Spółdzielnie budują lepszy świat – relacja z IX Ogólnopolskiego Forum Spółdzielni Socjalnych

W dniach 8-9 listopada 2018 r. w Warszawie odbyło się IX Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych z udziałem ponad stu spółdzielców i zaproszonych gości. Pierwszego dnia realizowany był w formie spotkań plenarnych.

minister Bojanowska

minister Bojanowska

Jako pierwsza zabrała głos goszcząca na forum podsekretarz stanu w MRPiPS Elżbieta Bojanowska. Pani minister podkreśliła, że takie działania Ministerstwa jak nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych czy ustalenie – korzystnych dla wszystkich przedsiębiorstw społecznych – priorytetów Krajowego Funduszu Szkoleniowego mają na celu uwolnienie potencjału spółdzielni. Pani Minister zaznaczyła też, że głos spółdzielni jest ważny dla Ministerstwa w dyskusji o nowej perspektywie finansowej.

Wyzwania na przyszłość

Następnie głos zabrał prezes Zarządu OZRSS Cezary Miżejewski, który z jednej strony przypomniał idee i tradycje spółdzielcze, w tym powołanie 7 listopada 1918 w Tymczasowym Rządzie Ludowym Republiki Polskiej ministerstwa kooperacji, z drugiej zaś omówił stan bieżący obecnie funkcjonujących spółdzielni, oraz wyzwania na przyszłość dla całej spółdzielczości socjalnej. Wyzwania zostały podzielone na wyzwania o charakterze: politycznym, finansowym i organizacyjnym. Niektóre wyzwania zostały rozwinięte w poszczególnych panelach i warsztatach. Na przykład: kwestia systemu wsparcia, budowy konsorcjów, czy też działań spółdzielni w sferze pożytku publicznego. Niektóre kwestie znalazły oddźwięk już bezpośrednio na sali. W przypadku niedopuszczania spółdzielni socjalnych do ministerialnego programu „Bezdomność”, została złożona deklaracja przez Panią Minister Bojanowską o zmianie tego zapisu.

Nagrody Spółdzielcze

W drugiej części rozpoczęto od miłej uroczystości. Nagrody Przyjaciela spółdzielczości socjalnej otrzymali w tym roku:

Ponadto na 10 lecie powstania Związku uhonorowano działających w Związku od początku dotychczasowych prezesów Jacka ImiołęMarcina Juszczyka, wiceprezes Anetę Englot oraz wieloletniego przewodniczącego Rady Nadzorczej Jerzego Lamprechta.

System wsparcia dla spółdzielni socjalnych

Kolejnym panelem prowadzonym przez Piotra Stronkowskiego była kwestia systemu wsparcia. W panelu wzięli Jarek Pilecki z Arte Spółdzielni Socjalnej z Bielawy Piotr Stobniak ze spółdzielni socjalnej Negocjator z Liksajn (znana z Pijalni Ziół oraz Mazurskich Słoików), Urszula Błaziak ze spółdzielni socjalnej Proedus z Chełma, prowadzącą klub malucha „Bajkowy Ogród”, Waldemar Hyla ze spółdzielni socjalnej „Poznanianka” z Poznania, oraz Małgorzata Dębecka z warszawskiej spółdzielni socjalnej „Pogłos” prowadzącej klub muzyczny w Warszawie. Dyskusja z udziałem całej sali była burzliwa ale bardzo konstruktywnie przełożyła się na warsztaty następnego dnia.

Panel dotyczący systemu wsparcia

Panel dotyczący systemu wsparcia

Możliwości wsparcia finansowego

Kolejnym panelem byłą dyskusja „W poszukiwaniu możliwości finansowych (od beneficjenta, poprzez dostarczyciela usług, do partnera merytorycznego projektów systemowych) – moderowany przez Karolinę Cyran-Juraszek.
W panelu wzięli udział Zbigniew Prałat jako reprezentant OWES z Konina, przedstawiający formy wsparcia bezzwrotnego (dotacje i wsparcie pomostowe), Teresa Zagrodzka z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, przedstawiająca możliwości pożyczkowo-poręczeniowe, Krzysztof Pilecki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, przedstawiający możliwości spółdzielni jako podwykonawcy projektów EFS. Ponadto wystąpili Bartek Kostecki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Instytucji Pośredniczącej RPO województwa podkarpackiego, EFS, pokazujący możliwości spółdzielni w różnych projektach w Regionalnych Programach Operacyjnych, oraz Jakub Schimanek z Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS, przedstawiający możliwości programu POWER. Panel skatalogował rożne możliwości finansowania działań o charakterze społecznym i gospodarczym.
Sala1

Konsorcja spółdzielcze

Ostatnim panelem był prowadzony przez Paulinę Ograbisz ze Spółdzielni Socjalnej PANATO z Wrocławia „Konsorcja spółdzielcze – jak wykorzystać możliwości ustawowe i rynkowe”. Przedstawione zostały dotychczasowe doświadczenia Panato w tworzeniu konsorcjów, oraz ukazanie procesu tworzenia i funkcjonowania konsorcjów jako nowej możliwości, która pojawiła się wraz z nowelizacją ustawy w grudniu 2017 roku.

