Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (rozeznanie cenowe)

W związku z realizacją projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” dotyczące rozeznania rynku, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych zaprasza do złożenia oferty cenowej dot.:

 • moderowania webinarium prowadzonego przez eksperta merytorycznego.

Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza oszacowania (oferta cenowa – załącznik do poniższego zaproszenia do złożenia oferty cenowej) pocztą elektroniczną na adres: k.wasowska@ozrss.pl do dnia: 26 lipca 2017 roku, do godz. 23.59.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, www.ozrss.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi moderowania webinarium prowadzonego przez eksperta merytorycznego.

Przedmiot zamówienia jest oznaczony kodem CPV – 80500000-9 Usługi szkoleniowe.

 1. Zakres rzeczowy usługi wraz z wymogami i warunkami usługi:
 • moderowanie webinarium w wymiarze łącznym 14 godz. W zakres usługi wchodzi: przygotowanie techniczne webinarium i współpraca z ekspertem prowadzącym, wprowadzenie uczestników do tematyki webinarium oraz zasad uczestnictwa w nim, realizacja i moderacja webinarium, przygotowanie nagrania z webinarium, podsumowanie webinarium;
 • przewidywane jest przeprowadzenie 28 webinariów w okresie od podpisania umowy do 29.02.2020 r.;
 • webinaria będą prowadzone za pomocą platformy webinarowej (Zamawiający dysponuje dostępem do specjalistycznej platformy) w Warszawie (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego).

2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w wysokości nieprzekraczającej 50% jego wartości.

III. Wymogi formalne i sposób przygotowania oferty cenowej

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a) posiadają doświadczenie w moderowaniu co najmniej 10 webinarów (doświadczenie jest wymagane w odniesieniu do osoby, która będzie moderowała webinaria);

b) nie są powiązani osobo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wymóg dotyczący ww. powiązań będzie weryfikowany bezpośrednio przed zawarciem umowy.

IV. Sposób sporządzenia oferty cenowej

 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami niniejszego zaproszenia.
 2. Oferta musi być spisana w języku polskim oraz podpisane przez Oferenta.
 3. Wykonawca składający ofertę powinien złożyć ją na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej.
 4. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w odniesieniu do jednego webinarium (w wymiarze przewidywanych 14 godz. zaangażowania osoby moderującej).
 5. W toku dokonywania badania i oceny ofert cenowych Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

V. Miejsce oraz termin złożenia oferty cenowej

 1. Oferty należy składać na formularzu oferty cenowej (załącznik nr 1 do zaproszenia) w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 26 lipca 2017 roku do godz. 23.59.
 2. Ofertę należy złożyć: e-mailowo (skan podpisanych dokumentów) na adres k.wasowska@ozrss.pl
 3. Osobą wyznaczoną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Katarzyna Wąsowska-Garcia, e-mail: k.wasowska@ozrss.pl

VI. Załączniki do zaproszenia do złożenia oferty cenowej

załącznik 1. Oferta cenowa .doc

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *