Sygnaliści – co to znaczy dla spółdzielni socjalnych

W ostatnim czasie spółdzielnie socjalne są zarzucane informacjami o potrzebie spełnienia wymogów wynikających z uchwalenia ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, oraz o propozycjach odpłatnej współpracy w tym zakresie.

Informujemy, że na podstawie nowej ustawy o ochronie sygnalistów każdy pracodawca zatrudniający powyżej 50 osób (bez względu na formę zatrudnienia) musi wdrożyć procedury zgłaszania przez sygnalistów naruszeń.

Do 25 września 2024 r. konieczne będzie opracowanie wewnętrznego systemu zgłaszania naruszeń czyli należy ustalić i spisać reguły oraz zasady działania sygnalistów w firmie zgodnie z ustawą;

W tym terminie należy wdrożyć system informatyczny, który umożliwi składanie zgłoszeń przez sygnalistów. System ten powinien umożliwiać anonimowe zgłoszenia;

W firmie powinna zostać wybrana np. komisja lub przynajmniej wyznaczona osoba, która będzie rozpatrywać zgłoszenia sygnalistów.

Oznacza to, że obowiązek dotyczy tych spółdzielni, które zatrudniają powyżej 50 pracowników. Dla tych spółdzielni OZRSS wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych przygotuje wzorcowe dokumenty.

Szkolenie dla lustratorów spółdzielczych

Informujemy, że nasz siostrzany Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Samopomoc Chłopska ogłasza nabór na kurs specjalistyczny przygotowujący do zdobycia uprawnień lustratora. Zachęcamy do udziału również spółdzielców socjalnych.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

Kandydaci na lustratorów muszą spełniać kryteria określone w uchwale nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19.12.2018 r. tj.:

 • Posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub w spółdzielczym związku rewizyjnym. W przypadku osób posiadających wykształcenie średnie, staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym nie może być krótszy niż 5 lat. Kurs specjalistyczny dla tej grupy osób obejmuje co najmniej 90 godzin zajęć. Osoby bez stażu w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym obowiązane są legitymować się wykształceniem wyższym. Kurs specjalistyczny dla tej grupy osób obejmuje co najmniej 150 godzin zajęć.
 • Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 • Nie być karanym za przestępstwa przeciwko mieniu i dokumentom oraz za wykroczenia karno-skarbowe.
 • Odbyć szkolenie specjalistyczne i zdać egzamin z wynikiem pozytywnym.
 • Swoim dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania funkcji lustratora.

FORMUŁA:

Kurs odbędzie się w systemie hybrydowym. Teoria będzie realizowana podczas zajęć online, natomiast warsztaty praktyczne będą miały miejsce w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS, ul. Odrębna 22, w Warszawie z możliwością skorzystania
z zakwaterowania:

I sesja – online

II sesja– online

III sesja– online

IV sesja– stacjonarnie

Kurs 150-godzinny obejmuje sesje I-IV, kurs 90-godzinny obejmuje sesje od II-IV.

Kurs zakończy się egzaminem, który składać się będzie z części pisemnej (test) i ustnej.

OPŁATY

Kurs 90- godzinny: 2500 zł brutto
Kurs 150- godzinny: 4000 zł brutto (kurs realizowany przy min. sześciu zgłoszeniach)
Egzamin – opłata w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę
w danym roku
Legitymacja – 50 zł brutto

TERMIN
Termin rozpoczęcia kursu został zaplanowany na drugą połowę bieżącego roku.
O szczegółowych datach będziemy informować w oddzielnych ogłoszeniach, gdy zostanie zebrana dostateczna ilość osób do zorganizowania kursu.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń KZRS zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

Osoby zainteresowane kursem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: kzrs-szkolenia@kzrs.pl do 31 sierpnia 2024 r.

