Zapytanie o cenę – opracowanie tekstu dot. dobrej praktyki

W związku z realizacją projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” dotyczące rozeznania rynku, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych zaprasza do złożenia oferty cenowej dot.:

  • opracowania tekstu dot. dobrej praktyki.

Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza oszacowania (oferta cenowa – załącznik do poniższego zaproszenia do złożenia oferty cenowej) pocztą elektroniczną na adres: a.deja @ ozrss.pl do dnia: 01 lipca 2018 roku, do godz. 23.59.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie materiału (tekstu) do broszury dot. dobrych praktyk.

Zakres rzeczowy:

  • zebranie materiału na miejscu (spotkanie z osobą/ami, instytucją/ami, które wdrożyły, stosują wskazaną dobrą praktykę – np. wyjazd do Zielonej Góry) i opracowanie tekstu opisującego wskazaną przez Zamawiającego dobrą praktykę,
  • tekst powinien być opisany wg wskazanego przez Zamawiającego schematu opisu (stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania o cenę,
  • objętość zamawianego tekstu: do 40 – 50 stron maszynopisu (1800 znaków ze spacjami), w zakres, którego mogą wchodzić także niezbędne załączniki dot. opisu dobrej praktyki.

Sposób sporządzenia oferty cenowej:

Ofertę cenową należy sporządzić zgodnie z wymogami niniejszego zaproszenia:

  1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim oraz podpisana przez Oferenta.
  2. Wykonawca składający ofertę powinien złożyć ją na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej.
  3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w odniesieniu do opisu dobrej praktyki (wyjazd, zbieranie materiałów, przygotowanie tekstu i autoryzacja z osobami, które udzielały wypowiedzi).

Miejsce oraz termin złożenia oferty cenowej: oferty należy składać na formularzu oferty cenowej (załącznik nr 2 do zaproszenia) w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 01 lipca 2018 r., do godz. 23.59.

  1. Ofertę należy złożyć: e-mailowo (skan podpisanej oferty cenowej) na adres: a.deja @ ozrss.pl
  2. Osobą wyznaczoną do kontaktowania się z Oferentami jest: Agnieszka Deja, e-mial: a.deja @ ozrss.pl

Załączniki do zaproszenia do złożenia oferty cenowej:

Załącznik nr 1 schemat opisu .pdf

Załącznik nr 2formularz oferty cenowej .doc

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *