Statut

Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych

(tekst jednolity po poprawkach Zjazdu OZRSS w dniu 18 listopada 2014)

Rozdział I Nazwa, siedziba i teren działania

§1

Nazwa Związku brzmi: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych.

§2

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych zwany w dalszym ciągu statutu „Związkiem” działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 188, poz. 1848 – z późn. zmianami),
 2. niniejszego statutu.

§3

 1. Siedzibą Związku jest miasto Warszawa.
 2. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Czas trwania Związku nie jest ograniczony.

§4

Związek posiada osobowość prawną i działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i statucie. Związek może posiadać, nabywać i zbywać wszelki majątek, przyjmować zobowiązania oraz podejmować ze skutkiem prawnym wszelkie czynności w granicach ustawy i statutu.

§5

Związek może być członkiem innych organizacji spółdzielczych, gospodarczych, społecznych – krajowych i międzynarodowych oraz reprezentować swoich członków wobec tych organizacji.

Rozdział II Cele Związku i przedmiot jego działania

§6

 1. Celem Związku jest:
  1. promocja i wspieranie idei społecznej spółdzielczości socjalnej,
  2. działanie na rzecz szeroko rozumianej reintegracji społecznej i zawodowej.
  3. zapewnienie zrzeszonym w nim spółdzielniom socjalnym pomocy w ich działalności statutowej.
 2. W realizacji swych celów Związek kieruje się przede wszystkim zasadami Międzynarodowego Związku Spółdzielczego przyjętymi na 30 Kongresie Spółdzielczości w Manchesterze.

§7

Przedmiotem działania Związku jest:

 1. Współdziałanie i pomoc w zakładaniu spółdzielni socjalnych oraz w realizacji zadań statutowych.
 2. Prowadzenie szkoleń pracowników i członków spółdzielni, inicjowanie szkolnictwa spółdzielczego.
 3. Prowadzenie działalności instruktażowej, doradczej, wydawniczej, kulturalnej, społeczno-wychowawczej.
 4. Inicjowanie i rozwijanie kooperacji i współpracy między spółdzielniami oraz współdziałanie z placówkami naukowo-badawczymi.
 5. Współdziałanie w doskonaleniu samorządu spółdzielczego oraz współpraca z samorządami gospodarczymi.
 6. Reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni wobec organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego.
 7. Przeprowadzanie lustracji spółdzielni socjalnych.
 8. Prowadzenie wszelkiej innej działalności ułatwiającej spółdzielniom realizację ich celów statutowych i przedmiotu działania.
 9. Pozyskiwanie i alokacja publicznych środków krajowych i zagranicznych.

Rozdział III Członkowie Związku

§8

Członkami Związku mogą być Spółdzielnie Socjalne działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§9

 1. Członków Związku przyjmuje Zarząd Związku.
 2. Podstawę przyjęcia stanowi deklaracja członkowska. Deklaracja członkowska powinna zawierać:
  1. pełną nazwę i siedzibę spółdzielni, oraz jej adres poczty elektronicznej;
  2. oświadczenie o zadeklarowaniu wpisowego i składki członkowskiej,zobowiązanie przestrzegania postanowień statutu Związku,odcisk pieczęci firmowej, datę i podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz spółdzielni
  3. odpis uchwały statutowego organu spółdzielni uprawniającej do złożenia deklaracji członkowskiej.
 3. Uchwały o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków podejmuje Zarząd Związku w terminie trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.
  1. O uchwale przyjęcia lub odmowie przyjęcia na członka Zarząd Związku powiadamia pocztą elektroniczną zainteresowaną spółdzielnię w ciągu 14 dni od daty jej powzięcia.
 4. Od uchwały odmawiającej przyjęcia na członka Związku przysługuje prawo odwołania do Rady Nadzorczej Związku w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
 5. Odwołanie powinno być rozpatrzone na posiedzeniu Rady Nadzorczej w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty jego wniesienia.
 6. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Zarządu Związku.

Rozdział IV Prawa i obowiązki członka Związku

§10

Członek Związku ma prawo:

 1. do korzystania z wszelkiej pomocy i urządzeń Związku, ułatwiających działalność statutową spółdzielni,
 2. do pomocy Związku w ochronie swoich interesów,
 3. do lustracji ustawowej oraz innej na żądanie organów spółdzielni,
 4. do brania udziału poprzez swoich przedstawicieli w Zjeździe Delegatów Związku,
 5. do wskazania kandydatów do organów Związku,
 6. do wglądu do rejestru członków i protokołów Zjazdów Delegatów,
 7. do przeglądania sprawozdań finansowych łącznie z rachunkami wyników oraz do otrzymywania z nich odpisów,
 8. do uzyskiwania od organów Związku informacji o działalności i zamierzeniach,
 9. do przedstawiania opinii, wniosków, postulatów w sprawie działalności Związku i jego organów.

