Przedkongresowy Zjazd Spółdzielni Socjalnych

W związku z przygotowaniami do VII Kongresu Spółdzielczości
Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza Przedstawicieli spółdzielni socjalnych na:

ZJAZD PRZEDKONGRESOWY SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

który odbędzie się w dniu 30 października 2023 r. o godz. 11:00
w Warszawie przy ul. Jasnej 1 w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej, będącej organizatorem Zjazdu.

Spółdzielnie zainteresowane udziałem Przedstawiciela w Zjeździe, które nie dokonały jeszcze zgłoszenia swojego Przedstawiciela, prosimy o przesłanie do KRS oryginału uchwały w sprawie wyboru Przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy.

Spółdzielnia może być reprezentowana na Zjedzie Przedkongresowym przez jednego Przedstawiciela.
W celu wzięcia udziału w Zjedzie Przedkongresowym, Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie, jeśli statut spółdzielni tak stanowi, dokonuje wyboru Przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy spośród członków spółdzielni (w treści uchwały należy podać nr członkowski wybranej osoby).

Poniżej podajemy adres do przesłania oryginału Uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia najpóźniej do dnia 9 października 2023 r.:

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa
z dopiskiem „Zjazd Przedkongresowy Spółdzielni Socjalnych”

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze przesłanie kopii w/w uchwały e-mailem na adres krs@krs.com.pl, celem sporządzenia listy osób biorących udział w Zjeździe Przedkongresowym.
Warunkiem uczestnictwa w Zjeździe Przedkongresowym jest:
– wybór w drodze uchwały Przedstawiciela spółdzielni, który jest członkiem tej spółdzielni,
– przesłanie do KRS uchwały o wyborze Przedstawiciela we wskazanym powyżej terminie,
– terminowe wniesienie opłaty za udział jednego Przedstawiciela w zjeździe przedkongresowym w wysokości 100 zł brutto obejmującej koszty organizacji Zjazdu.

Opłatę należy wpłacić na rachunek KRS nr 56 8004 0002 2001 0012 0711 0001 tytułem „Zjazd Przedkongresowy Spółdzielni Socjalnych” do dnia 9 października 2023 r.
Wybranych na Zjeździe Przedkongresowym 12 Delegatów Spółdzielni Socjalnych weźmie udział w VII Kongresie Spółdzielczości w dniach 22-23 stycznia 2024 r. Kongres Spółdzielczości jest najwyższym organem samorządu spółdzielczego w Polsce. Dokona on m.in. oceny stanu spółdzielczości w RP oraz warunków i możliwości jej rozwoju oraz dokona wyboru członków Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

Proponowany porządek obrad Zjazdu Przedkongresowego:
1. Otwarcie obrad,
2. Wybór przewodniczącego Zjazdu,
3. Przyjęcie regulaminu obrad,
4. Wybór prezydium Zjazdu,
5. Powołanie Komisji Zjazdu:
mandatowej, uchwał i wniosków, wyborczej, skrutacyjnej,
6. Referat wprowadzający do dyskusji nad tezami dotyczącymi stanu spółdzielczości w Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków i możliwości jej rozwoju.
7. Sprawozdanie Komisji mandatowej,
8. Dyskusja,
9. Przeprowadzenie wyborów delegatów na VII Kongres Spółdzielczości,
10. Sprawy wniesione,
11. Ogłoszenie wyników wyborów,
12. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków,
13. Zakończenie obrad.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01 /09/2023 Świadczenie usług w zakresie organizacji konferencji dla uczestników projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej II”

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie świadczenia
usług polegających na wynajmie sal szkoleniowych wraz z obsługą, usług cateringowych, wynajmie miejsc
noclegowych w hotelu/ośrodku konferencyjnym (co najmniej 3 gwiazdkowym). Spotkania realizowane będą
w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej II” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.02.09.00-IP.03-00-
005/19)

W załączeniu zapytanie ZAPYTANIE OFERTOWE oraz formularz ofertowy Formularz ofertowy
Dokumenty dostępne są również są również w Bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego – co oznacza dla spółdzielni socjalnych

16 czerwca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1118). Zgodnie z § 1 rozporządzenia z dniem 1 lipca 2023 r. odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wspomniany przepis ma również wpływ na funkcjonowanie spółdzielni socjalnych.
W 2020 r. na podst. art. 17 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 poz. 875) wprowadzono w ustawie o spółdzielniach socjalnych nowy art. 29a zgodnie z którym: „w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego lub ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii terminy, o których mowa w art. 5 ust. 1a, art. 5a ust. 4, art. 15c i art. 18 pkt 2 (ustawy o spółdzielniach socjalnych), ulegają przedłużeniu do dnia upływu 12 miesięcy od dnia odwołania stanu nadzwyczajnego lub zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”.
Czego dotyczyły te przepisy

 •  art. 5 ust. 1a, wskazuje 12 miesięczny termin zwiększenia składu spółdzielni socjalnej, założonej przez trzy osoby fizyczne do wymaganej liczby pięciu członków (pracowników), z kategorii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przed wejściem przepisu przejściowego, spółdzielnia założona przez trzy osoby miała termin zwiększenia składu osobowego w terminie 12 miesięcy od dnia wpisu spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego.
 • art. 5a ust. 4, wskazuje 3 miesięczny termin uzupełnienia składu zatrudnienia spółdzielni socjalnych założonej przez osoby prawne, w przypadku rozwiązania umowy o pracę z dotychczasowym pracownikiem, jeśli liczba pracowników spadła poniżej pięciu pracowników.
 • art. 15c wskazuje, iż spółdzielnie socjalne, których powstanie zostało sfinansowane ze środków publicznych, są obowiązane poddać się pierwszej lustracji, , w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za pierwszy rok działalności.
 • art. 18 pkt 2, określa, iż spółdzielnia socjalna przechodzi w stan likwidacji w przypadku, zmniejszenia się liczby członków poniżej pięciu w przypadku osób fizycznych i dwóch w przypadku osób prawnych, o ile trwa dłużej niż 3 miesiące, lub zwiększenia powyżej pięćdziesięciu.

Zgodnie z przepisem art. 29a wszystkie powyższe terminy ulegają przedłużeniu o 12 miesięcy od dnia odwołania stanu nadzwyczajnego lub zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
W kontekście zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego (12 miesięcy liczony od 1 lipca 2023 r. tj. zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia), oznacza to, że terminy ustawowe określone w powyższych przepisach ustawy o spółdzielniach socjalnych ulegają przedłużeniu do dnia 2 lipca 2024 r. włącznie. Tym samym mamy jeszcze dwanaście miesięcy na zastosowanie się do obowiązków w nich wskazanych.

Odnosząc powyższe do obowiązku poddania się lustracji, o którym mowa w art. 15c ustawy o spółdzielniach socjalnych, sprawa wygląda następująco: w przypadku spółdzielni, których dotyczy ww. przepis, 6-miesięczny termin poddania się lustracji, liczony od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za pierwszy rok działalności, który zaczął biec w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z jego odwołaniem zostaje przedłużony do dnia 2 lipca 2024 r. Co za tym idzie, najpóźniej do tego dnia spółdzielnie te winne poddać się lustracji , o której mowa w art. 15c ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Drugi nabór wniosków w ramach programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025

Informujemy, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza drugi nabór wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025. Nabór trwa od 27 czerwca do 17 lipca 2023 r.
KPOGłównym celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.

Możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego, dotyczącego trzech obszarów funkcjonowania PES:

 • Obszar 1 – reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego.
 • Obszar 2  budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.
 • Obszar 3 – wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.O uzyskanie wsparcia w ramach Programu mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

  Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej MRiPS Ogłoszenie DES

OZRSS przyjęty do europejskiej CECOP

CECOP_OZRSSOgólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych został przyjęty do CECOP. CECOP jest europejską konfederacją spółdzielni przemysłowych i usługowych. Reprezentuje ona głosy spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych i niezależnych spółdzielni pracy. CECOP działa na rzecz stworzenia środowiska wspierającego spółdzielnie, aby mogły one działać w pełni sił i wypełniać swoją misję zapewniania społecznościom trwałych miejsc pracy i wysokiej jakości usług. Jego celem jest budowanie bardziej sprawiedliwej Europy i przyczynianie się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wprowadzanie demokracji i solidarności do miejsc pracy.

Nowe rozporządzenie o dotacjach z Funduszu Pracy

20 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie przyznawania środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwie społecznym.

W dokumencie tym uregulowano m.in. zasady ubiegania się przez przedsiębiorstwa społeczne i spółdzielnie socjalne o środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ostatecznym dokumencie uwzględniono niektóre uwagi OZRR m.in. kwestia weksla in blanko i poręczeń osób prawnych.

Rozporządzenie dostępne jest tutaj D20230963_RozporzadzeniedotacjeFP

Nagranie webinarium: Wymogi prawne dotyczące Regionalnych Programów Rozwoju Ekonomii Społecznej

Publikujemy nagranie webinarium z 28 kwietnia 2023.

W trakcie webinarium była mowa o:

 • Zapisach ustawy o ekonomii społecznej z RPRES;
 • Wymogach dotyczących RPRES, jako programu rozwoju;
 • Zasadach przygotowywania i przyjmowania RPRES.

Prezentacja: Wymogi prawne dotyczące Regionalnych Programów Rozwoju Ekonomii SpołecznejPOBIERZ

Ekspertem podczas webinaru był:

Cezary Miżejewski – Polityk społeczny, ekspert wiodący w projekcie „Spójna integracja Ekonomii Społecznej II”, Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych i Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych.

Nagranie webinarium: Usługi społeczne i deinstytucjonalizacja w Wytycznych EFS+

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 4 kwietnia 2023.

W trakcie webinarium była mowa o:

 • Kluczowych definicjach, w tym deinstytucjonalizacji, opieki instytucjonalnej, usług w społeczności lokalnej
 • Podstawowych zasadach realizacji wsparcia na rzecz rozwoju usług społecznych, w tym wsparcia dla centrów usług społecznych
 • Preferencjach dla podmiotów ekonomii społecznej przy realizacji usług społecznych
 • Kluczowych różnicach między Wytycznymi EFS 2014-2020 a Wytycznymi EFS+ w obszarze usług społecznych
 • Zmianach, które nastąpiły w Wytycznych EFS+ w wyniku konsultacji.

Prezentacja: Usługi społeczne i deinstytucjonalizacja w Wytycznych dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego PlusPOBIERZ

Odpowiedzi na pytania z webinaru POBIERZ

Ekspertami podczas webinarium byli:

 • Łukasz Mikulec – Naczelnik Wydziału Rynku Pracy i Integracji Społecznej  w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
 • Joanna Bogaj-Maciejewska – Główna specjalistka w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Odpowiada za koordynację oraz monitorowanie wsparcia w zakresie usług społecznych i deinstytucjonalizacji z EFS+.

Nagranie webinarium: Wytyczne EFS+ – o dotacjach dla ekonomii społecznej w stawkach jednostkowych i ich indeksacji – Instrumenty finansowe dla PS/PES

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 30.03.2023.

W trakcie webinarium była mowa o Dotacjach na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PES i PS finansowanych przez EFS+, stawkach jednostkowych i zasadach jej indeksacji, kwalifikowalności kosztów oraz wytycznych EFES + w tym zakresie.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES:
– Wytyczne EFS+ dla es w zakresie dotacji dla PES/PS
– Stawka jednostkowa na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy i jej kwalifikowalność
– Jak planować budżet projektu OWES w zakresie dotacji dla PES/PS
– Sposoby na płynność finansową projektów OWES oraz zabezpieczenia dotacji

 

Prezentacja: Wsparcie finansowe podmiotów ekonomii społecznej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – dotacje – POBIERZ

Odpowiedzi na pytania z webinariumPOBIERZ

Ekspertami podczas webinarium byli:

 • Aleksandra Dmitruk – Zastępczyni Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniącego rolę Instytucji Koordynującej Europejski Fundusz Społeczny Plus w Polsce, która opracowała zasady udzielania rozliczania wsparcia na tworzenie miejsc w pracy w obszarze ekonomii społecznej na lata 2021-2027.
 • Jakub Schimanek – Główny specjalista w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Odpowiada za koordynację oraz monitorowanie systemu wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poza wsparciem ekonomii społecznej zajmuje się także wsparciem budowania potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Nagranie webinarium: Opieka domowa na obszarach wiejskich – innowacyjny model i jego skalowanie

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 24.03.2023.

W trakcie webinarium była mowa o:

 • Nowym modelu funkcjonowania hospicjum domowego na terenach wiejskich opracowanym i sprawdzonym w praktyce przez Fundację Hospicjum Proroka Eliasza przy wsparciu „Inkubatora pomysłów”, prowadzonego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, miasto Gdynia, miasto Warszawa oraz firmę Ecorys sp. z o.o.
 • Doświadczeniach związanych ze skalowaniem tej innowacji przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych.
 • Rekomendacjach dotyczących wykorzystania Funduszy Europejskich w regionach na wdrażanie modelu opieki na obszarach wiejskich.

 

 

Prezentacja: Opieka domowa na obszarach wiejskich – innowacyjny model i jego skalowaniePOBIERZ

Link do filmu prezentowanego podczas webinarium: https://youtu.be/jHiDeo3GWT4

Ekspertami podczas webinarium byli:

Karolina Poczykowska – koordynatorka projektu, specjalistka ds. funduszu grantowego i modelu opieki w projekcie “Skalowanie innowacji społecznej. Opieka domowa na terenach wiejskich”. Członkini Zarządu OWOP, socjolożka, absolwentka studiów z zakresu zarządzania (MBA).

Krzysztof Leończuk – specjalista ds. współpracy i upowszechniania, koordynator projektów, konsultant, animator, doradca, certyfikowany trener I st. Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, specjalista ds. ewaluacji.