Szkolenie na lustratorów

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych i Krajowa Rada Spółdzielcza uruchamiają szkolenia na lustratorów spółdzielczych.

Szkolenie będzie trwało łącznie 90 godzin i odbędzie się w Warszawie, w Krajowej Radzie Spółdzielczej (KRS) w dwóch sesjach organizowanych w dniach 15-17 września i 13-19 października 2014 r.

W szkoleniu dla kandydatów na lustratorów mogą wziąć osoby, które spełniają następujące kryteria:

  1. posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub związku spółdzielczym albo wykształcenie średnie i 5-letni staż w spółdzielni lub związku spółdzielczym;
  2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają w pełni z praw publicznych;
  3. nie były karane za przestępstwa przeciwko mieniu i dokumentom oraz za przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe.

W/w wymogi formalne określone są w regulaminie KRS. Do formularza zgłoszeniowego poprosimy dołączyć dokument poświadczający spełnienie pierwszego kryterium i oświadczenia dot. punktów 2-3. Przed przystąpieniem do egzaminu trzeba będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności.

W pierwszej kolejności kwalifikowani będą przedstawiciele spółdzielni socjalnych, które są członkami Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego i mają opłacone składki członkowskie.

Koszt udziału w szkoleniu: 580 zł. Pozostałe koszty są refundowane przez OZRSS ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (projekt pn. „Lustracja spółdzielcza – kompetencje i uczestnictwo. Wsparcie spółdzielni socjalnych na rzecz rozwoju związkowej sieci kompetencji”).

Wpłat wpisowego należy dokonywać na konto OZRSS w Warszawskim Banku Spółdzielczym nr 54 80150004 0192 9230 2002 0001 z dopiskiem „szkolenie lustratorów”.

Potwierdzenia wpłaty wpisowego należy przesłać mailem koordynatorowi projektu najpóźniej do czwartku 11 września 2014 r.

Formularz zgłoszeniowy
(doc, pdf) po wypełnieniu należy odesłać mailem (skan podpisanego formularza w przypadku zgłoszenia wypełnionego odręcznie) do koordynatora projektu, Artura Laskowskiego: laskowski@soo.org.pl tel. 691801220.
Do niego prosimy też kierować wszelkie zapytania dotyczące szkolenia.

Termin nadsyłania zgłoszeń: czwartek 8 września 2014 r.

UWAGA! Nabór na szkolenie został zakończony