§11

Członek Związku ma obowiązek:

 1. przestrzegania w swojej działalności zasad spółdzielczych, uchwał Zjazdów Związku oraz przepisów statutu Związku,
 2. świadczenia wzajemnej pomocy, popierania i obrony interesów spółdzielni zrzeszonych w Związku,
 3. poddawania się lustracjom ustawowym dokonywanym przez Związek,
 4. regularnego, terminowego uiszczania składek na rzecz Związku.

§12

Członkostwo w Związku ustaje wskutek:

 1. wystąpienia członka ze Związku,
 2. wykreślenia z rejestru członków Związku,
 3. wykluczenia.

§13

Członek może wystąpić ze Związku za pisemnym wypowiedzeniem z końcem roku kalendarzowego. Pisemne wypowiedzenie członkostwa powinno być złożone w siedzibie Związku co najmniej na trzy miesiące przed upływem roku kalendarzowego.

§14

Członek może zostać wykluczony ze Związku w wypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie w Związku nie da się pogodzić z postanowieniami statutu Związku, a w szczególności gdy:

 1. umyślnie działa na szkodę Związku i jego członków, wbrew ich celom i interesom,
 2. z powodów przez siebie zawinionych – nie wypełnia obowiązków określonych w statucie Związku i w uchwałach organów Związku.

§15

 1. Członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być wykreślony z rejestru członków Związku, a w szczególności gdy:
  1. z powodów przez siebie niezawinionych – nie wypełnia obowiązków określonych w statucie Związku i w uchwałach organów Związku,
  2. ustał byt prawny członka Związku.

§16

 1. Uchwałę o wykluczeniu lub wykreśleniu z rejestru członków podejmuje Zarząd Związku po uprzednim zbadaniu wyjaśnień zainteresowanego członka, jeżeli zostaną złożone na piśmie.
 2. Członek wykluczony lub wykreślony ma prawo odwołać się do Rady Nadzorczej Związku. Pełnomocnik wykluczonego lub wykreślonego ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i odnosić się do tego odwołania.
 3. Wykluczenie lub wykreślenie staje się skuteczne po wyczerpaniu postępowania wewnątrz spółdzielczego.
 4. (skreślony)

Rozdział V Wpisowe, składki członkowskie i inne opłaty

§17

 1. Wpisowe wynosi jednorazowo 100 PLN. O terminie wpłaty wpisowego Zarząd Związku powiadamia pocztą elektroniczną.
 2. Wysokość składki członkowskiej określana jest na podstawie ilości członków Spółdzielni Socjalnej zrzeszonej w Związku i wynosi odpowiednio: – do 15 osób w wysokości 150 zł rocznie, – powyżej 15 osób w wysokości 200 zł rocznie, jednorazowo lub w ratach, według stanu na koniec roku obrachunkowego. Pełna składka za dany rok powinna być wpłacona najpóźniej do dnia 31 marca roku następnego. Zarząd Związku może okresowo zawiesić lub umorzyć wnoszenie przedmiotowej składki z powodu trudnej sytuacji gospodarczej zrzeszonej spółdzielni. Zawieszenie lub umorzenie, o których mowa powyżej, następuje na pisemny wniosek spółdzielni w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.
 3. Wysokość opłat za lustracje oraz inne czynności wykonywane na żądanie spółdzielni ustala Zarząd Związku.

Rozdział VI Organy Związku

§18

 1. Organami Związku są:
  1. Zjazd Delegatów
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd
 2. Uchwały Organów Związku podejmowane są zwykłą większością głosów członków danego organu, chyba że ustawa lub statut wymagają kwalifikowanej większości głosów.

Zjazd Delegatów

§19

 1. Zjazd Delegatów jest najwyższym organem Związku.
 2. Delegatami na Zjazd są wszyscy członkowie Związku.
 3. Listę członków Związku stanowiącą podstawę ustalenia delegatów na Zjazd określa Rada Nadzorcza według stanu na 30 dni przed terminem rozpoczęcia Zjazdu.
 4. Członek Związku może brać udział w Zjeździe tylko osobiście. Osoby prawne będące członkami Związku mogą brać udział w Zjeździe Delegatów przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka Związku. Czas trwania mandatu pełnomocnika trwa do zakończenia obrad Zjazdu Delegatów.
 5. Członek Związku lub ustanowiony na Zjazd Delegatów Pełnomocnik ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.
 6. Każdy członek Związku lub ustanowiony na Zjazd Delegatów Pełnomocnik ma jeden głos bez względu na liczbę posiadanych udziałów.
 7. W Zjeździe Delegatów mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.

