Przepisy prawne

Podstawowe akty prawne (stan na marzec 2015 r.)

 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. – przejdź
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (tekst po zmianach z 2022) – Ustawa_SS
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst ujednolicony) – plik do pobrania
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst ujednolicony) – plik do pobrania
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst ujednolicony) – plik do pobrania
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst ujednolicony) – plik do pobrania
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst ujednolicony) – plik do pobrania
 • Uchwała nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” – plik do pobrania

Akty wykonawcze (stan na marzec 2015 r.)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do KRS – plik do pobrania
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania spółdzielni socjalnej środków na utworzenie stanowiska pracy i finansowanie kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych – RozporzadzeniePFRON.pdf„>„>pliki do pobrania
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej Dotacje_FunduszPracy„>plik do pobrania
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu – Zwrot_skladek„>plik do pobrania
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – plik do pobrania
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – plik do pobrania
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – plik do pobrania