Poniżej publikujemy formularz zgłoszeniowy

FORMULARZ-ZGLOSZENIOWY_2024-uprawnienia-lustracyjne_v2

Projekt ustawy o rynku pracy

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt
ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Wiele z zapisów dotyczy również spółdzielni socjalnych. Uwagi należy przedłożyć do połowy czerwca br. Jeśli macie swoje propozycje kierujcie je do 12 czerwca na adres biuro@ozrss.pl

Poniżej publikujemy link do tekstu ustawy

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12385409/katalog/13059669#13059669

Spółdzielczość, a ekonomia społeczna. Wywiad z Cezarym Miżejewskim dla pisma „Tęcza”

O spółdzielczości, ekonomii społecznej oraz o szansach, jakie daje spółdzielniom różnych branż uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego miesięcznik KRS „Tęcza” rozmawia z Cezarym Miżejewskim, Przewodniczącym Komisji Ekonomii Społecznej Zgromadzenia Ogólnego KRS i Prezesem Ogólnopolskiego Związku Spółdzielni Socjalnych

wywiad Cezary Miżejewski

Spółdzielnia socjalna jako spółdzielnia energetyczna

W imieniu Polskiej Zielonej Sieci, Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych i Fundacji Habitat for Humanity Poland serdecznie zapraszamy do udziału w webinarze “Spółdzielnia socjalna jako spółdzielnia energetyczna. Prawne i finansowe aspekty działania”, który odbędzie się w dniu 18 marca br. w godz. 14:00 – 16:00.

Spółdzielnia socjalna skupia się na realizacji celów społecznych i środowiskowych, często poprzez zaangażowanie społeczności lokalnej, natomiast spółdzielnia energetyczna koncentruje się na produkcji, dystrybucji i oszczędzaniu energii, wykorzystując energię odnawialną i promując efektywność energetyczną, mogąc być narzędziem do przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu. W praktyce warto połączyć realizację wszystkich tych celów dzięki założeniu nowej spółdzielni energetycznej bądź dołączeniu do istniejącej przez spółdzielnię socjalną. Na pewno może to być skomplikowanym procesem, ale przynosi korzyści zarówno społeczności lokalnej, jak i środowisku naturalnemu poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju energetycznego.

Jak to zrobić i dlaczego warto?

Teoretyczne aspekty: organizację i sfinansowanie spółdzielni energetycznych przedstawi Tomasz Marzec, prawnik, doktorant UAM w Poznaniu, ekspert z zakresu prawa spółdzielczego oraz prawa o OZE.

O praktycznych działaniach, korzyściach i problemach związanych z założeniem spółdzielni energetycznej przez spółdzielnię socjalną opowie Mateusz Sobieszczuk, Prezes Spółdzielni Energetycznej “Sąsiedzi” w Pieniężnie

Podczas spotkania będziemy rozmawiać również o innych narzędziach i funduszach związanych ze społeczną polityką klimatyczną i ich wpływie na gminę, a także o łagodzeniu wyzwań i wykorzystywaniu szans, jakie ta polityka przynosi.

Z przyjemnością informujemy, że zaproszenie do udziału i wystąpienia podczas spotkania przyjął Pan Andrzej Radniecki, Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W imieniu organizatorów wystąpią także Cezary Miżejewski, Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, Monika Jaszcza, ekspertka Polskiej Zielonej Sieci oraz Aleksandra Krugły, p.o. Dyrektorki ds. rzecznictwa fundacji Habitat for Humanity Poland.

Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarze!

Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/xaEXVqiFpHmTssEf8

Spotkanie spółdzielni socjalnych z Wielkopolski.

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych – Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) serdecznie zaprasza do udziału w Wielkopolskim Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 14-15 marca 2024 roku w Licheniu Starym/ k. Konina.

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Przyszłość jest teraz” – jesteśmy zdania, że to hasło dobrze odzwierciedla rzeczywistość, w jakiej znalazł się sektor ekonomii społecznej. Nowa unijna perspektywa programowa, ale też podpisanie przez Polskę Mapy Drogowej z Liege postulującej wdrożenie przez Komisję do 2030 r. „Planu działania na rzecz ekonomii społecznej” otwierają przed nami możliwości rozwoju.

Będą tam obecni przedstawiciele OZRSS

Formularz rejestracyjny – który trzeba wypełnić do 8 marca – dostępny jest tutaj:

https://www.spoldzielnie.org/new,1197#

Przedkongresowy Zjazd Spółdzielni Socjalnych

W związku z przygotowaniami do VII Kongresu Spółdzielczości
Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza Przedstawicieli spółdzielni socjalnych na:

ZJAZD PRZEDKONGRESOWY SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

który odbędzie się w dniu 30 października 2023 r. o godz. 11:00
w Warszawie przy ul. Jasnej 1 w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej, będącej organizatorem Zjazdu.

Spółdzielnie zainteresowane udziałem Przedstawiciela w Zjeździe, które nie dokonały jeszcze zgłoszenia swojego Przedstawiciela, prosimy o przesłanie do KRS oryginału uchwały w sprawie wyboru Przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy.

Spółdzielnia może być reprezentowana na Zjedzie Przedkongresowym przez jednego Przedstawiciela.
W celu wzięcia udziału w Zjedzie Przedkongresowym, Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie, jeśli statut spółdzielni tak stanowi, dokonuje wyboru Przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy spośród członków spółdzielni (w treści uchwały należy podać nr członkowski wybranej osoby).

Poniżej podajemy adres do przesłania oryginału Uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia najpóźniej do dnia 9 października 2023 r.:

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa
z dopiskiem „Zjazd Przedkongresowy Spółdzielni Socjalnych”

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze przesłanie kopii w/w uchwały e-mailem na adres krs@krs.com.pl, celem sporządzenia listy osób biorących udział w Zjeździe Przedkongresowym.
Warunkiem uczestnictwa w Zjeździe Przedkongresowym jest:
– wybór w drodze uchwały Przedstawiciela spółdzielni, który jest członkiem tej spółdzielni,
– przesłanie do KRS uchwały o wyborze Przedstawiciela we wskazanym powyżej terminie,
– terminowe wniesienie opłaty za udział jednego Przedstawiciela w zjeździe przedkongresowym w wysokości 100 zł brutto obejmującej koszty organizacji Zjazdu.

Opłatę należy wpłacić na rachunek KRS nr 56 8004 0002 2001 0012 0711 0001 tytułem „Zjazd Przedkongresowy Spółdzielni Socjalnych” do dnia 9 października 2023 r.
Wybranych na Zjeździe Przedkongresowym 12 Delegatów Spółdzielni Socjalnych weźmie udział w VII Kongresie Spółdzielczości w dniach 22-23 stycznia 2024 r. Kongres Spółdzielczości jest najwyższym organem samorządu spółdzielczego w Polsce. Dokona on m.in. oceny stanu spółdzielczości w RP oraz warunków i możliwości jej rozwoju oraz dokona wyboru członków Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

Proponowany porządek obrad Zjazdu Przedkongresowego:
1. Otwarcie obrad,
2. Wybór przewodniczącego Zjazdu,
3. Przyjęcie regulaminu obrad,
4. Wybór prezydium Zjazdu,
5. Powołanie Komisji Zjazdu:
mandatowej, uchwał i wniosków, wyborczej, skrutacyjnej,
6. Referat wprowadzający do dyskusji nad tezami dotyczącymi stanu spółdzielczości w Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków i możliwości jej rozwoju.
7. Sprawozdanie Komisji mandatowej,
8. Dyskusja,
9. Przeprowadzenie wyborów delegatów na VII Kongres Spółdzielczości,
10. Sprawy wniesione,
11. Ogłoszenie wyników wyborów,
12. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków,
13. Zakończenie obrad.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01 /09/2023 Świadczenie usług w zakresie organizacji konferencji dla uczestników projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej II”

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie świadczenia
usług polegających na wynajmie sal szkoleniowych wraz z obsługą, usług cateringowych, wynajmie miejsc
noclegowych w hotelu/ośrodku konferencyjnym (co najmniej 3 gwiazdkowym). Spotkania realizowane będą
w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej II” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.02.09.00-IP.03-00-
005/19)

