Związek

Nasza spółdzielcza organizacja

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych funkcjonuje od 2007 r. Został powołany przez spółdzielców z całej Polski, zgodnie z prawem spółdzielczym. OZRSS zrzesza spółdzielnie socjalne, mając na celu:

 • pomoc w zakładaniu spółdzielni socjalnych oraz w realizacji ich zadań statutowych;
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników i członków spółdzielni, inicjowanie szkolnictwa spółdzielczego;
 • prowadzenie działalności instruktażowej, doradczej, wydawniczej, kulturalnej oraz społeczno-wychowawczej;
 • inicjowanie i rozwijanie kooperacji między spółdzielniami oraz współdziałanie z placówkami naukowo-badawczymi;
 • współdziałanie w doskonaleniu samorządu spółdzielczego oraz współpracę z samorządami gospodarczymi;
 • reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni wobec organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego.
 • przeprowadzanie lustracji spółdzielni socjalnych.

Przynależność do Związku jest dobrowolna. Musisz jednak pamiętać, że osobno wiele nie zdziałamy!

Pytasz, co może zaoferować ci Związek?

Po pierwsze: bogatą ofertę doradztwa i szkoleń
Od 2012 r. istnieje Spółdzielcze Biuro Interwencyjne, udzielające porad spółdzielniom socjalnym z całego kraju. Pytania rejestruje się poprzez formularz on-line bądź pod warszawskim numerem telefonu 22 8274525. Odpowiedzi udzielane są w ciągu siedmiu dni, o ile nie wymagają zasięgnięcia szczegółowej opinii prawnej.
Ponadto Związek, również we współpracy z innymi organizacjami, regularnie organizuje szkolenia dla kadr spółdzielczych. Obejmują one m.in. zarządzanie finansami, nowoczesny marketing oraz kształtowanie kultury współodpowiedzialności członków za spółdzielnię. Związek zdobywa środki publiczne na działalność szkoleniową, dzięki czemu spółdzielnie członkowskie mogą mieć refundowaną znaczną część kosztów uczestnictwa.

Po drugie: przyjazną lustrację
Raz na trzy lata każda spółdzielnia musi obowiązkowo poddać się procesowi lustracji, czyli przeglądowi w zakresie:

 • legalności – zgodności swoich działań z obowiązującymi przepisami prawa, statutem, uchwałami organów statutowych;
 • gospodarności – celowego i oszczędnego dysponowania środkami na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni oraz wykazywanej należytej dbałości o właściwe zabezpieczenie i wykorzystanie majątku;
 • rzetelności – dokumentowania czynności zgodnie ze stanem rzeczywistym.

Lustracja to nie kontrola, ale przyjazna pomoc, pozwalająca wykryć i naprawić usterki w funkcjonowaniu spółdzielni. Oferujemy przeprowadzenie lustracji przez osoby dobrze znające specyfikę spółdzielni socjalnych, przygotowane merytorycznie, a przy tym po prostu życzliwe.

Po trzecie: darmową reklamę
Członkowie OZRSS otrzymują darmowe wizytówki internetowe prezentujące ich działalność. Jeżeli Twoja spółdzielnia nie ma własnej strony www, a chce mieć swoje miejsce w sieci internetowej, to dzięki wizytówce w portalu Związku można:

 • zaprezentować swoją ofertę
 • umieścić w internecie dane kontaktowe
 • pochwalić się rekomendacjami od zadowolonych klientów.

Reklamy oraz reportaże poświęcone członkom Związku zamieszczamy w piśmie „JAK robić biznes społeczny”. Gazeta o nakładzie 10 tys. egzemplarzy dociera do wielu środowisk. Można także zaangażować się w jej dystrybucję!

Po czwarte: wpływ na decyzje administracji
Przedstawiciele naszego Związku aktywnie uczestniczą w pracach powołanego przez Prezesa Rady Ministrów Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Krajowej Rady Spółdzielczej. Nasi reprezentanci na bieżąco przekazują administracji publicznej postulaty i wnioski spółdzielców socjalnych, np. w zakresie zmian prawa.

Jeśli masz problem z administracją – nie możesz się porozumieć, np. w kwestii interpretacji przepisów – przedstawiciel Związku wesprze Cię w negocjacjach.

Po piąte: wymianę doświadczeń
Od 2009 r. organizowane jest corocznie Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych. Na spotkaniach wymieniamy doświadczenia i poglądy, informujemy się nawzajem o sukcesach, porażkach i planach. Analizujemy także sytuację naszego sektora, m.in. w kontekście zmieniających się przepisów i staramy się wypracować wspólną linię działania. Forum jest także okazją do nagrodzenia pracowników administracji szczególnie zasłużonych dla spółdzielczości socjalnej – może należy do nich Twój wójt, prezydent lub dyrektor OPS czy urzędu pracy?
Poszerzyliśmy tę kategorię działań o spotkania o charakterze branżowym. Spółdzielnie działające w jednej branży mają okazję spotkać się i rozmawiać merytorycznie o zakresie ich działalności, poznawać inne dobrze prosperujące spółdzielnie, wymieniać się doświadczeniem, nawiązywać współpracę, np. w zakresie wspólnych zamówień, dostaw.

Jak wstąpić do Związku?
Podczas Walnego Zgromadzenia spółdzielnia musi podjąć uchwałę o przystąpieniu do Związku. Następnie wraz z wypełnioną deklaracją członkowską należy ją przesłać na adres OZRSS. Wzory uchwał i deklaracja znajdują się tutaj.
O przyjęciu spółdzielni Zarząd OZRSS informuje pisemnie, po czym należy wpłacić wpisowe w wysokości 100 zł.

Wysokość rocznej składki członkowskiej określana jest na podstawie liczby członków spółdzielni i wynosi odpowiednio 150 zł w przypadku spółdzielni liczących do 15 osób oraz 200 zł dla tych liczących powyżej 15 członków. Składka może być opłacana jednorazowo lub w ratach, a w razie konieczności okresowo umarzana lub odraczana.

Nasz Związek
Szefem Rady Nadzorczej OZRSS jest Jerzy Lamprecht ze spółdzielni WwwPromotion z Wrocławia, jeden z pierwszych polskich spółdzielców socjalnych, działający nieprzerwanie od 2005 r.

W skład Zarządu wchodzą: Cezary Miżejewski, były wiceminister polityki społecznej, autor ustawy o spółdzielniach socjalnych, reprezentujący spółdzielnię socjalną osób prawnych „Opoka” w Kluczach; Marcin Juszczyk z zasłużonej dla spółdzielczości Byczyny; Aneta Englot z tarnobrzeskiej Spółdzielni Socjalnej„Konar”; Michał Sobczyk – młody kooperatysta ze Spółdzielni ISSA w Łodzi, oraz dr Małgorzata Ołdak z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.

OZRSS to spółdzielcy socjalni działający na rzecz spółdzielców socjalnych. Przyłącz się do nas!