§20

Do wyłącznej właściwości Zjazdu Delegatów należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju i programu działalności Związku,
 2. podejmowanie uchwał dotyczących wniosków członków Związku, Rady Nadzorczej lub Zarządu oraz udzielanie na wniosek Rady Nadzorczej absolutorium członkom Zarządu,
 3. wybór Rady Nadzorczej spośród delegatów,
 4. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
 5. uchwalenie zmian statutu,
 6. podejmowanie uchwały w sprawie podziału oraz likwidacji Związku, przyłączenia do innego Związku lub innych organizacji spółdzielczych,
 7.  rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
 8. w razie likwidacji Związku – podjęcie uchwały o przeznaczeniu pozostałego majątku po uregulowaniu zobowiązań oraz zapewnienie środków finansowych na przechowywanie akt Związku.

§21

 1. Zarząd Związku przynajmniej jeden raz w roku zwołuje Zjazd Delegatów.
 2. Zarząd Związku zwołuje Zjazd Delegatów także na żądanie:
  1. Rady Nadzorczej Związku,
  2. Co najmniej 50% liczby członków.
 3. Żądanie zwołania Zjazdu Delegatów powinno być złożone w siedzibie Zarządu na piśmie z uzasadnieniem celu jego zwołania.
 4. W wypadku nie zwołania Zjazdu Delegatów przez Zarząd w trybie określonym w pkt. 1 i 2 – Zjazd zwołuje Rada Nadzorcza Związku lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Związku. W wypadkach wskazanych w ust. 2 Zjazd zwołuje się w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania.

§22

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Delegatów, Zarząd zawiadamia członków pocztą elektroniczną, co najmniej na 3 tygodnie przed terminem Zjazdu Delegatów. Zawiadomienie o zwołaniu Zjazdu Delegatów wywiesza się ponadto na na stronie internetowej Związku.
 2. Uprawnieni do żądania zwołania Zjazdu Delegatów wymienieni w §21 statutu mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni przed terminem Zjazdu Delegatów.
 3. Zarząd przekazuje członkom uzupełniony porządek obrad pocztą elektroniczną najpóźniej w terminie 7 dni przed terminem Zjazdu Delegatów.

§23

 1. Uchwały Zjazdu Delegatów obowiązują wszystkich członków Związku.
 2. Zjazd Delegatów może zwykłą większością głosów zmienić kolejność porządku obrad, nie może natomiast uzupełnić porządku obrad nowymi sprawami.
 3. Zjazd Delegatów otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca i zarządza wybór Prezydium Zjazdu w składzie: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.
 4. Zjazd Delegatów podejmuje uchwały w sprawie zmiany statutu oraz przeznaczenia majątku w związku z rozwiązaniem lub likwidacją Związku. Uchwały te podejmowane są większością dwóch trzecich głosów oddanych.
 5. Członek Związku może zaskarżyć do sądu w trybie i w terminach określonych w ustawie każdą uchwałę z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub statutu.
 6. Glosowanie nad uchwałami odbywa się jawnie. Przewodniczący Zjazdu Delegatów zarządza glosowanie tajne tylko w sprawie wyborów, a w innych sprawach na żądanie co najmniej 1/3 ogółu delegatów obecnych na Zjeździe Delegatów.
 7. Z obrad Zjazdu Delegatów sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący Zjazdu Delegatów i Sekretarz. Delegaci i członkowie mają prawo przeglądać protokół.
 8. Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i sposób podejmowania uchwał określa regulamin uchwalany przez Zjazd Delegatów.

Rada Nadzorcza

§24

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontroluje działalność Związku.