W załączeniu zapytanie ZAPYTANIE OFERTOWE oraz formularz ofertowy Formularz ofertowy
Dokumenty dostępne są również są również w Bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego – co oznacza dla spółdzielni socjalnych

16 czerwca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1118). Zgodnie z § 1 rozporządzenia z dniem 1 lipca 2023 r. odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wspomniany przepis ma również wpływ na funkcjonowanie spółdzielni socjalnych.
W 2020 r. na podst. art. 17 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 poz. 875) wprowadzono w ustawie o spółdzielniach socjalnych nowy art. 29a zgodnie z którym: „w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego lub ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii terminy, o których mowa w art. 5 ust. 1a, art. 5a ust. 4, art. 15c i art. 18 pkt 2 (ustawy o spółdzielniach socjalnych), ulegają przedłużeniu do dnia upływu 12 miesięcy od dnia odwołania stanu nadzwyczajnego lub zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”.
Czego dotyczyły te przepisy

 •  art. 5 ust. 1a, wskazuje 12 miesięczny termin zwiększenia składu spółdzielni socjalnej, założonej przez trzy osoby fizyczne do wymaganej liczby pięciu członków (pracowników), z kategorii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przed wejściem przepisu przejściowego, spółdzielnia założona przez trzy osoby miała termin zwiększenia składu osobowego w terminie 12 miesięcy od dnia wpisu spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego.
 • art. 5a ust. 4, wskazuje 3 miesięczny termin uzupełnienia składu zatrudnienia spółdzielni socjalnych założonej przez osoby prawne, w przypadku rozwiązania umowy o pracę z dotychczasowym pracownikiem, jeśli liczba pracowników spadła poniżej pięciu pracowników.
 • art. 15c wskazuje, iż spółdzielnie socjalne, których powstanie zostało sfinansowane ze środków publicznych, są obowiązane poddać się pierwszej lustracji, , w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za pierwszy rok działalności.
 • art. 18 pkt 2, określa, iż spółdzielnia socjalna przechodzi w stan likwidacji w przypadku, zmniejszenia się liczby członków poniżej pięciu w przypadku osób fizycznych i dwóch w przypadku osób prawnych, o ile trwa dłużej niż 3 miesiące, lub zwiększenia powyżej pięćdziesięciu.

Zgodnie z przepisem art. 29a wszystkie powyższe terminy ulegają przedłużeniu o 12 miesięcy od dnia odwołania stanu nadzwyczajnego lub zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
W kontekście zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego (12 miesięcy liczony od 1 lipca 2023 r. tj. zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia), oznacza to, że terminy ustawowe określone w powyższych przepisach ustawy o spółdzielniach socjalnych ulegają przedłużeniu do dnia 2 lipca 2024 r. włącznie. Tym samym mamy jeszcze dwanaście miesięcy na zastosowanie się do obowiązków w nich wskazanych.

Odnosząc powyższe do obowiązku poddania się lustracji, o którym mowa w art. 15c ustawy o spółdzielniach socjalnych, sprawa wygląda następująco: w przypadku spółdzielni, których dotyczy ww. przepis, 6-miesięczny termin poddania się lustracji, liczony od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za pierwszy rok działalności, który zaczął biec w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z jego odwołaniem zostaje przedłużony do dnia 2 lipca 2024 r. Co za tym idzie, najpóźniej do tego dnia spółdzielnie te winne poddać się lustracji , o której mowa w art. 15c ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Drugi nabór wniosków w ramach programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025

Informujemy, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza drugi nabór wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025. Nabór trwa od 27 czerwca do 17 lipca 2023 r.
KPOGłównym celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.

Możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego, dotyczącego trzech obszarów funkcjonowania PES:

 • Obszar 1 – reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego.
 • Obszar 2  budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.
 • Obszar 3 – wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.O uzyskanie wsparcia w ramach Programu mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

  Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej MRiPS Ogłoszenie DES