„Deinstytucjonalizacja a Fundusze Europejskie 2021-2027” – lista pytań i odpowiedzi po spotkaniu 3 grudnia 2021

Materiał, który publikujemy, został przygotowany po spotkaniu organizowanym przez projekt SIRES II pt, „Deinstytucjonalizacja a Fundusze Europejskie 2021-2027” w dniu 3 grudnia 2021 r.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele IZ RPO, ROPS, MFiPR, MRiPS oraz KE.

Materiał zawiera odpowiedzi na pytania, które w trakcie spotkania zostały sformułowane w formie pisemnej na czacie, lub te, które ze względu na ograniczenia czasowe nie udzielono odpowiedzi w trakcie spotkania. Publikowane poniżej odpowiedzi zostały skonsultowane i uzgodnione z właściwymi departamentami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz przedstawicielkami Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej uczestniczącymi w spotkaniu.