§25

 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 – 7 osób wybranych na okres 2 lat przez Zjazd Delegatów w glosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby delegatów.
 2. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zjazd Delegatów przed upływem kadencji większością 2/3 oddanych głosów.
 3. Odwołanie członka Rady Nadzorczej i członka Zarządu następuje w głosowaniu tajnym.
 4. Przed upływem kadencji mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek: – odwołania przez Zjazd Delegatów, – zrzeczenia się mandatu, – śmierci członka Rady Nadzorczej, – ustania członkostwa w spółdzielni, w której delegat został wybrany, – utraty członkostwa spółdzielni w Związku.
 5. W razie zmniejszenia się stanu Rady Nadzorczej na skutek wygaśnięcia mandatów członków tego organu poniżej trzech, przeprowadza się wybory uzupełniające. Kadencja nowo wybranych członków upływa z końcem kadencji Rady Nadzorczej.
 6. Kadencja Rady Nadzorczej trwa do rozpoczęcia obrad Zjazdu Delegatów, na którym następują jej wybory.

§26

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 1. nadzór i kontrola działalności Zarządu Związku,
 2. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu i członków Zarządu Związku,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i obciążania nieruchomości,
 4. zatwierdzenie struktury organizacyjnej Związku oraz podejmowanie uchwał o utworzeniu oddziału Związku,
 5. rozpatrywanie odwołań do uchwal Zarządu Związku,
 6. rozpatrywanie skarg na działalność Związku,
 7. składanie Zjazdowi Delegatów sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i oceny sprawozdań finansowych,
 8. upoważnienie Zarządu Związku do przyjmowania darowizn, zapisów i spadków,
 9. (skreślony)
 10. (skreślony)
 11. podejmowanie uchwał w sprawie czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Związkiem a członkiem Zarządu Związku oraz reprezentowanie Związku przy tych czynnościach przez co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
 12. (skreślony)
 13. rozpatrywanie sprawozdań finansowych i bilansu Związku.

§27

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona na pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza. Osoby te stanowią jej Prezydium.
 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz  w roku. Posiedzenia te zwołuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca. Posiedzenia są protokołowane.
 3. W celu wykonania swych zadań Rada może żądać od Zarządu Związku i pracowników Związku wszelkich wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty Związku.
 4. Rada Nadzorcza może powoływać komisje do wykonania określonych spraw, określając ich zadania i skład.

Zarząd Związku

§28

 1. Zarząd kieruje działalnością i reprezentuje Związek na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych w ustawie lub niniejszym statucie do wyłącznej kompetencji innych organów Związku.
 2. Zarząd składa się z 2 – 5 osób. Na czele Zarządu stoi Prezes, który kieruje jego pracami. Ponadto w skład Zarządu wchodzi: Zastępca Prezesa, oraz członkowie Zarządu.
 3. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik).
 4. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych Zarząd może ustanowić jednego lub kilku pełnomocników.
 5. Szczegółowe zadania i tryb pracy Zarządu oraz podział czynności pomiędzy jego członków określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Związku.
 6. Bieżącą działalnością Związku kieruje jeden z członków Zarządu lub ustanowiony przez Zarząd – Dyrektor Biura Związku.
 7. Członkami Zarządu nie mogą być osoby będące członkami Rady Nadzorczej Związku. Prezes Zarządu w stosunku do osób zatrudnionych w Związku wykonuje funkcje Kierownika Zakładu Pracy w rozumieniu ustawy – Kodeks Pracy.

Rozdział VII Postępowanie wewnątrz spółdzielcze

§29

 1. O uchwałach w sprawach członkostwa wynikających ze statusu podejmowanych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, Zarząd Związku zobowiązany jest zawiadomić na piśmie członka, którego uchwała dotyczy w terminie 30 dni od daty powzięcia uchwały, z podaniem jej uzasadnienia i pouczeniem o terminie odwołania lub zaskarżenia oraz o skutkach niezachowania tego terminu.
 2. Od uchwał Zarządu w sprawach wymienionych w ust.1 służy członkom odwołanie do Rady Nadzorczej. Termin wniesienia odwołania wynosi 30 dni od dnia zawiadomienia członka o uchwale Rady w sposób wskazany w ust. 1. Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie trzech miesięcy od daty jego wniesienia.
 3. Od uchwał Rady Nadzorczej w sprawach określonych w ust. 1 służy członkom odwołanie do Zjazdu Delegatów. Termin wniesienia odwołania wynosi 30 dni od dnia zawiadomienia członka o uchwale Rady w sposób wskazany w ust. 1. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Zjeździe Delegatów.
 4. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem Zarządu Związku do organu uprawnionego do rozpatrzenia tego odwołania.
 5. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeśli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący się usprawiedliwi je wyjątkowymi okolicznościami.
 6. Rozpatrując odwołanie organ odwoławczy utrzymuje w mocy zaskarżoną uchwałę albo ją uchyla lub zmienia jej treść.
 7. Zarząd Związku obowiązany jest doręczyć odwołującemu się odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie dwóch tygodni od daty podjęcia uchwały.
 8. (skreślony)

Rozdział VIII Lustracja spółdzielcza

§30

Celem lustracji spółdzielni jest badanie gospodarności, rzetelności i legalności całości jej działania, a także pomoc, doradztwo oraz instruktaż w ustaleniu i usunięciu występujących nieprawidłowości i ewentualnych naruszeń prawa lub statutu.