Walne zebranie OZRSS

Już po zakończeniu pierwszego dnia forum odbyło się Wlane Zebranie OZRSS, które skwitowało pozytywnie dotychczasowe władze: Zarząd i Radę Nadzorczą. Wybrano nowy skład Rady Nadzorczej na dwuletnią kadencję w składzie:

  • Jerzy Lamprecht (Spółdzielnia Socjalna Wwwpromotion z Wrocławia) – przewodniczący;
  • Damian Staniszewski (Spółdzielnia Socjalna „Kreatywni” z Bydgoszczy) – wiceprzewodniczący;
  • Mariusz Tywoniuk (Spółdzielnia Socjalna ESTRO z Rzeszowa) – sekretarz;
  • Izabela Brywczyńska (Spółdzielnia Socjalna Bydgoszczanka z Bydgoszczy) – członek;
  • Marcin Juszczyk – PROFES Spółdzielnia Socjalna z Kluczborka;
  • Bartosz Łowczynowski – Spółdzielnia Socjalna Poznanianka z Poznania;
  • Adam Polak – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Gorliczanin” z Gorlic.

Rada wyłoniła nowy Zarząd w składzie:

  • Cezary Miżejewski (Prezes) – Spółdzielnia Socjalna „Opoka” – Klucze;
  • Aneta Englot (Zastępca Prezesa) – Spółdzielnia Socjalna „Konar” z Tarnobrzega;
  • Zbigniew Prałat (członek) – Spółdzielnia Socjalna „Herakles” z Poznania.

10lat
Zarząd wyłoni ponadto pełnomocnika lub pełnomocników wspierających go w działaniach.
Ponadto Zjazd dokonał zmian w statucie podnosząc wysokość wpisowego do 200 zł, zaś składki do 300 zł. z jednoczesnym przeznaczeniem tych wpłat na fundusz wzajemnościowy, finansujących działania dla członków Związku.

Warsztaty

Drugiego dnia w ramach forum zorganizowano dwie tury warsztatów (tak aby jak największa ilość osób mogła wziąć w więcej niż jednym warsztacie).
Pierwszy warsztat „Jaki powinien być system wsparcia dla spółdzielni socjalnych, aby zaspakajał potrzeby przedsiębiorstw społecznych? Rekomendacje dla OWES” – moderowany przez Piotra Stronkowskiego. W ramach warsztatu postawiono zadanie wypracować koncepcję niezbędnych zmian oczekiwanych przez spółdzielnie w działaniach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wnioski wypracowane w tym warsztacie zostało przekazane w formie pisemnej ministerstwu oraz OWES-om.
Drugi warsztat dotyczył standardów formalno – prawnych w dobrze funkcjonującej spółdzielni socjalnej. Warsztat ten moderowali Rafał PłoskiAneta Englot. Jak zwykle się okazało, że z pozoru nieciekawe kwestie przyciągnęły całkiem spore grono, zwłaszcza w kontekście różnych urzędowych wymagań i obowiązków.
Trzeci warsztat „Co słychać w pożytku publicznym – nowe konkursy w świetle aktualnych przepisów prawa” moderowany był przez Karolinę Cyran-JuraszekAgnieszkę Deję. W ramach warsztatów mówiono o działalności pożytku publicznego przez spółdzielnie socjalne, a także przedstawiono możliwości aplikowania przez spółdzielnie socjalne w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2019. Przedstawicielki OZRSS zadeklarowały możliwość konsultowania przez Związek projektów składanych przez spółdzielnie.

Zobowiązania na rok 2019

Ostatnim punktem było podsumowanie efektów paneli i warsztatów w trakcie forum oraz zapowiedzianych działań w roku 2019. Dotyczą one zarówno działań o charakterze rzeczniczym, jak również budowy profesjonalnego i systemowego programu członkowskiego, służącemu członkom OZRSS. O tym czy te zamierzenia się udały, dowiemy się na kolejnym forum spółdzielni socjalnych w 2019 roku.

W trakcie forum możliwa była konsultacja prawna, lustracyjna lub w zakresie pozyczek przygotowana przez TISE.

Informujemy, że materiały z Forum będą do pobrania poniżej. Listę materiałów będziemy stopniowo uzupełniać.