
– wybór w drodze uchwały Przedstawiciela spółdzielni, który jest członkiem tej spółdzielni,
– przesłanie do KRS uchwały o wyborze Przedstawiciela we wskazanym powyżej terminie,
– terminowe wniesienie opłaty za udział jednego Przedstawiciela w zjeździe przedkongresowym w wysokości 100 zł brutto obejmującej koszty organizacji Zjazdu.

Opłatę należy wpłacić na rachunek KRS nr 56 8004 0002 2001 0012 0711 0001 tytułem „Zjazd Przedkongresowy Spółdzielni Socjalnych” do dnia 9 października 2023 r.
Wybranych na Zjeździe Przedkongresowym 12 Delegatów Spółdzielni Socjalnych weźmie udział w VII Kongresie Spółdzielczości w dniach 22-23 stycznia 2024 r. Kongres Spółdzielczości jest najwyższym organem samorządu spółdzielczego w Polsce. Dokona on m.in. oceny stanu spółdzielczości w RP oraz warunków i możliwości jej rozwoju oraz dokona wyboru członków Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

Proponowany porządek obrad Zjazdu Przedkongresowego:
1. Otwarcie obrad,
2. Wybór przewodniczącego Zjazdu,
3. Przyjęcie regulaminu obrad,
4. Wybór prezydium Zjazdu,
5. Powołanie Komisji Zjazdu:
mandatowej, uchwał i wniosków, wyborczej, skrutacyjnej,
6. Referat wprowadzający do dyskusji nad tezami dotyczącymi stanu spółdzielczości w Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków i możliwości jej rozwoju.
7. Sprawozdanie Komisji mandatowej,
8. Dyskusja,
9. Przeprowadzenie wyborów delegatów na VII Kongres Spółdzielczości,
10. Sprawy wniesione,
11. Ogłoszenie wyników wyborów,
12. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków,
13. Zakończenie obrad.