§31

Czynności lustracyjne polegają na sprawdzeniu, czy spółdzielnia przestrzega zasad spółdzielczych, czy jej organizacja lub jej działalność nie jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami statutu. Lustracja winna wskazywać, czy spółdzielnia nie naraża interesu osób trzecich i Skarbu Państwa, czy jest zarządzana zgodnie ze statutem w interesie ogółu członków, czy roczne sprawozdania finansowe spółdzielni są sporządzane rzetelnie i prawidłowo.

§32

Lustrację przeprowadzają uprawnieni lustratorzy w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach Krajowej Rady Spółdzielczej i na podstawie uchwal Rady Nadzorczej i Zarządu Związku. Obowiązki lustratora może pełnić osoba, która uzyskała uprawnienia lustracyjne wydane przez Krajową Radę Spółdzielczą.

§33

Organy Spółdzielni obowiązane są udzielić lustratorowi wszelkich wyjaśnień i zezwolić mu na przeglądanie ksiąg i dowodów, na bezpośrednie sprawdzanie stanu wszelkich części majątku jak również udzielić mu wszelkiej pomocy przy lustracji. Lustrator jest zobowiązany zaprosić do udziału w lustracji przedstawicieli Rady Nadzorczej Spółdzielni.

§34

Z czynności lustracyjnych lustrator sporządza protokół, który składa Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni. Protokół sporządzony przez lustratora ma moc dokumentu urzędowego.

§35

 1. Na podstawie protokołu z lustracji Związek opracowuje wnioski polustracyjne oraz przekazuje je Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółdzielni.
 2. Zarząd Spółdzielni obowiązany jest corocznie przekazywać Związkowi informacje o realizacji wniosków polustracyjnych.

§36

Zasady odpłatności za wykonywanie czynności lustracyjnych w niezrzeszonych w Związku Spółdzielniach określa Zarząd Związku.

Rozdział IX Gospodarka finansowa Związku

§37

 1. Związek może posiadać, nabywać i zbywać majątek oraz zaciągać zobowiązania.
 2. Za swoje zobowiązania Związek odpowiada wyłącznie własnym majątkiem.

§38

 1. Działalność Związku jest finansowana:
  1. ze składek zrzeszonych członków Związku,
  2. z innych przychodów związanych z działalnością Związku,
  3. środków publicznych i darowizn.
 2. Związek nie prowadzi działalności gospodarczej.

§39

Koszty czynności związanych z działalnością Związku, zależne zwłaszcza od ich indywidualnego charakteru, mogą być finansowane według zasad określonych przez Zarząd Związku.

§40

 1. Pozostałość przychodów ze składek niewykorzystana w roku obrachunkowym przechodzi na rok następny.
 2. Przychody z innych źródeł nie przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadań statutowych Związku po pomniejszeniu o należny podatek, stanowią nadwyżkę bilansową.
 3. O przeznaczeniu nadwyżki bilansowej decyduje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu.
 4. Straty bilansowe Związku pokrywa się z funduszu Związku.

§41

 1. Związek tworzy następujące fundusze:
  1. fundusz zasobowy z wpłat wpisowego, części nadwyżki bilansowej i innych źródeł określonych przepisami prawa,
  2. fundusze celowe według zasad ogólnie obowiązujących,
  3. inne fundusze według zasad określonych w ustawie.
 2. Zasady gospodarowania tymi funduszami określają ich regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą Związku.

§42

 1. Gospodarka finansowa Związku prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego na wniosek Zarządu przez Radę Nadzorczą.
 2. Rachunkowość Związku prowadzona jest według zasad określonych przez Ministra Finansów.
 3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział X Postanowienia końcowe

§43

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 188, poz. 1848 – z późn. zmianami).
 2. Statut wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Krajowy Rejestr Sądowy.
 3. Zmiana statutu może być uchwalona wyłącznie przez Zjazd Delegatów Związku większością 2/3 ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej 50% delegatów.

§44

Niniejszy statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie Związku w dniu 22 czerwca 2007 r. i podpisany.